Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Tagline Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Agenda

Filter agenda-items:
Een activiteit in uw kerk?
Dien een agenda-item in

Januari

18
jan

Oecumenelezing 2019

18 januari verzorgt Prof. dr. Frits de Lange de Oecumenelezing over het thema pelgrimage.

Prof. Dr. Frits de Lange Frits de Lange ziet in de pelgrim een nieuw paradigma voor mensen van deze tijd. We mogen ons leven verstaan als een reis. Iets dat groter en sterker is dan onszelf zet ons in beweging. Leven is vandaag de volgende stap durven zetten in het vertrouwen dat het morgen beter zal gaan dan vandaag.

Als Raad van Kerken hebben we het thema van de Pelgrimage van gerechtigheid en vrede centraal staan in het beleidsplan. We hebben dat thema overgenomen van de Wereldraad van Kerken. De kerkelijke thema’s laten zich bundelen in een gezamenlijke inzet van mensen van goede wil, waarbij gerechtigheid het kompas is en vrede het levenslied. Vragen die opkomen zijn: hoe verhoudt de persoonlijke pelgrimage waarover Frits de Lange schrijft zich tot de gezamenlijke tocht die we als mensen maken? Hoe onbevangen is de pelgrimage die aangezet wordt door ‘heilige onrust’? En hoe verhoudt die inzet zich tot gerechtigheid en vrede?

In zijn oecumenelezing verkent Frits de Lange de consequenties van de keuze van de Wereldraad voor de metafoor van de pelgrimage. Is het een gelukkige greep of een gevaarlijke? 

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Utrecht
20
jan

Week van Gebed voor de eenheid van de christenen

'Recht voor ogen' is dit jaar het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië.

De Week van Gebed wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en MissieNederland.

Het materiaal voor de Week van Gebed 2019 is voorbereid door kerken in Indonesië. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken: “De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid.”

Jan Willem Janse, projectleider bij MissieNederland, licht het thema verder toe: “Soms kijken we liever weg van onrecht. Het is oncomfortabel om geconfronteerd te worden met datgene wat er niet klopt in de wereld. Toch hebben we als christenen een andere opdracht. Onrecht gaat God aan het hart. Daarom zet de Week van Gebed voor de eenheid het recht voor ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed je blik op recht en onrecht.”

Voor de Week van Gebed wordt een orde van dienst aangeboden en materiaal voor acht dagen van gebed en bezinning. Ook worden er materialen ontwikkeld voor kinderen en tieners om te gebruiken in de kerk en op scholen. Aan de totstandkoming van dit materiaal werken christenen vanuit de volle breedte van de kerk. De materialen zijn te bestellen via de websites van de Raad van Kerken en MissieNederland.

De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden blijken zij onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

21
jan

PEP-Training: Predikant en praktijk

Efficiënt en doelgericht werken in de pastorie.

De organisatie van predikantswerk is meer dan timemanagement. Het gaat vooral om voldoende aandacht en mentale ruimte voor de dingen die je wilt of moet doen. Binnen de drieslag “ambt – persoon – professie” focust “Predikant en praktijk” vooral op de professionaliteit van de predikant. De persoonlijke en spirituele dimensie krijgen een geïntegreerde plek tijdens de twee trainingsdagen, 21 januari en 11 februari 2019. Voor de onderbouwing maken de trainers – prof. dr. Arnold Huijgen en dr. Daniël Timmerman – gebruik van verschillende methodes, zoals Getting Things Done (David Allen). Meer informatie en aanmelding: pepredikanten.nl/predikant-en-praktijk.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Theologische Universiteit Kampen, Broederweg 15
22
jan

‘Mozaïek van kerkplekken’ in Amsterdam Zuidoost

Nieuwe vormen van kerk-zijn staan bij deze bijeenkomst centraal. Iedereen die hierover geïnformeerd wil worden of dit traject feedback wil geven is welkom.

Vanuit de Protestantse Kerk ontstaan sinds 2005 nieuwe vormen van kerk-zijn. Nu deze initiatieven volwassen worden, komen er fundamentele vragen over kerk-zijn op tafel: rond lidmaatschap, de rol van predikanten, sacramenten en de organisatie van de kerk.

Tijd voor een goed gesprek

In opdracht van het moderamen van de Protestantse Kerk is begin 2018 een startpapergeschreven, waarna er onderzoek is gedaan. Vervolgens is er gewerkt aan de conceptnota over de vragen en knelpunten. Op 15 november jl. is er in de synode een verkennende bespreking geweest over een voorproefje van deze nota. De conceptnota Mozaïek van Kerkplekken is op 21 december 2018 gepubliceerd. 

In januari en februari 2019 zijn er vijf bijeenkomsten in het land, voor iedereen die geïnformeerd wil worden of feedback wil geven op de voorstellen uit de conceptnota. Scriba René de Reuver of voorzitter van de synode Saskia van Meggelen geven tijdens deze avonden ook een inleiding. Na verwerking van de feedback kunnen er tijdens de synode van april 2019 besluiten worden genomen.

22 januari 2019 is er een bijeenkomst in Amsterdam Zuidoost (De Nieuwe Stad, Luthuliplein 11).

Er zijn nog drie andere openbare bijeenkomsten:

 • Dordrecht, 5 februari 2019 (Andreaskerk, J.v.Heemskerckstraat 19)
 • Apeldoorn, 7 februari 2019 (De Hofstad, Hofveld 52)
 • Eindhoven, 19 februari 2019 (Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3)

Alle avonden starten om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Aanmelden

Meld u via deze pagina aan.

In De Nieuwe Stad, Luthuliplein 11
23
jan
-
12
sep

Provinciale voorlichtingsbijeenkomsten 'Kerkenvisies'

Met ingang van 2019 kunnen burgerlijke gemeenten subsidie van het Rijk krijgen om een kerkenvisie op te stellen. Om gemeenten en kerkbesturen over de mogelijkheden te informeren, vinden er verschillende voorlichtingsbijeenkomsten plaats.

Dit kabinet besteedt extra geld en aandacht aan de toekomst van monumentale kerkgebouwen en kloosters (religieus erfgoed). Een van de instrumenten die hiervoor wordt ingezet, is het instrument van de kerkenvisie. Dit is een plan/programma dat elke burgerlijke gemeente kan opstellen over de toekomst van de kerkgebouwen die in deze gemeente staan. In dit programma kan aandacht worden besteed aan: gebruik van de kerkgebouwen, wensen van de kerkeigenaren om tot multifunctioneel gebruik te komen of tot afstoting uit kerkelijk gebruik, herbestemming e.d.

Bij de totstandkoming van deze kerkenvisies is het van groot belang dat de kerkbesturen, als eigenaren van deze kerkgebouwen, tijdig worden betrokken en ook volop meedoen bij de samenstelling van zo'n kerkenvisie. Als u wilt dat uw gemeente een kerkenvisie gaat opstellen en/of als u voorziet dat u in de komende jaren met een of meer kerkgebouwen tot een bredere of andere invulling van het gebruik wilt komen, verdient het aanbeveling om een van de voorlichtingsbijeenkomsten te bezoeken.

Bijeenkomsten

Provincie

Datum

Organisatie

Aanmelden via link

Gelderland

23 jan

Gelders Genootschap

www.geldersgenootschap.nl

Limburg

24 jan

Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg Limburg

www.sam-limburg.nl

Overijssel

7 maart

Het Oversticht

www.hetoversticht.nl

Zeeland

14 feb

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland

www.scez.nl

Noord-Brabant

21 feb

Monumentenhuis Noord-Brabant

www.monumentenhuisbrabant.nl

Zuid-Holland

21 maart

Erfgoedhuis Zuid-Holland

www.erfgoedhuis-zh.nl

Utrecht

28 maart

Mooisticht

www.mooisticht.nl

Noord-Holland

12 sep

Mooi Noord-Holland

www.mooinoord-holland.nl

Groningen-

Friesland-

Drenthe

18 april

Libau/Steunpunt Monumentenzorg Fryslân/Steunpunt Drenthe

www.libau.nl

Flevoland

Ntb

Nieuw Land Erfgoedcentrum

www.nieuwlanderfgoed.nl

 Programma

Tijdens de bijeenkomsten van een dagdeel is er aandacht voor wat een kerkenvisie is. Praktijken, kennis- en ervaring met kerkenvisies wordt gedeeld en per provincie zal er aandacht gegeven worden aan specifieke thema’s, programma’s, regelingen of het kennisaanbod op het terrein van religieus erfgoed. Er is ook een interactief gedeelte waarin volop ruimte is om elkaar te ontmoeten, vraag & antwoord uit te wisselen en nieuwe kerkenvisies te initiëren.

Organisatie

De organisatie van de bijeenkomsten is in handen van de provinciale steunpunten cultureel erfgoed en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Partners van de RCE in het Programma Toekomst Religieus Erfgoed (www.toekomstreligieuserfgoed.nl) zijn hier nauw bij betrokken of participeren in het programma.

23
jan

Mini-inspiratiebeurs symbolisch schikken

In Gieten wordt een minibeurs georganiseerd om inspiratie aan te bieden, symboliek te delen en elkaar te ontmoeten.

We hopen u suggesties te kunnen aanreiken om in uw gemeente een passende schikking te kunnen neerzetten ter ondersteuning van de lezingen.

Op de Minibeurs zijn aanwezig:

 • Symbolische schikkingen van de 40-dagentijd en Pasen
 • Project Bonnefooi
 • Project Kind op zondag

Entree: € 5,00 pp.

U ontvangt het digitale tekstboekje met foto’s wanneer u uw e-mailadres achterlaat.

Contact: minibeursgieten@outlook.com of grietavosselman@outlook.com

 

Voor wie niet in de gelegenheid is de beurs te bezoeken:

Er is een boekje met de teksten bij de foto’s van de schikkingen. Na de beurs kunnen we het boekje per e-mail toesturen: 

 • Vraag het boekje aan via minibeursgieten@outlook.com
 • We vragen u €2,50 te storten als tegemoetkoming voor de gemaakte onkosten.
 • Bankrekening: NL 81 RABO 0373719809 tnv CvK Prot. Gemeente Gieten o.v.v. Symbolische Schikkingen.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Dorpskerk, Brink 8, 9461 AS Gieten
24
jan

Blik naar buiten, kerk-zijn in eigen omgeving (Assen)

Hoe houd je als kerk de blik naar buiten? Op 24 januari organiseert de Protestantse Kerk een bijeenkomst over dit thema, met inspirerende lokale sprekers en praktijkverhalen.

Hoe zijn we als kerk van betekenis in een veranderende samenleving, waarin het niet vanzelfsprekend is dat mensen geloven of naar de kerk gaan? Hoe houd je als kerk de blik naar buiten en ben je niet alleen gefocust op interne zaken? Hoe kunnen we relevant blijven als kerk, ook door middel van kleine initiatieven?

De Protestantse Kerk nodigt u van harte uit voor deze bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst staat de lokale situatie in dorp of wijk centraal. Classispredikant ds Jan Hommes leidt het thema in: ‘Van binnen naar buiten’, open kerk zijn voor stad en dorp. Keuzes in de missionair-diaconale strategie´. Na de drie workshops reageert Jolanda Tuma als ambassadeur van de dorpskerkenbeweging.

In het tweede deel van het programma brengen we drie praktijkverhalen in beeld. De verhalen komen vanuit gemeenten in de regio en zijn bedoeld om te inspireren. In kleine groepen luisteren we 10 minuten en aansluitend is er ruimte om vragen te stellen.  

 1. 'Missionair in de stad', door Bert Altena, missionair predikant van PG Assen
 2. 'Wat mooi dat de kerk dit doet!', door Jan Bos, predikant van PG Rolde
 3. ‘Uitgangspunt is het bekendmaken van de blijde boodschap’, door Jan van der Heide, kerkenraadslid van PG Gieterveen

Tijd: 19.30 - 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie kunt u mailen naar Erik Verwoerd, e.verwoerd@protestantsekerk.nl of bellen naar (030) 880 1880.

U kunt zich aanmelden bij Burret Olde, via b.olde@protestantsekerk.nl.

In De Bron, Einthovenstraat 28, Assen
26
jan

Armoedeconferentie - Geloven in mensen

De werkconferentie 'Geloven in mensen' richt zich op iedereen die zich inzet voor mensen in armoede en/of schulden. Of je dat nu doet vanuit een kerk, parochie, diaconie of organisatie.

Over de conferentie

Ieder mens telt en is waardevol! Mensen zijn immers beelddrager van God zelf. In het diaconale werk staat die menselijke waardigheid voorop. We geloven dat elk mens mag delen van het ‘leven in overvloed’. Armoede en schulden botsen echter vaak hard met het leven zoals God dat voor ons bedoeld heeft. Dat vraagt onze inzet. Het raakt ook de kwaliteit van ons samenleven, want niemand hoeft tekort te komen.

Wat kun je verwachten?

Een bruisend en inspirerend programma met ontmoetingen, verrassende sprekers, tips en praktijkvoorbeelden en een groot aantal deelsessies voor diakenen, bestuurders, predikanten, maatjes en vrijwilligers. Omdat we geloven in mensen.

Programma

09.00 Inloop met koffie & thee en inschrijving workshops
09.45 Welkom & opening
10.00 Drie inspiratieblokken onder leiding van Vincenza La Porta en ingeleid door Timzingt.

Blok 1 Actuele ontwikkelingen, trends en knelpunten (Cok Vrooman).
Blok 2 – Hoe spelen kerken hierop in. Wat is hoopvol en wat moet beter? (Don Ceder en Dick Couvée).
Blok 3 – voorbeelden van inspirerende plaatselijke inzet en hun motivatie en ervaringen.

11.30 Pauze met koffie en thee
11.50 Workshops ronde 1
12.40 Pauze en lunch
13.40 Workshops ronde 2
14.30 Afsluiting met drankje

Aanmelden

U kunt zich tot uiterlijk 20 januari 2019 aanmelden via: https://geloveninmensen.nu/. Deelname kost €12,50 per persoon en is inclusief koffie/thee, lunch en een drankje na afloop.

In Christelijke Hogeschool Ede
26
jan

Landelijke ontmoetingsdag voor ouders van een overleden kind

Op zaterdag 26 januari 2019 is de landelijke ontmoetingsdag 'Gebroken hart'. Een dag door en voor ouders van een kind, overleden aan kanker of aan een andere ziekte.

Moeders en vaders van een overleden kind zijn welkom van 10:30 – 15:30 uur in Conferentiecentrum Het Brandpunt, Postweg 18, 3941 KA in Doorn.

Gastspreker is Manu Keirse, hoogleraar, klinisch psycholoog en schrijver van een tiental boeken over rouw, verlies en verdriet. 

Deze dag is een dag vol troost, herkenning door ontmoetingen met lotgenoten en bemoediging. De ontmoetingsdag ‘Gebroken hart’ wordt georganiseerd door de stichting Als kanker je raakt. 

Aanmelden
Ouders van een overleden kind, kunnen zich aanmelden op www.alskankerjeraakt.nl of een e-mail sturen naar ontmoeten@alskankerjeraakt.nl.

Over de Stichting
De stichting Als kanker je raakt is in 2011 opgericht op initiatief van ds. Arie van der Veer en PKN geestelijk verzorger Rita Renema-Mentink en heeft als doel mensen te ondersteunen die geraakt worden door kanker d.m.v. ontmoeting, gesprek en (geloofs)bemoediging.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Conferentiecentrum 'Het Brandpunt' in Doorn
27
jan

Dialoog in muziek: 12 koren bezingen ‘Eerlijk is eerlijk’.

Op zondag 27 januari 2019 wordt voor de 23e keer in de Marktpleinkerk de ‘Dialoog in muziek’ georganiseerd met het thema: ’Eerlijk is eerlijk’. 12 Haarlemmermeerse koren zingen een kwartier lang hùn muziek. Van ‘Hey Jude’ van The Beatles tot’ Ruht wohl’

Met de eerlijkheid is het momenteel zowel landelijk als wereldwijd niet zo best gesteld. De kerken in Indonesië trekken deze week aan de bel en zeggen: ‘feest vieren, ook in de kerk, moet je vooral blijven doen, maar dat wordt vloeken in de kerk als je tegelijk een loopje neemt met het recht’.

Over de hele wereld nemen kerken en christenen deze noodkreet over in de wereldwijde Gebedsweek voor eenheid. ‘Recht voor ogen’ is het thema: zorg voor zuivere, onpartijdige rechtspraak, vecht tegen corruptie in rechtbanken, kies onomkoopbare en onkreukbare rechters. Daar ben je samen verantwoordelijk voor.

Eerlijk is eerlijk: dit is een heel reële vraag. Als je erover zingt, komt het misschien nog wel harder binnen dan als je dit leest of het in het nieuws ziet. Daarom zingen we op zondag 27 januari en leveren we zingenderwijs een bijdrage aan een wereldwijd ‘Eerlijk is eerlijk’!

Locatie en toegankelijkheid

De Marktpleinkerk ligt aan het Marktplein, middenin Hoofddorp. Er is rond de kerk betaald parkeren. Dialoog in Muziek is vrij toegankelijk. Er is wel een collecte bij de uitgang, Dialoog krijgt geen subsidie. Het geld wordt bijvoorbeeld gebruikt om dirigenten en pianisten een kleine vergoeding te geven. Bezoekers kunnen de hele middag in-en-uit-lopen tussen de optredens van de koren door.

 

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Marktpleinkerk, Marktplein, Hoofddorp
29
jan

Petrus presenteert: publiekscollege 'De weg naar binnen'

In januari, februari en maart 2019 geeft dr. Arjan Plaisier, docent spiritualiteit aan de Protestantse Theologische Universiteit, vijf publiekscolleges over spiritualiteit en de christelijke traditie.

Spiritualiteit is ‘in’. Dat wordt vaak in één adem gezegd met: de kerk is ‘uit’. Wie spiritueel gevoed wil worden, is niet geneigd dit in de kerk te zoeken. Soms heeft de kerk het daar ook wel naar gemaakt. Toch is dat de halve waarheid. Voor velen is de kerk wel een ruimte van spiritualiteit. In ieder geval is het christelijk geloof een bij uitstek spirituele religie. Wie serieus kennis neemt van de christelijke traditie, zal verrast worden door de spirituele rijkdom ervan.

In een serie van vijf publiekscolleges komen diverse aspecten van het thema naar voren. Achtereenvolgens is dat:

 • de weg naar spiritualiteit
 • de weg naar binnen
 • de weg van het gebed
 • de weg van het woord
 • de weg van kerk en liturgie

29 januari: De weg naar binnen
In tijden waarin mensen het gevoel hebben leeggezogen te worden is er een verlangen naar ‘de weg naar binnen’. Die weg is in de christelijke traditie volop aanwezig. Te denken valt aan de mystieke theologie en de bevindelijke spiritualiteit. Christus is ‘innerlijke werkelijkheid’. Aan de hand van teksten van o.a. Augustinus wordt dit ontsloten.

In Amsterdam

Februari

01
feb

Pionierstraining

Pionieren is geweldig, maar kan soms ook eenzaam en weerbarstig zijn. De pionierstraining biedt praktische tips, visie, inspiratie en verbondenheid met anderen.

Pionierstraining (voor bestaande pioniersteams)

De tweedaagse training voor pioniersteams die  van start zijn gegaan.

 • Op 1 en 2 februari 2019 in conferentiehotel Kontakt der Kontinenten, Amersfoortsestraat 20 in Soesterberg. Inloop vanaf 9:00 uur.
 • Op 4 en 5 oktober 2019 in conferentiehotel Kontakt der Kontinenten, Amersfoortsestraat 20 in Soesterberg. Inloop vanaf 9:00 uur.

In Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten, Amersfoortsestraat 20 in Soesterberg
02
feb
-
30
mrt

Vervolgcursus Academie Muziek en Theologie

In vervolg op drie cursusdagen in 2018 organiseert de Academie Muziek & Theologie in februari en maart 2019 opnieuw een driedaagse cursus voor (leidinggevende) muzikanten en zangers.

Tijdens deze cursus verdiepen zij zich in theologische achtergronden van muziek in de christelijke gemeente en werken ze aan praktische muzikale en liturgische vaardigheden.

Er is de afgelopen eeuw veel veranderd in de kerk en de kerkmuziek. Er zijn veel nieuwe ‘liedculturen’ ontstaan, er is een veelheid aan muzikale vormen en mogelijkheden. Gemeenteleden worden ook meer betrokken bij de eredienst, bijvoorbeeld door in een muziekgroep mee te spelen. Dit roept ook vragen op: Hoe ga je om met die vernieuwingen? Wat is de rol van muziek in een viering? Wat is de taak van de muzikant/zanger ten opzichte van de predikant? Hoe kunnen zij elkaar beter begrijpen en de diensten samen vormgeven?
 
Met de drie cursusdagen in februari en maart biedt de Academie Muziek en Theologie (leidinggevende) muzikanten in de kerken en gemeenten de kans om zich verder te ontwikkelen in dit speelveld. Er komen uiteenlopende onderwerpen aan bod die deel uitmaken van een groter curriculum dat nog in ontwikkeling is. Cursisten leren omgaan met verschillende liedculturen, oefenen praktische muzikale vaardigheden en krijgen meer inzicht in de theologie van muziek. Initiatiefnemer Kees van Setten zegt hierover: “Muziek is meer dan een verzameling noten. Daarom ben ik enthousiast over deze opleiding die muzikanten in kerk en gemeente bewust wil maken van de boeiende theologische, liturgische en creatieve wereld om die noten heen.”
 
Tijdens de cursus ontwikkelt men nieuwe kennis en vaardigheden op het gebied van muziek en liturgie. Daarnaast wil ze ook een ontmoetingsplaats zijn voor muzikanten met een uiteenlopende (kerkelijke en muzikale) achtergrond. Docenten zijn onder meer Frank den Bakker, Roel Bosch, Jaco Mulder, Wim Ruessink, Kees van Setten en Bart Visser. Samen vertegenwoordigen zij een veelheid aan kerkelijke culturen en muzikale voorkeuren.

Meer informatie en contactgegevens

Voor aanvullende informatie en interviews kunt u contact opnemen met de Academie Muziek en Theologie. Contactpersoon is Kees van Setten (kees@academie-mt.nl)

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Maarssen
05
feb

‘Mozaïek van kerkplekken’ in Dordrecht

Nieuwe vormen van kerk-zijn staan bij deze bijeenkomst centraal. Iedereen die hierover geïnformeerd wil worden of dit traject feedback wil geven is welkom.

Vanuit de Protestantse Kerk ontstaan sinds 2005 nieuwe vormen van kerk-zijn. Nu deze initiatieven volwassen worden, komen er fundamentele vragen over kerk-zijn op tafel: rond lidmaatschap, de rol van predikanten, sacramenten en de organisatie van de kerk.

Tijd voor een goed gesprek

In opdracht van het moderamen van de Protestantse Kerk is begin 2018 een startpapergeschreven, waarna er onderzoek is gedaan. Vervolgens is er gewerkt aan de conceptnota over de vragen en knelpunten. Op 15 november jl. is er in de synode een verkennende bespreking geweest over een voorproefje van deze nota. De conceptnota Mozaïek van Kerkplekken is op 21 december 2018 gepubliceerd. 

In januari en februari 2019 zijn er vijf bijeenkomsten in het land, voor iedereen die geïnformeerd wil worden of feedback wil geven op de voorstellen uit de conceptnota. Scriba René de Reuver of voorzitter van de synode Saskia van Meggelen geven tijdens deze avonden ook een inleiding. Na verwerking van de feedback kunnen er tijdens de synode van april 2019 besluiten worden genomen.

5 februari 2019 is er een openbare bijeenkomst in Dordrecht (Andreaskerk, J.v.Heemskerckstraat 19).

Er zijn nog twee andere openbare bijeenkomsten:

 • Apeldoorn, 7 februari 2019 (De Hofstad, Hofveld 52)
 • Eindhoven, 19 februari 2019 (Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3)

Alle avonden starten om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Aanmelden

Meld u via deze pagina aan.

In Andreaskerk, J.v.Heemskerckstraat 19
07
feb

‘Mozaïek van kerkplekken’ in Apeldoorn

Nieuwe vormen van kerk-zijn staan bij deze bijeenkomst centraal. Iedereen die hierover geïnformeerd wil worden of dit traject feedback wil geven is welkom.

Vanuit de Protestantse Kerk ontstaan sinds 2005 nieuwe vormen van kerk-zijn. Nu deze initiatieven volwassen worden, komen er fundamentele vragen over kerk-zijn op tafel: rond lidmaatschap, de rol van predikanten, sacramenten en de organisatie van de kerk.

Tijd voor een goed gesprek

In opdracht van het moderamen van de Protestantse Kerk is begin 2018 een startpapergeschreven, waarna er onderzoek is gedaan. Vervolgens is er gewerkt aan de conceptnota over de vragen en knelpunten. Op 15 november jl. is er in de synode een verkennende bespreking geweest over een voorproefje van deze nota. De conceptnota Mozaïek van Kerkplekken is op 21 december 2018 gepubliceerd. 

In januari en februari 2019 zijn er vijf bijeenkomsten in het land, voor iedereen die geïnformeerd wil worden of feedback wil geven op de voorstellen uit de conceptnota. Scriba René de Reuver of voorzitter van de synode Saskia van Meggelen geven tijdens deze avonden ook een inleiding. Na verwerking van de feedback kunnen er tijdens de synode van april 2019 besluiten worden genomen.

7 februari 2019 vindt een bijeenkomst plaats in Apeldoorn (De Hofstad, Hofveld 52).

Er is nog één andere openbare bijeenkomst:

 • Eindhoven, 19 februari 2019, Ontmoetingskerk (Meerkollaan 3)

Alle avonden starten om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Aanmelden

Meld u via deze pagina aan.

In De Hofstad, Hofveld 52
08
feb

Conferentie Werk aan zingeving: nieuwe wegen voor professionals

Op vrijdag 8 februari organiseren Zinderend.nu en de opleidingen Theologie van Windesheim de conferentie ‘Werk aan zingeving: nieuwe wegen voor professionals’.

Zingeving vergroot de kwaliteit van leven en werken. Veel mensen in onze door technologie en marktdenken gedreven maatschappij realiseren zich dat. Dat biedt nieuwe kansen, maar hoe ga je daarmee om? Samen met anderen ontwikkelen wij, professionals op het terrein van zingeving, nieuwe manieren van werken. Dit doen we op onze conferentie Werk aan zingeving. Twee keynote speakers zullen ons nieuwe perspectieven bieden; in workshops gaan wij zelf aan het werk. 

Keynotes

In de ochtend zal Marc De Kesel, filosoof aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen, onze vooringenomenheid en vanzelfsprekendheden te lijf gaan. Zingeving moet zich engageren met de wereld om zich heen. Maar hoe werkt dat als je ruimte vraagt voor idealen en dromen? Zingeving tussen droom en daad.

Irwin Kula zal spreken over hoe zijn werk als rabbijn in New York op 9/11 totaal overhoop werd gegooid. Voor hem vervaagden religieuze grenzen waardoor New Yorkers hem in een ander licht zagen. Hoe werkt hij met de vragen en verlangens naar zingeving zoals die volop aanwezig zijn in deze zinderende wereldstad? 

Workshops

In de middag wisselen we ervaringen uit. Een aantal workshops staat gepland, ervaringen van zinnige experimenten. Wie is drager van een dergelijk experiment? Meld je aan, en misschien kunnen we je een plaats geven. Doe je collega’s en jezelf een genoegen en vertel waar je mee bezig bent.

Wil je een workshop geven, meld je dan voor 20 november aan via info@zinderend.nu . Wil je nadere informatie neem dan contact op met Ton Meijknecht (06.5261.6134) of Willem Putman (06.3612.7781).

Tijd en Locatie

De conferentie is op vrijdag 8 februari 2019 van 10.00 tot 17.00 op Windesheim.

De kosten voor deze conferentie bedragen € 70 per persoon, inclusief lunch en borrel. 
Studenten en medewerkers van Windesheim en Zinderend.nu: betalen € 25.

Contact: info@zinderend.nu

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Hogeschool Windesheim Zwolle
08
feb

Petrus Vertelt

Op 8 februari vindt de volgende editie plaats van Petrus Vertelt. Meld u gratis aan en kom luisteren naar mooie, ontroerende en bijzondere verhalen.

Op 8 februari vindt de volgende editie plaats van Petrus Vertelt. Meld u gratis aan en kom luisteren naar mooie, ontroerende en bijzondere verhalen.

Bij Petrus Vertelt vertellen mensen voor de microfoon een verhaal uit hun leven. Stuk voor stuk zijn dat mooie, bijzondere of ontroerende verhalen - elk verhaal is persoonlijk en echt gebeurd. De vertellers hebben verschillende achtergronden en hebben vaak geen podiumervaring. Tussen de verhalen door klinkt er mooie muziek en na afloop is er een gezellige borrel.

In Emmen
09
feb

Trainingsdag van Stichting Gave 'Samen onderweg'

Zaterdag 9 februari organiseert stichting Gave een trainingsdag ‘Samen onderweg’. Een dag vol ontmoeting, relevante seminars en een informatiemarkt.

 Met vluchtelingen onderweg zijn, levert een boeiende en verrassende reis op. Het ene moment lach je om elkaars gestuntel als je elkaar niet begrijpt. Een volgende keer ben je samen verdrietig over de pijn die er is. Je bent samen onderweg en helpt de ander om zich meer thuis te voelen. Gave wil iedere christen die onderweg is met vluchtelingen helpen bij deze reis. Het programma is geschikt voor iedereen die contact heeft met vluchtelingen in het asielzoekerscentrum of een reguliere woning in de wijk (of daar interesse in heeft).

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Gelderland
09
feb

Vriendenmiddag van Tent of Nations - Ontmoet de familie achter dit vredesproject

Tent of Nations is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns christelijke familie Nassar in Bethlehem. Op zaterdagmiddag 9 februari vindt er een Vriendenmiddag plaats in Driebergen waarbij Daoud Nassar zal spreken.

De familie Nassar leeft en werkt onder moeilijke omstandigheden en voortdurende bedreiging van landonteigening door de Israëlische autoriteiten. Desondanks zet Daoud Nassar zich met zijn familie op een geweldloze en creatieve manier in onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn”.

Daoud Nassar is aanwezig bij de Vriendenmiddag Tent of Nations waar hij zal vertellen over uitdagingen, bedreigingen, volhouden en geweldloos verzet.

Deelnemers kunnen daarnaast mee doen met een breed aanbod van informatieve, creatieve en interactieve workshops. Het wordt een inspirerende en dynamische middag met ontmoeting, muziek en Palestijnse hapjes. De Vriendenmiddag vindt plaats in de Grote Kerk in Driebergen op zaterdagmiddag 9 februari 2019 van 13.30 – 17.15 uur.

Meer info op www.tentofnations.nl, aanmelding via tentofnationsnl@gmail.com Van harte welkom!

 

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Grote Kerk in Driebergen
09
feb

Bijeenkomst beamteams

Op 9 februari organiseert Opkijken.nl een bijeenkomst voor beamteams. De bijeenkomst wordt ook uitgezonden via een livestream.

Programma:
– Inloop vanaf 9.30 uur
– Inhoudelijk programma van 10.00 tot 13.00 uur
– Aansluitend de mogelijkheid om te lunchen
Entree: 10 euro

Workshops
1. Power! Punt - Christiaan Heidema
2. License to sing - Christiaan Heidema
3. Gastvrij zingen een mooi welkomst - Guido van Harten
4. Geen beamisten die tijd hebben? Gebruik Quelea kerk projection! - Pieter Jan Hummelen
5. Kniptool - Kees Rozenberg 
6. Best practice uit de kerken
7. Cameratechniek

Bezoek ook het beamerportal - https://www.opkijken.nl/beamteams/
In het beamerportal van Opkijken.nl zijn informatie, tips en trucs te vinden rondom het beamen in de kerk. Het beamteamportal ondersteunt de beamteams in de kerk. 

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Koningskerk Zwolle-Zuid 
09
feb

Van papier tot pixel: de transitie van kerkelijk archiefbeheer

Hoe bewaar ik mijn papieren archief? Waar kan ik terecht met vragen over digitalisering en privacy? Hoe ga ik om met mijn digitale kerkarchief? Die vragen komen aan de orde tijdens een studiedag op 9 februari.

De studiedag is bedoeld voor kerkenraadsleden en vrijwilligers die zich bezig houden met het archief van hun gemeente, leden van kerkelijke commissies en landelijke kerkelijke besturen.

Programma

10.00 uur:  Inloop met koffie en thee 

10.30 – 12.15 uur: Informatief ochtendprogramma

 • 10.30: Welkom door prof. dr. F.A. van Lieburg.
 • 10.35: Prof. dr. F.A. van Lieburg (hoogleraar VU): Inleiding over de actualiteit van het thema: Van papier naar pixel
 • 11.00: Drs. J.W. Puttenstein, hoofd bibliotheek en archivaris PThU: Digitaal is de norm: het beheer van bibliotheken en archieven. Hoe om te gaan met privacy-gevoelige gegevens?
 • 11.15: Vragen uit de zaal.
 • 11.30: Prof. dr. G. Harinck (hoogleraar VU/TU Kampen): Wat kan het Archief- en Documentatiecentrum (ADC) in Kampen betekenen voor het archiefbeheer van uw gemeente?
 • 11.45: Drs. D.T. van Houdt, presentatie Stichting Kerkelijk Informatiebeheer (SKI): Samen op de bres voor kerkelijk archief; bundeling van krachten, kennis en ervaring.
 • 12.00: Officiële lancering Digitaal Platform Kerkelijk Archief, door prof. dr. F.A. van Lieburg en drs. D.T. van Houdt. Een hand-out met gebruiksaanwijzing wordt ter beschikking gesteld.

12.15 – 13.30 uur:  Lunch met korte wandeling naar de VU-hortus (facultatief)

13.30 – 15.15 uur: Praktijkgericht middagprogramma

 • 13.30: G. Bril MPM (Provinciaal archiefinspecteur en provinciearchivaris in Overijssel) en drs. L. Folkertsma (oud-rijksarchivaris in Overijssel en gemeentearchivaris van Zwolle en Deventer): Kerkelijke archieven eeuwig toegankelijk?!
 • 14.00 – 14.45 Workshops met gelegenheid tot stellen van vragen. Twintig minuten per workshop, halverwege wordt gewisseld.
  • Drs. L. Folkertsma en G. Bril: Hoe lever je papieren en digitale archieven aan? Toegelicht aan de hand van actuele voorbeelden uit de provincie Overijssel.
  • Drs. D.T. van Houdt (initiator Kerkgeheugen) en  A. van der Wulp  (teamleider informatiebeheer provincie Flevoland): Succesvol kerkelijk informatiebeheer; een praktijkvoorbeeld.
 • 14.45 - 15.05 Gelegenheid tot het stellen van praktijkgerichte vragen over het gebruik van het Digitale Platform Kerkelijk Archief, onder leiding van Drs. D.T. van Houdt.

15.15 Afsluiting en een borrel

Deze studiemiddag wordt georganiseerd door de PThU, de PKN en de Stichting Kerkelijk Informatiebeheer SKI.

Aanmelden kan via www.PThU.nl/actueel/agenda vóór 2 februari 2019.
Aan de toegang zijn geen kosten verbonden.

In PThU, vestiging Amsterdam (Hoofdgebouw VU)
12
feb

Petrus presenteert: publiekscollege 'De weg van het gebed'

In januari, februari en maart 2019 geeft dr. Arjan Plaisier, docent spiritualiteit aan de Protestantse Theologische Universiteit, vijf publiekscolleges over spiritualiteit en de christelijke traditie.

Spiritualiteit is ‘in’. Dat wordt vaak in één adem gezegd met: de kerk is ‘uit’. Wie spiritueel gevoed wil worden, is niet geneigd dit in de kerk te zoeken. Soms heeft de kerk het daar ook wel naar gemaakt. Toch is dat de halve waarheid. Voor velen is de kerk wel een ruimte van spiritualiteit. In ieder geval is het christelijk geloof een bij uitstek spirituele religie. Wie serieus kennis neemt van de christelijke traditie, zal verrast worden door de spirituele rijkdom ervan.

In een serie van vijf publiekscolleges komen diverse aspecten van het thema naar voren. Achtereenvolgens is dat:

 • de weg naar spiritualiteit
 • de weg naar binnen
 • de weg van het gebed
 • de weg van het woord
 • de weg van kerk en liturgie

12 februari: De weg van het gebed
Spiritualiteit is een activiteit en bidden vervult hierin een sleutelrol. De weg van het gebed is geen gemakkelijke maar wel een noodzakelijke en ook vruchtbare weg. Ook hierin worden we geholpen door de de traditie. We lezen teksten over het gebed en laten ons ook door enkele gebedsteksten inspireren.

15
feb
-
02
mrt

Concert Veluws Mannenensemble en Vocalgroup Undique

Op 15 en 16 februari en 2 maart geeft het Veluws Mannenensemble samen met Vocalgroup Undique drie concerten: in Doornspijk, Renswoude en Nijverdal.

Het Veluws Mannenensemble staat onder leiding van Wim Magré, Vocalgroup Undique staat onder leiding van Wilbert Magré.

In de voorverkoop (via www.korenindekerk.nl) kosten kaarten € 6,- voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen t/m 12 jaar. Kaarten ’s avonds aan de kerk zonder reservering zijn voor volwassenen € 10,- en kinderen t/m 12 jaar € 5,-. Er wordt een collecte gehouden t.b.v. het werk van Kerk in Actie.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Doornspijk, Renswoude en Nijverdal
19
feb

‘Mozaïek van kerkplekken’ in Eindhoven

Nieuwe vormen van kerk-zijn staan bij deze bijeenkomst centraal. Iedereen die hierover geïnformeerd wil worden of dit traject feedback wil geven is welkom.

Vanuit de Protestantse Kerk ontstaan sinds 2005 nieuwe vormen van kerk-zijn. Nu deze initiatieven volwassen worden, komen er fundamentele vragen over kerk-zijn op tafel: rond lidmaatschap, de rol van predikanten, sacramenten en de organisatie van de kerk.

Tijd voor een goed gesprek

In opdracht van het moderamen van de Protestantse Kerk is begin 2018 een startpapergeschreven, waarna er onderzoek is gedaan. Vervolgens is er gewerkt aan de conceptnota over de vragen en knelpunten. Op 15 november jl. is er in de synode een verkennende bespreking geweest over een voorproefje van deze nota. De conceptnota Mozaïek van Kerkplekken is op 21 december 2018 gepubliceerd. 

In januari en februari 2019 zijn er vijf bijeenkomsten in het land, voor iedereen die geïnformeerd wil worden of feedback wil geven op de voorstellen uit de conceptnota. Scriba René de Reuver of voorzitter van de synode Saskia van Meggelen geven tijdens deze avonden ook een inleiding. Na verwerking van de feedback kunnen er tijdens de synode van april 2019 besluiten worden genomen.

19 februari 2019 vindt een bijeenkomst plaats in Eindhoven (Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3).

De avond start om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Aanmelden

Meld u via deze pagina aan.

In Ontmoetingskerk (Meerkollaan 3)
20
feb

Blik naar buiten, kerk-zijn in eigen omgeving (Gorinchem)

Hoe houd je als kerk de blik naar buiten? Op 20 februari organiseert de Protestantse Kerk in Gorinchem een bijeenkomst over dit thema, met inspirerende lokale sprekers en praktijkverhalen.

Hoe zijn we als kerk van betekenis in een veranderende samenleving, waarin het niet vanzelfsprekend is dat mensen geloven of naar de kerk gaan? Hoe houd je als kerk de blik naar buiten en ben je niet alleen gefocust op interne zaken? Hoe kunnen we ook met kleine initiatieven het verschil maken in de wijk of op het dorp? De Protestantse Kerk nodigt u van harte uit voor deze bijeenkomst om over deze vragen door te denken.

Tijdens deze bijeenkomst staat de lokale situatie in dorp of wijk centraal. Ds. J. van Walsum, predikant in Alblasserdam, verzorgt een plenaire bijdrage over het thema: ‘Van binnen naar buiten’. Open kerk zijn voor het dorp begint bij jezelf. Wat betekent geloven, de navolging van Jezus, voor jouw leven van alledag?

In het tweede deel van het programma brengen we drie praktijkverhalen in beeld. De verhalen komen vanuit gemeenten in de regio en zijn bedoeld om te inspireren. In kleine groepen luisteren we 10 minuten en aansluitend is er ruimte om vragen te stellen.

 1. Thema: ‘Present zijn in de nieuwbouw’, door ds. H.P. Brendeke, predikant in Hagestein - Hoef en Haag
  Er ontstaat een nieuw dorp aan de Lek, Hoef & Haag, kerkelijk ingedeeld bij Hagestein.
  Hoe kun je als bestaande kerk missionair present zijn in een nieuw dorp?
  Hoe ga je om met je eigen (geloofs)identiteit in een nieuwe context met nieuwe vragen?

 2. Thema: ‘Dominee op een dorp’, door ds. A.N. Driebergen, predikant in Noordeloos
  Een dominee als dorpsbewoner. Wat is het effect van meeleven en meedoen op een dorp?
  Over de rol van kerk en predikant in een dorpssamenleving.

 3. Thema: ‘De klik met mensen met een migratieachtergrond’, door W. Rijneveld, een van de coördinatoren van KLIK Gorinchem.
  KLIK legt vanuit de Gorinchemse kerken contacten met mensen met een migratieachtergrond en onderneemt met hen diverse activiteiten. Een verhaal over de betrokkenheid van kerken, de inzet en toerusting van vrijwilligers en de reacties van de deelnemers.

Tijd: 19.30 - 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik Verwoerd door te mailen naar e.verwoerd@protestantsekerk.nl of bellen naar (030) 880 1880.

U kunt zich aanmelden bij Jaap van der Giessen, via j.vandergiessen@protestantsekerk.nl.

In Wijkgebouw De Heul, Nieuwe Hoven 141, 4205 BC, Gorinchem
26
feb

Petrus presenteert: publiekscollege 'De weg van het Woord'

In januari, februari en maart 2019 geeft dr. Arjan Plaisier, docent spiritualiteit aan de Protestantse Theologische Universiteit, vijf publiekscolleges over spiritualiteit en de christelijke traditie.

Spiritualiteit is ‘in’. Dat wordt vaak in één adem gezegd met: de kerk is ‘uit’. Wie spiritueel gevoed wil worden, is niet geneigd dit in de kerk te zoeken. Soms heeft de kerk het daar ook wel naar gemaakt. Toch is dat de halve waarheid. Voor velen is de kerk wel een ruimte van spiritualiteit. In ieder geval is het christelijk geloof een bij uitstek spirituele religie. Wie serieus kennis neemt van de christelijke traditie, zal verrast worden door de spirituele rijkdom ervan.

In een serie van vijf publiekscolleges komen diverse aspecten van het thema naar voren. Achtereenvolgens is dat:

 • de weg naar spiritualiteit
 • de weg naar binnen
 • de weg van het gebed
 • de weg van het woord
 • de weg van kerk en liturgie

26 februari: De weg van het Woord
Voor veel protestanten is de Bijbel een basisboek voor het geloof. Tegelijk lijkt de kloof tussen de Bijbel en het leven nu alleen maar groter. Hoe kan de Bijbel als levensboek gelezen worden, zonder in fundamentalisme te vervallen? We letten op Luther, die de Bijbel las als een vurige tong van de Geest, en staan stil bij de zogenaamde lectio divina.

Maart

04
mrt
-
05
mrt

Lezing Tomas Halik

Op 4 en 5 maart is Tomas Halik op uitnodiging van DEZINNEN in Nederland en zal hij een tweetal lezingen houden in Den Haag en Nijmegen.

Thomas Halik geeft op 4 maart een lezing bij DEZINNEN in Den Haag en op 5 maart bij Radboud reflex in Nijmegen. Meer informatie vindt u op www.dezinnen.nl.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Den Haag en Nijmegen
05
mrt

Studiedag Zingeving in de ouderdom

De Bergkerk in Amersfoort organiseert een studie- en trainingsdag voor predikanten, geestelijk verzorgers en kerkelijk werkers over het boek ‘Zin in de ouderdom’ van Jan van Baardwijk en René Rosmolen.

We worden steeds ouder, maar veel ouderen spiegelen zich aan de dominante waarden van onze maatschappij door zo lang mogelijk jong te willen blijven. Onderweg zijn in de ouderdom is klaarblijkelijk ook lastiger geworden, en over zingeving wordt niet zo veel gesproken. Ouderdom lijkt een niemandsland waarin men op zoek is naar zin en betekenis. Wat betekenen al die extra levensjaren? Hoe kijkt de samenleving naar ouderenen hoe kijken ouderen naar zichzelf? Wat zijn kerntaken van het ouder worden? Welke bronnen kunnen er gevonden worden? Deze vragen komen aan de orde.

Meer informatie en contactgegevens

Kosten: € 100,- incl. lunch en boek. Opgave: Bergkerk (033 461 7917/ pgabergkerk@gmail.com)- René Rosmolen (r.rosmolen@casema.nl).

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Bergkerk Amersfoort
08
mrt

PEP-cursus: Geloofwaardig preken over ongemakkelijke teksten

Preken, daar komt heel wat bij kijken. Hoe doe je recht aan een - ongemakkelijk - bijbelgedeelte van duizenden jaren oud?

Preken, daar komt heel wat bij kijken. Hoe doe je recht aan een – ongemakkelijk – bijbelgedeelte van duizenden jaren oud? Wat is de actuele boodschap ervan? Hoe breng je die boodschap over op een manier die tegelijk inhoudsvol, overtuigend, helder gestructureerd, boeiend en inspirerend is voor je luisteraars? Vierdaagse training, start 8 maart 2019. Trainer: Paulien Vervoorn, in samenwerking met dr. Kees van Dusseldorp en prof. dr. Eveline van Staalduine-Sulman. Meer informatie: pepredikanten.nl/geloofwaardigpreken.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Theologische Universiteit Kampen, Broederweg 15
09
mrt

Het Hoge Woord in de Lage Landen - Tussen openbaring en wereldliteratuur. Een symposium over de Bijbel

Welke betekenis geven we vandaag de dag aan de Bijbel? Lezen we de Bijbel als Woord van God of als woorden van mensen? En wat doet het met ons, als we erin lezen? Over deze vragen gaat het symposium 'Het Hoge Woord in de Lage Landen.'

Het symposium wordt georganiseerd door het Nederlands Bijbelgenootschap en de Protestantse Kerk in Nederland, naar aanleiding van het verschijnen van de essaybundel ‘De Bijbel in Nederland’ (uitgave NBG 2018).

Programma

09.30 uur inloop
10.00 uur opening door ds. René de Reuver
10.15 uur lezingen, met volop ruimte voor gesprek, door:

 • Désanne van Brederode, filosoof en schrijver
 • Klaas Spronk, hoogleraar Oude Testament aan de PThU
 • Maarten Wisse, hoogleraar dogmatiek aan de PThU. Hij schreef op verzoek van de Protestantse Kerk de gespreksnota ‘De Bijbel in het midden. Het geloofsgesprek te midden van verschillen’.

12.15 uur lunch
13.00 workshops in twee ronden
15.25 uur theatervoorstelling van Kees Posthumus: ‘De Bijbel in één uur’
16.30 uur informeel samenzijn

Deelnamekosten zijn 25 euro per persoon. Hiervoor ontvangt u tevens de essaybundel 'De Bijbel in Nederland' en een lunch. Wilt u de essaybundel niet ontvangen dan zijn de deelnamekosten 15 euro per persoon.

Aanmelden

Workshops

1. Op verhaal komen. Een methode van contextueel bijbellezen.
Inge Landman, Kerk in Actie, projectmedewerker Bijbel
Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met de methode zoals Kerk in Actie deze heeft uitgewerkt. Een inspirerende en toegankelijke manier om samen bijbel te lezen op een wijze die teksten nieuwe relevantie geeft voor levensthema’s van vandaag.
2. Een duik in de Bijbel
Ate Klomp, dienstenorganisatie Protestantse Kerk
Bijbelverhalen gaan mogelijk al heel lang met je mee. Maar ook als dat niet zo is kunnen deze verhalen (gaan) ‘raken’ aan je eigen levensverhaal.
Een manier om dat eens te verkennen is bibliodrama. Daarbij verdiep je je niet alleen met je denken, maar vooral ook met je beleven in een Bijbelgedeelte of Bijbelfiguur.
3. Bijbellezen met kinderen
Lucré van Putten, medewerker Bijbelgebruik bij het Nederlands Bijbelgenootschap
Bijbellezen met kinderen tussen de 0 en 12. Hoe doe je dat? In deze workshop gaan we kijken naar onze eigen ervaringen met bijbellezen. En we gaan aan de slag met verschillende soorten opdrachten om te kijken hoe je meer kunt doen met bijbelverhalen.
4. Bijbellezen en jongeren
Gert Schouten, JOP / Protestantse Kerk
Jongeren van nu kunnen maar moeilijk de rust vinden om in de Bijbel te lezen, omdat veel andere dingen hun tijd en aandacht opeisen. Ondanks de uitdagingen van de huidige tijd en cultuur zijn er ook 'good practices' te delen waar jongeren weer geënthousiasmeerd worden voor het zelf lezen van de Bijbel. De 'sleutels' van deze good practices delen we graag met je in deze workshop.
5. Aan de slag met de Bijbel in de gemeente, als Bijbel lezen niet meer gewoon of vanzelfsprekend is
Ina Veldhuizen, predikant Protestantse Gemeente Doetinchem
Ina Veldhuizen neemt u mee in een methode waarmee u bijbelgedeelten kunt laten resoneren in de gemeente. Het is een methode die veel ruimte geeft voor creativiteit, en waarbij mensen zelf de mate kiezen waarin ze betrokken willen zijn. De methode is ontstaan vanuit het verlangen dat de woorden uit de Bijbel weer ontdekt worden als bron van inspiratie.
6. De (herziene) Nieuwe Bijbelvertaling in het Nederlandse bijbellandschap
Jaap van Dorp, Nederlands Bijbelgenootschap, oudtestamenticus, revisor van de NBV
Momenteel wordt er gewerkt aan de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling. Deze workshop geeft door middel van voorbeelden inzicht in het doel en de aanpak van deze herziening. Ook kijken we welke rol de opmerkingen van lezers spelen in het revisieproces. Door de (herziene) NBV te vergelijken met andere vertalingen, BGT en GNB aan de ene kant en HSV en NBG51 aan de andere, wordt duidelijk welke positie deze vertaling inneemt in het Nederlandse bijbellandschap.
7. Bijbellezen in het leerhuis / lernen
Jan Willem van Henten, bijbelwetenschapper UvA en leider leerhuis in Houten
Wanneer je de Bijbel met joodse ogen leest, in het voetspoor van de rabbijnen, krijg je meer zicht op de meerduidigheid van de bijbeltekst. Dat de les niet af komt, is niet erg, want het gaat om de activiteit, het lernen. Na een korte inleiding gaan we zelf aan de slag aan de hand van de methode voor leerhuizen van de Stichting LeV (Leren en Vernieuwen).
8. Bijbellezen volgens SOLVAT
Herman van Wijngaarden en Eline van Vreeswijk, projectleider en beleidsmedewerker bij de HGJB
De bijbellees-methode SOLVAT heeft oude papieren. Elementen ervan vind je ook bij Luther en Ignatius. In de eigentijdse SOLVAT-versie draait het om ‘leessleutels’: vragen waarmee je het bijbelgedeelte voor jezelf probeert te openen. Sleutelwoorden daarbij zijn: persoonlijk, actief, zelfstandig en samen. Over het hoe en waarom van deze methode gaat het in deze workshop. Waarbij we uiteraard ook met elkaar oefenen.
9. Op groene voet - met de Bijbel de schepping opnieuw ervaren
Wilma van Veen (regio-coördinator NBG)
Met de toolkit Op groene voet ga je in groepsverband aan de slag met de Bijbel, natuur en duurzaamheid. Uiteraard niet in een zaaltje, maar buiten in de natuur!

In Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht
12
mrt

Petrus presenteert: publiekscollege 'De weg van de kerk'

In januari, februari en maart 2019 geeft dr. Arjan Plaisier, docent spiritualiteit aan de Protestantse Theologische Universiteit, vijf publiekscolleges over spiritualiteit en de christelijke traditie.

Spiritualiteit is ‘in’. Dat wordt vaak in één adem gezegd met: de kerk is ‘uit’. Wie spiritueel gevoed wil worden, is niet geneigd dit in de kerk te zoeken. Soms heeft de kerk het daar ook wel naar gemaakt. Toch is dat de halve waarheid. Voor velen is de kerk wel een ruimte van spiritualiteit. In ieder geval is het christelijk geloof een bij uitstek spirituele religie. Wie serieus kennis neemt van de christelijke traditie, zal verrast worden door de spirituele rijkdom ervan.

In een serie van vijf publiekscolleges komen diverse aspecten van het thema naar voren. Achtereenvolgens is dat:

 • de weg naar spiritualiteit
 • de weg naar binnen
 • de weg van het gebed
 • de weg van het woord
 • de weg van kerk en liturgie

12 maart: De weg van de kerk
Wat betekent het om te geloven ‘met de kerk’? Staat dat een eigen spirituele ontwikkeling in de weg of krijgt deze daar juist een verdieping en een verbreding door? Moet spiritualiteit zich wel wat gelegen laten liggen aan het credo van de kerk of is dat juist een sta-in-de-weg? En welke betekenis heeft de liturgie voor de spiritualiteit?

16
mrt

Dag van de Communicatie

Op zaterdag 16 maart 2019 vindt de Dag van de Communicatie plaats. Een dag met workshops voor kerkbladredacteuren, webredacteuren, communicatiecommissies etc.

Kortom: voor iedereen die meer wil weten over communicatie, zodat die kennis ingezet kan worden voor de communicatie in de eigen gemeente.

In Dienstenorganisatie Protestantse Kerk, Jospeh Haydnlaan 2a
18
mrt

Kom naar de landelijke Ontmoetingsdag van Kerk en Israël

Op 18 maart bent u welkom op de landelijke ontmoetingsdag voor Kerk en Israël.

"Daar leren ze wat"

Wat leren onze predikanten in spé aan de PThU op het gebied van
Jodendom en Kerk en Israël en wat zouden ze moeten leren?
Georganiseerd door Kerk en Israël van de Protestantse Kerk i.s.m. de Stichting Judaïstiek en de
Protestantse Theologische Universiteit (PThU)

Programma

10.00 uur Koffie / thee staat klaar
10.30 uur Welkom door Eeuwout Klootwijk
10.35 uur Dick Pruiksma praat ons bij over de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Kerk en Israël

11.00 uur Dineke Houtman: “Daar leren ze wat...”: Inleiding over het onderwijs in Hebreeuws,
Jodendom en Kerk en Israël gerelateerde vakken: problemen, kansen en uitdagingen

11.30 uur Eerste reactie door Leo Mock
11.45 uur Gelegenheid voor vragen en gesprek o.l.v. Reinier Gosker
12.30 uur LUNCH - Tijdens de lunch is een boekentafel aanwezig van Boekhandel Kirchner
13.15 uur Minicolleges 1e
ronde

14.00 uur PAUZE
14.15 uur Minicolleges 2e
ronde

15.10 uur Afsluitende viering in de kapel door ds. Koos Snaterse
Rond 15.30 uur is er gelegenheid elkaar te ontmoeten / na te praten onder het genot van een glaasje fris.
Minicolleges
1. “Joodse geschiedenis in Nederland” door Gert van Klinken
2. “Bijbel in beweging: De Bijbel en de Dode Zeerollen” door Bärry Hartog
3. ”Marquardt’s visie op Israël” door Rinse Reeling Brouwer
4. “Inzet nieuwe media in het onderwijs” door Lieve Teugels

De dag staat open voor alle belangstellenden

Praktische informatie

Adres
De dag wordt gehouden in het Protestants Landelijk Dienstencentrum
Joseph Haydnlaan 2A
3533 AE te Utrecht
Bereikbaar
De route is te vinden via de site van: www.protestantsekerk.nl of via www.9292.nl of een routeplanner.

Kosten
Aan deze dag zijn geen kosten verbonden.
Aanmelden en informatie
U kunt zich aanmelden vóór 11 maart 2019 bij Marjo Runia: m.runia@pkn.nl.

Wij stellen uw komst zeer op prijs.
Floor Barnhoorn namens de Protestantse Kerk in Nederland, afd. Kerk en Israël
Dineke Houtman namens de Stichting Judaïstiek en de PThU
Reinier Gosker namens de Protestantse Raad voor Kerk en Israël

In In Dienstenorganisatie Protestantse Kerk, Jospeh Haydnlaan 2a
19
mrt

De pastor in het huidige euthanasiedebat

Over de positie van de pastor in levenseindevraagstukken

De kerk en euthanasie, een combinatie die vragen oproept. Wat heeft de kerk, in dit geval de Protestantse Kerk in Nederland hierover te melden? Daarover gaat het bij dit symposium bedoeld voor predikanten, geestelijk verzorgers en kerkelijk werkers.

In Kruispunt, Amersfoort

April

06
apr

Landelijke Pastorale Dag 2019

Op zaterdag 6 april vindt in Woerden de Landelijke Pastorale Dag plaats. Een dag voor iedereen die in de plaatselijke kerk een rol vervult in het pastoraat, zoals ouderlingen, pastoraal medewerkers, bezoekmedewerkers, predikanten en kerkelijk werkers.

Het thema van deze dag is: ‘Ken je mij? Een goed verhaal over eenzaamheid en verbinding’.

Eenzaamheid is een gemis aan echt contact, aan verbondenheid met andere mensen. Het komt voor bij mensen van alle leeftijden en achtergronden. Tien procent van de bevolking ervaart het als dagelijkse last.

Ook als kerk hebben we te maken met mensen die eenzaam zijn. In navolging van het goede verhaal van Jezus die mensen opzocht die door de samenleving werden genegeerd, kan de kerk een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van mensen die eenzaam zijn, binnen en buiten de kerk. De Landelijke Pastorale Dag laat deskundigen op het gebied van eenzaamheid aan het woord en biedt in een ruim aanbod aan workshops achtergrondinformatie, verdieping en praktische handvatten om in de plaatselijke situatie toe te passen.

Aanmelden voor de dag kan vanaf half januari.

In Woerden
12
apr

Dominee Date

Op vrijdag 12 april 2019 organiseert de mobiliteitspool van de Protestantse Kerk in Nederland voor de vierde keer een Dominee Date.

Een Dominee Date is een bijeenkomst waar vacante gemeenten en proponenten (max. 12) met elkaar kunnen kennismaken in de vorm van een 'speeddate'. Zo kunnen zij wederzijds aftasten of vervolgcontacten wenselijk zijn, die zouden kunnen leiden tot het uitbrengen van een beroep.

Meer informatie en aanmelden: arbeidsbemiddeling@protestantsekerk.nl 

In Landelijk Dienstencentrum Utrecht

Mei

16
mei

Tweedaagse 'Verlossend spreken'

Deze tweedaagse wordt gegeven door dr. Kees van Ekris en dr. Paul Visser.

De tweedaagse wordt gehouden in aansluiting op de studiedag van 31 oktober 2018 met dezelfde titel. Het doel is de winst van deze studiedag vruchtbaar te maken voor de preek, qua hermeneutiek, spiritualiteit en performance.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Doorn, Het Brandpunt
25
mei

Dag van het kerkblad

De Dag van het Kerkblad organiseert De Zalige Zalm speciaal voor kerk- en parochiebladredacties die werken met parochiemagaZIN en kerkmagaZIN.

Deze feestelijke dag biedt volop de gelegenheid om met andere redacteuren ervaringen en bladen uit te wisselen, om daarna vol nieuwe ideeën met het eigen kerkblad of parochieblad verder aan de slag te gaan. 

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Koningskerk, Deventer

Juli

21
jul
-
27
jul

69ste Lutherse Werkweek voor Kerkmuziek

De Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek organiseert van zondagmiddag 21 juli tot en met zaterdag 27 juli haar jaarlijkse Werkweek voor Kerkmuziek. Alle zangers zijn welkom.

De Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek organiseert van zondagmiddag 21 juli tot en met zaterdag 27 juli haar jaarlijkse Werkweek voor Kerkmuziek in Huize Elisabeth van de zusters Franciscanessen in Denekamp.

Ook dit jaar is het mogelijk om, naast deelname aan de volledige week, ook halverwege de week (op woensdag 24 juli) in te stromen om deel te nemen aan de repetities van een Kleinkoor. Dit koor zal bestaan uit mensen die een zeer ruime ervaring hebben in het zingen in een kamerkoor en die vooraf de bladmuziek ingestudeerd moeten hebben, zodat op de repetities direct aandacht kan worden besteed aan de muzikale afwerking.

Voor dit Kleinkoor zullen vooraf op twee zaterdagen in mei (4 of 11 mei in de Lutherse Kerk in Utrecht) stemtesten afgenomen worden door de dirigenten Hans Jansen en Els Hermanides. (indien bij de dirigenten de stem niet bekend is). Tijdens de week zullen zowel aparte als gemeenschappelijke repetities zijn.

Op zondagavond 21 juli zal het grote Weekkoor medewerking verlenen aan de dienst in de kapel in Denekamp.

Tijdens het slotconcert op zaterdag 27 juli in de Dorpskerk in Wilp wordt dubbelkorige muziek uitgevoerd door beide koren samen en apart van elkaar.  

Muziek van o.a. Heinrich Schütz,  Henry Purcell, Dietrich Buxtehude, Georg Philipp Telemann, Siegfried Reda en Ernst Pepping zal op het programma staan.

Deelnemersprijzen voor het grote koor (gehele week) zijn € 590 voor een eenpersoonskamer en € 525 voor een tweepersoonskamer.

Voor de zangers die vanaf woensdag meezingen in het Kleinkoor € 295 (eenpersoonskamer) en € 265 (tweepersoonskamer). Voor jongeren zonder regulier inkomen € 265 (hele week) en € 135 (vanaf woensdag).

Meer informatie en contactgegevens

Meer informatie en aanmelden: www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl of via ineke3110@gmail.com

In Huize Elisabeth van de zusters Franciscanessen in Denekamp

Oktober

31
okt

Protestantse Lezing

De protestantse lezing is een maatschappelijk actueel statement vanuit de protestantse traditie. De lezing wordt jaarlijks gehouden op 31 oktober (Hervormingsdag).

Een activiteit in uw kerk?
Dien een agenda-item in