Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

ANBI Protestantse Kerk in Nederland

ANBI Protestantse Kerk in Nederland​

Postadres: ​Postbus 8504, 3503 RM Utrecht
​​Bezoekadres: ​Joseph Haydnlaan 2A, 3533 AE Utrecht
​Telefoonnummer: (​​030) 880 1880
​Fax: ​(030) 880 1300
​E-mail: ​info@protestantsekerk.nl
​Website: ​www.protestantsekerk.nl
RSIN 813612809
Overigens is het RSIN iets anders dan het landelijke KvK-nummer (ook wel inschrijvingsnummer). Dit is 3025 8482.

"RSIN 813612809"

Doel

Op 1 mei 2004 is de Protestantse Kerk in Nederland tot stand gekomen. De Protestantse Kerk in Nederland is bij notariële akte opgericht, als voortzetting en rechtsopvolger van de Nederlandse Hervormde Kerk (NHK), de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) en de Evangelisch-Lutherse Kerk (ELK) in het Koninkrijk der Nederlanden.

Het kerkgenootschap wordt geregeerd door haar eigen statuut, bestaande uit de kerkorde en ordinanties van de Protestantse Kerk, alsmede de overgangsbepalingen en generale regelingen behorende bij de kerkorde. De Protestantse Kerk in Nederland wordt vertegenwoordigd door de preses en de scriba van de generale synode.

De generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland laat zich, overeenkomstig ordinantie 11 artikel 18 lid 1 en 2 van de kerkorde, voor de verzorging van de generale financiën van de kerk bijstaan door het bestuur van de dienstenorganisatie, die de aan zijn zorg toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden van de Protestantse Kerk in Nederland beheert.

De dienstenorganisatie ondersteunt de kerk, de gemeenten en allen die daarbinnen werken:

 • in hun betrokkenheid op God, op elkaar en op de wereld;
 • in het getuigenis van Jezus Christus;
 • in de dienst van gerechtigheid en barmhartigheid.

Daarbij verricht zij haar activiteiten in verbondenheid met andere kerken en maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland. Om haar taken namens de kerk en gemeenten uit te kunnen voeren:

 • werkt zij dienstverlenend op basis van de vraag om ondersteuning en toerusting van het kerkelijk kader, gericht op het beheer en de opbouw van de gemeente, de groei en de verdieping van het geloof en de theologische reflectie, de viering en beleving in de liturgie en de dienst aan de samenleving;
 • draagt zij mede zorg voor de opleiding en nascholing van predikanten, kerkelijk werkers en ander (vrijwillig) kader;
 • ondersteunt zij het geloofsgesprek en het spreken en leven van de kerk door studies en handreikingen, ook op het gebied van de geestelijke, politieke en economische krachten in de wereld;
 • organiseert zij het werk zo veel mogelijk aansluitend op de vragen van de gemeenten en van het kerkelijk kader, in de vorm van een concreet en transparant aanbod;
 • voert zij het werk uit binnen de beleidskaders die door de ambtelijke vergaderingen van de kerk zijn gesteld, op basis van de kerkorde;
 • heeft zij de verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met mensen en middelen.

Organisatie Protestantse Kerk in Nederland

Een organogram van de Protestantse Kerk in Nederland met haar dienstenorganisatie brengt de organisatiestructuur in beeld.

 

Samenstelling moderamen generale synode per 14 november 2019

Ds. M. Batenburg, preses
Dr. R. de Reuver, scriba
Dhr. Y. Luinenburg (ouderling)
Ir. C. de Vries (ouderling-kerkrentmeester)
Mevr. drs. J. Galjaard (diaken)

Samenstelling bestuur en directie dienstenorganisatie per 15 november 2018

Bestuur
Mr. drs. G.H. van der Waaij, voorzitter
Mr. W. van Leussen, secretaris
M.R.J. Westerduin MBA
M. van Ginkel RA
Ir. C. de Vries
Dr. R. de Reuver

Directie
Dhr. ing. G.J. de Groot MBA, algemeen directeur

Bezoldiging moderamen
De leden van het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland ontvangen geen bezoldiging, met uitzondering van de scriba. De scriba wordt gesalarieerd conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze is afgeleid van de beloningen die de Rijksoverheid hanteert voor de ambtelijke salarissen. Aan de leden van het moderamen zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Bezoldiging bestuur
Conform de generale regeling dienstenorganisatie artikel 3, lid 9 genieten de leden van het bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben zij recht op vergoeding van de kosten die zij maken bij de uitoefening van hun bestuursfunctie. Aan de bestuurders zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het bezoldigingsbeleid wordt periodiek geactualiseerd. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning worden deze getoetst aan de regeling van de GDN, brancheorganisatie van goede doelen. In de toelichting op de personeelskosten in de jaarrekening staat een overzicht van de bezoldiging van de directie(leden).

Beleidsplan 2021-2025

 

Mensen en middelen

De activiteiten van de dienstenorganisatie zullen worden uitgevoerd op basis van een sluitende exploitatie. De dienstenorganisatie heeft met ingang van 2017 ingezet op een nieuw concept van dienstverlening, met als kernwoorden kennisdelen en co-creatie. De vragen/behoeften én de inbreng van gemeenten staan daarin centraal. Daarmee heeft de dienstenorganisatie een andere rol gekregen, die van makelaar van kennis en inspiratie. De bestaande gemeente-adviespraktijk werd eind 2016 beëindigd.

Begroting 2020

In de vergadering van de kleine synode van november 2019 werd de begroting 2020 van de Protestantse Kerk in Nederland vastgesteld.

 

Activiteiten en programmalijnen

 

Staat van baten en lasten

In de verkorte Staat van baten en lasten wordt getoond welke baten beschikbaar zijn voor de doelstelling, en welke lasten daaraan worden besteed.

 

ANBI Protestantse Stichting

De Protestantse Stichting Steun Protestantse Kerk in Nederland heeft als doel het ondersteunen van de activiteiten van de Protestantse Kerk en haar gemeenten en organen, evenals haar dienstenorganisatie.

Opgericht​: 15 januari 2010​
​RSIN: ​821868573
​Gevestigd te: ​Utrecht
​​Bezoekadres: ​Joseph Haydnlaan 2 A, 3533 AE Utrecht
​Telefoonnummer: (​​030) 880 1880
​Email: info@protestantsekerk.nl

Doel

De Protestantse Stichting, als bedoeld in ordinantie 11-27 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, heeft ten doel het ondersteunen van de activiteiten van de Protestantse Kerk in Nederland, haar dienstenorganisatie en de onder de kerk ressorterende regionale organen en gemeenten, één en ander in de meest ruime zin van het woord.

Om dit doel te bereiken zal de Protestantse Stichting in de toekomst als verkrijgende rechtspersoon kunnen fuseren met andere stichtingen alsmede gelden kunnen verschaffen aan de kerk, haar dienstenorganisatie en de regionale organen en gemeenten.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Protestantse Stichting bestaat ten hoogste uit evenzoveel leden als het bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. De bestuursleden worden benoemd door de generale synode van de kerk, welke benoeming onlosmakelijk is verbonden met hun benoeming tot bestuurder van de dienstenorganisatie.

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, (eventueel) vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. De bestuursleden zijn G.H. van der Waaij, M.R.J. Westerduin, mr. W. van Leussen, M. van Ginkel, M. van der Klooster en R. de Reuver.

Beleidsplan

Onder verwijzing naar de doelstelling van de Protestantse Stichting wordt voor de activiteiten van de Protestantse Kerk in Nederland verwezen naar het beleidsplan van de landelijke kerk.

Beloningsbeleid

De Protestantse Stichting heeft geen werknemers in dienst.

Verslag uitgeoefende activiteiten

De Protestantse Stichting Steun Protestantse Kerk in Nederland is in 2011 als verkrijgende partij gefuseerd (zie doelstelling) met de Stichting Steun Kerkbouw, waarbij het vermogen onder algemene titel werd verkregen. Per gelijke datum zijn de vermogensbestanddelen toegevoegd (conform statuten art.8 lid 1) aan de bestemmingsgelden van de Protestantse Kerk in Nederland, welke vermogens worden beheerd door het bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.

Financiële verantwoording

Het bestuur is verplicht (statuten: art. 8 lid 3) de vermogenstoestand zodanig te administreren dat daaruit ten allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. Hiervoor is een overzicht opgesteld als bijlage bij de jaarverslagleggingen van de Protestantse Stichting, waarnaar kortheidshalve wordt verwezen.

 

Toekomstige activiteiten

De kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland besloot definitief in 2014 om de kerkelijke stichtingen Kerk & Wereld en De Zending der Protestantse Kerk in Nederland op te heffen. Deze fusies zullen derhalve de Protestantse Stichting passeren.

ANBI voor gemeenten

Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering is verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.

Zij kunnen deze gegevens publiceren op een ANBI-pagina op hun eigen website, maar ook op een gezamenlijke website, bijvoorbeeld die van de (streek)gemeente of de classis. Het belangrijkste is: de transparantie is verplicht sinds 1 januari 2016.

Een gemeente kan daarna de URL van haar ANBI-pagina's zelf invullen in het LRP bij het veld 'Website ANBI-pagina's'. Vervolgens zorgt de dienstenorganisatie Protestantse Kerk voor de communicatie daarvan naar Belastingdienst. Deze zal de link vermelden in het ANBI-register.

Wat moet er online staan?

A. Algemene gegevens
Naam van de gemeente, diaconie of classis. (Let op: dit moet de kerkordelijk juiste naam zijn!); RSIN- of fiscaal nummer; Contactgegevens: post- of bezoekadres, telefoonnummer, emailadres.

B. Samenstelling bestuur
Bestuurssamenstelling: géén namen of adressen bestuursleden.

C. Doelstelling en visie
De doelstelling van de instelling: een duidelijke samenvatting

D. Beleidsplan
Het eigen beleidsplan (hoofdlijnen in begrijpelijk Nederlands), met een verwijzing (link) naar beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk: Beleidskader:


Dit laatste is nodig omdat er een groepsbeschikking ANBI is afgegeven. Zie ook: Missie en taak Dienstenorganisatie

E. Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid. Hiervoor kan eventueel worden verwezen naar de arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk.

F. Verslag activiteiten
Een jaarlijks verslag van de uitgeoefende activiteiten, op hoofdlijnen en in begrijpelijk Nederlands.

G. Voorgenomen bestedingen
Een beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen met toelichting van het afgesloten boekjaar daarop (begroting).

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Een financiële verantwoording: samenvatting van de staat van baten en lasten met toelichting over het afgesloten boekjaar: uiterlijk 1 juli 2018 moesten de cijfers over het boekjaar 2017 gepubliceerd zijn. Uiterlijk 1 juli 2019 dienen de gegevens over 2018 te worden vermeld.

Format: ANBI-transparantie: gegevens

Voor de gemeente en de diaconie zijn voorbeeldteksten ontwikkeld, die gebruikt kunnen worden op de ANBI-pagina van de eigen website. In het format 'ANBI-transparantie: gegevens' zijn de bovengenoemde onderwerpen opgenomen. Gemeenten en diaconieën kunnen daar hun eigen gegevens invullen. Ook kunnen zij de teksten waar nodig aanpassen aan hun eigen situatie.

Format: ANBI-transparantie: staat van baten en lasten

In de voorbeeldtekst is ook een model opgenomen voor een 'Staat van baten en lasten': een samenvatting van de te publiceren financiële verantwoording. Dit model is ook apart te downloaden. De cijfers voor deze samenvatting zijn te kopiëren uit het tabblad ANBI van de modeljaarrekening. Zie de pagina Modellen jaarrekening en begroting.

ANBI voor stichtingen

Stichtingen en verenigingen met een eigen ANBI-beschikking hebben onlangs van de Belastingdienst een formulier gehad, waarmee zij de link naar de website met de benodigde ANBI-gegevens door kunnen geven.

Sinds 1 januari 2014 dienen stichtingen en verenigingen via een website de volgende gegevens openbaar te maken:

 1. Naam van de instelling
 2. Het RSIN- of fiscaal nummer
 3. Contactgegevens (post- of bezoekadres, telefoonnummer, emailadres)
 4. Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden (geen adressen)
 5. Het beleidsplan (hoofdlijnen in begrijpelijk Nederlands)
 6. Het beloningsbeleid (verwezen kan worden naar de regeling arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk en de vindplaats daarvan – indien van toepassing)
 7. De doelstelling van de instelling (duidelijke samenvatting)
 8. Een (jaarlijks) verslag van de uitgeoefende activiteiten
 9. Een financiële verantwoording: samenvatting van de staat van baten en lasten met toelichting over het afgesloten boekjaar: per 1-7-2017 zal dit de cijfers over het boekjaar 2016 betreffen.

NB Een stichting moet dus meer gegevens publiceren dan een gemeente of diaconie.

Lees meer over

Het thema ANBI