Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Het ambt

Over de visie op het ambt, het ambt in de Bijbel, betekenis van het ambt en informatie en inspiratie voor (nieuwe) ambtsdragers.

Betekenis en bevestiging ambtsdrager

Alle bezinning op het kerkelijk ambt begint bij de roeping van de kerk als gemeente van Christus. Een ambtsdrager begint niet bij nul, maar is opgenomen in een beweging van mensen die zich de eeuwen door geroepen hebben geweten om de liefde van God te ontvangen en te delen met ieder die het maar horen wil. 


Cursussen voor ambtsdragers

Deze cursussen worden online gegeven. Zijn individueel te volgen. De focus ligt op de taak van de ambtsdrager of vrijwilliger. In de trainingen ontstaan ontmoetingen tussen mensen met hetzelfde ambt of taak uit andere gemeenten.

Veranderende visie op het ambt

In juni 2021 heeft de generale synode de ambtsvisie, zoals verwoord in het het rapport ‘Geroepen en gezonden’ aanvaard als uitgangspunt voor haar beleid en verdere visieontwikkeling. 

Kort gezegd komt het er op neer dat de synode uitspreekt dat er ruimte is om binnen het ambt van dienaar des Woords te differentiëren. Door deze differentiatie is het in de toekomst mogelijk dat - naast predikanten - ook kerkelijk werkers onder nader te bepalen voorwaarden het Woord en de sacramenten gaan bedienen. Over de concrete invulling hiervan neemt de generale synode later een besluit.

 

Wat zijn ambtsdragers?

De definitie van ambtsdrager is ‘iemand die een ambt bekleed’. In de kerk zijn er drie ambten: predikant, ouderling(-kerkrentmeester) en diaken. Om ambtsdrager te worden moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een predikant moet een speciale opleiding hebben gevolgd. Ouderlingen en diakenen moeten (in de regel) belijdende leden zijn van de gemeente. Ambtsdragers vormen samen de kerkenraad en geven leiding aan de gemeente. 

Ambtsdragers worden verkozen door de gemeente. In het dienstboek van de Protestantse Kerk zijn liturgische teksten te vinden die passen bij de bevestiging van ambtsdragers.

 

Ambtsdragers in de Bijbel

Hoewel erkend wordt dat in onze kerk niet de overtuiging leeft dat enige ambtsstructuur kan worden ontleend aan de Bijbel, wordt een basis gezocht in de Heilige Schrift, die naar de opvatting van onze kerk ‘bron en norm is van de kerkelijke verkondiging en dienst’.

Het uitgangspunt ligt in de roeping van twaalf leerlingen door Jezus, waarvan in de evangeliën wordt verteld. Zij worden geroepen om het evangelie van het Koninkrijk van God te verkondigen. Vervuld van de Heilige Geest trekken zij met deze zending de wereld in. Daaromheen is een gemeenschap van mensen ontstaan die weet hebben van dit Koninkrijk.

Na de dood van de apostelen is deze boodschap verder gegaan. ‘In elke tijd horen gelovigen hoe de Heer zegt: ‘Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik ook jullie uit’ (Joh. 20 vers 21). En Hij zelf gaat mee. Wie uitgaat in zijn zending gaat uit in zijn gemeenschap. (Matt. 28 vers 20). Zo regeert Christus de kerk en is Hij haar hoofd.’

God roept mensen tot zijn dienst. Vervuld van zijn Geest begeven zij zich in die dienst. Er zijn in elke tijd mensen nodig die zich verantwoordelijk weten de kerk te wijzen op het heil in Christus. Daarom is volgens de kerkorde van de Protestantse kerk het ambt gegeven om de gemeente bij dat heil te bepalen en bij haar roeping te bewaren. De ambten zijn er met het oog op het heil van mens en wereld. (Bron: Notitie over de ambtsvisie van de Protestantse Kerk in Nederland - generale synode april 2012)

Veelgestelde vragen

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)