Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Tips voor ambtsdragers in de kerk

Deze maand worden in veel gemeenten nieuwe ambtsdragers bevestigd. Zeven tips voor kerkelijke ambtsdragers, waaronder een cursus en materiaal een kerkenraadsvergadering te openen.

Betekenis en bevestiging ambtsdrager

De definitie van ambtsdrager is ‘iemand die een ambt bekleed’. In de kerk zijn er drie ambten: predikant, ouderling(-kerkrentmeester) en diaken. Om ambtsdrager te worden moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een predikant moet een speciale opleiding hebben gevolgd. Ouderlingen en diakenen moeten (in de regel) belijdende leden zijn van de gemeente. Ambtsdragers worden verkozen door de gemeente. In het dienstboek van de Protestantse Kerk Teksten zijn liturgische teksten te vinden die passen bij de bevestiging van ambtsdragers.

Tips voor (nieuwe) ambtsdragers

1. Cursus ambtsdragers
Volg één van de volgende (online) cursussen:

2. Bezinning en bemoediging kerkenraad
Bij elkaar komen als ambtsdragers is een geestelijke aangelegenheid. Het is goed als kerkenraden de vergadering openen met een moment van bezinning. Het werkt door in de bespreking van de verdere agenda. Neem daar dus tijd voor.

In de ideeënbank zijn diverse vergaderopeningen en bijbelstudies te vinden. Ook zijn er diverse boekjes met gebeden beschikbaar.

3. Wekelijkse nieuwsbrief voor ambtsdragers en vrijwilligers
Abonneer je op de wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse Kerk. Deze nieuwsbrief bevat de nieuwste artikelen en materialen.

Schrijf direct in:

 

4. Gratis magazine voor ambtsdragers en vrijwilligers
Het tijdschrift Woord&weg is bedoeld om ambtsdragers en vrijwilligers te inspireren en informeren. Het blad verschijnt negen keer per jaar en is gecombineerd met Jong Protestant, Diakonia of Op Weg. Neem een gratis abonnement.

5. Leiderschap met lef
Het boekje ‘Leiderschap met lef!’ ondersteunt ambtsdragers bij de leidinggevende taak van de kerkenraad. Het boekje gaat onder meer in op de spiritualiteit van de kerkenraad, het ontwikkelen van een waarderende houding, leidinggeven aan verschillen, leidinggeven in een veranderende context, de samenwerking tussen ambtsdragers en de communicatie met de gemeente. 


6. Visienota 'Van U is de toekomst' 
De visienota 'Van U is de toekomst' (2020) verwoordt waar de Protestantse Kerk zich in deze tijd en situatie toe geroepen weet. Het is geen beleidsplan maar een inhoudelijke plaatsbepaling. Ze geeft focus en biedt perspectief voor kerk-zijn in de huidige Nederlandse context. Ze maakt inzichtelijk in welke richting de Protestantse Kerk zich in de komende jaren wil ontwikkelen. Bespreek deze visienota met de kerkenraad ter inspiratie voor het beleid in de gemeente.

7. De dienstenorganisatie beantwoordt alle vragen
De dienstenorganisatie heeft als belangrijkste taak het ondersteunen van de gemeenten van de Protestantse Kerk. Dat betekent dat je met elke vraag bij de dienstenorganisatie terecht kunt. Het uitgangspunt is dat je binnen 48 uur (op werkdagen) een bruikbaar antwoord ontvangt. De dienstenorganisatie is bereikbaar van maandag tot en met donderdag: 09.00 – 21.00 uur; vrijdag 09.00 - 16.00 uur via info@protestantsekerk.nl of (030) 880 1880.

Ambtsdragers in de Bijbel

Hoewel erkend wordt dat in onze kerk niet de overtuiging leeft dat enige ambtsstructuur kan worden ontleend aan de Bijbel, wordt een basis gezocht in de Heilige Schrift, die naar de opvatting van onze kerk ‘bron en norm is van de kerkelijke verkondiging en dienst’. Het uitgangspunt ligt in de roeping van twaalf leerlingen door Jezus, waarvan in de evangeliën wordt verteld. Zij worden geroepen om het evangelie van het Koninkrijk van God te verkondigen. Vervuld van de Heilige Geest trekken zij met deze zending de wereld in. Daaromheen is een gemeenschap van mensen ontstaan die weet hebben van dit Koninkrijk. Na de dood van de apostelen is deze boodschap verder gegaan. ‘In elke tijd horen gelovigen hoe de Heer zegt: ‘Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik ook jullie uit’ (Joh. 20 vers 21). En Hij zelf gaat mee. Wie uitgaat in zijn zending gaat uit in zijn gemeenschap. (Matt. 28 vers 20). Zo regeert Christus de kerk en is Hij haar hoofd.’ God roept mensen tot zijn dienst. Vervuld van zijn Geest begeven zij zich in die dienst. Er zijn in elke tijd mensen nodig die zich verantwoordelijk weten de kerk te wijzen op het heil in Christus. Daarom is volgens de kerkorde van de Protestantse kerk het ambt gegeven om de gemeente bij dat heil te bepalen en bij haar roeping te bewaren. De ambten zijn er met het oog op het heil van mens en wereld. (Notitie over de ambtsvisie van de Protestantse Kerk in Nederland - generale synode april 2012)

Wat is de taak van de kerkenraad?

Ambtsdragers vormen samen de kerkenraad en geven leiding aan de gemeente. In de kerkorde worden de taken van de kerkenraad als volgt beschreven: De ambtsdragers zijn gemeenschappelijk verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente in de wereld door zorg te dragen voor de dienst van Woord en sacramenten, de missionaire, diaconale en pastorale arbeid, de geestelijke vorming, het opzicht, het rentmeesterschap over de vermogensrechtelijke aangelegenheden en andere arbeid tot opbouw van de gemeente.

Zie ook de themapagina Kerkenraad

Foto: Trefpuntkerk, Broek op Langendijk