Introductie Permanente Educatie

Een leven lang leren. Op peil houden en uitbreiden van je vakkennis. Werken aan je eigen competenties en vaardigheden. Voor beginnend en ervaren predikanten en kerkelijk werkers is er een vijfjaarlijks systeem van mentoraat, nascholing en begeleiding; de permanente educatie (PE).

Kwaliteitsimpuls

De Protestantse Kerk wil met de kwaliteitsimpuls van de permanente educatie een bijdrage leveren aan de bediendingsvreugde en het werkplezier van de predikanten en kerkelijk werkers. Het gaat erom dat zij hun vak bijhouden, als theoloog, catecheet of pastor. Het werken in de gemeente vraagt bovendien om het zelf open blijven voor de Schrift in de context van de huidige samenleving. Dit bevordert dat de kerk blijvend vindplaats is van geloof, hoop en liefde.

Regeling Permanente Educatie

De permanente educatie omvat de deskundigheidsbevordering van predikanten en kerkelijk werkers na hun initiële opleiding en bevestiging/in de bediening stelling:

a. Mentoraat in het eerste jaar
b. Primaire nascholing vanaf het tweede tot en met het vierde jaar
c. Voortgezette nascholing, welke aanvangt vanaf jaar zes en cycli van vijf jaar omvat.

Kerkenraden dienen ervoor zorg te dragen dat predikanten en kerkelijk werkers aan hun verplichting tot het volgen van permanente educatie kunnen voldoen.

Voor wie is de permanente educatie?

Predikanten

De regeling voor de permanente educatie is voor alle onderdelen (mentoraat, primaire- en voortgezette nascholing) van toepassing op predikanten voor gewone werkzaamheden, al dan niet met een bepaalde opdracht, en voor predikanten in algemene dienst die werkzaamheden verrichten als van een predikant voor gewone werkzaamheden, een aanstelling hebben van minimaal één jaar en een dienstverband zijn aangegaan van minimaal een derde van de volledige werktijd.

Voor predikanten met een bijzondere opdracht is alleen het mentoraat en de primaire nascholing van toepassing. Voor hun voortgezette scholing wordt uitgegaan van de regelingen binnen de eigen beroepsgroep en rechtspositie.

Kerkelijk werkers

De regeling voor de permanente educatie is voor alle onderdelen (mentoraat, primaire- en voortgezette nascholing) van toepassing op geregistreerde kerkelijk werkers die zijn bevestigd of in de bediening staan, een aanstelling hebben van minimaal 1 jaar en een dienstverband zijn aangegaan van minimaal een derde van de volledige werktijd.

Voor geregistreerde kerkelijk werkers met een bijzondere opdracht, die bevestigd zijn of in de bediening staan en een aanstelling hebben van minimaal één jaar en een dienstverband van minimaal een derde van de volledige werktijd is alleen het mentoraat en de primaire nascholing van toepassing. Voor hun voortgezette scholing wordt uitgegaan van de regelingen binnen de eigen beroepsgroep en rechtspositie.

De regeling voor de permanente educatie geldt dus niet voor hen die niet geregistreerd staan in het register van kerkelijk werkers van de Protestantse Kerk en tevens niet voor hen die een aanstelling als kerkelijk werker hebben, maar niet zijn bevestigd of in de bediening gesteld. Waar sprake is van een (kerkordelijk niet toegestane) bediening zonder registratie, is het van belang dat kerkelijk werkers alsnog bij het synodesecretariaat een registratie aanvragen en zo nodig stappen ondernemen om aan de voorwaarden daartoe te voldoen.

Kijk of u in aanmerking komt voor de permanente educatie in het stroomschema in de rechterkolom