Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Arbeidsvoorwaarden predikant: omslagregeling

De begrotingen en jaarrekeningen van de Centrale Kas Predikantstraktementen zijn door de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen zijn vastgesteld en door de kleine synode goedgekeurd. 

Omslagregeling 

De predikantstraktementen worden deels gefinancierd door het omslagstelsel van de centrale kas predikantstraktementen. De doelstelling van deze regeling kan verbijzonderd worden naar de volgende aspecten. 

Verevening van de predikantslasten met het oog op de mobiliteit
Door de omslagregeling worden de kosten van de predikantstraktementen en -pensioenen zo over de gemeenten verdeeld, dat elke predikant voor elke gemeente altijd even duur is. Hierdoor kan een gemeente bij een vacature elke gewenste predikant beroepen zonder consequenties voor de kosten. Omdat een predikant in elke gemeente ook evenveel verdient, kan die zich zonder consequenties voor het inkomen door elke gemeente laten beroepen. De bedoeling hiervan is dat de mobiliteit van predikanten wordt bevorderd. 

Verdeling van incidentele traktementslasten
Gemeenten dragen gezamenlijk de incidentele componenten, zoals de jubileumgratificatie, de verhuiskosten bij emeritaat, de permanente educatie, de overlijdensuitkering, de arbodienst en het grootste deel van de kosten van de wachtgelden (= uitkeringen bij onvrijwillige werkloosheid). 

Mutaties in de normbezetting 

Voor de bijdrage die een gemeente betaalt aan de centrale kas predikantstraktementen is de zogenaamde normbezetting van de gemeente doorslaggevend: hoeveel fte predikanten heeft de gemeente als er geen vacatures zijn. Als de normbezetting nul is, betaalt de gemeente de beschikbaarheidsbijdrage. Als de normbezetting groter dan nul is, betaalt de gemeente de bezettingsbijdrage en/of de vacaturebijdrage. Een kerkenraad kan zelfstandig besluiten de hoogte van de normbezetting te wijzigen, behalve als hij de normbezetting naar nul wil wijzigen. Dan moet het breed moderamen van de classicale vergadering goedkeuren dat de gemeente in structurele zin op een andere wijze in het pastoraat voorziet dan door het beroepen van een predikant. Een besluit tot wijziging van de normbezetting moet een gemeente vastleggen in de notulen van de kerkenraad. Als die notulen aan de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen worden toegestuurd met het verzoek tot wijziging van de normbezetting, dan wordt in de registratie de normbezetting aangepast. De facturen worden vervolgens gebaseerd op de nieuwe normbezetting. Een formulier voor het melden van wijzigingen in de normbezetting van de gemeente vindt u onder 'formulieren'.
Mutaties in de normbezetting moeten binnen zes maanden na het besluit aan de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen worden gemeld. 

Lees meer over

Het thema Arbeidsvoorwaarden predikanten