Veel gestelde vragen over Permanente Educatie

Vragen

 1. In wiens tijd wordt nascholing gevolgd?
 2. Kent de regeling voor permanente educatie ook extra vrije zondagen?
 3. Hoe moeten wij de permanente educatie inplannen in ons preekrooster?
 4. Is het mogelijk ook voor het aangestuurde deel erkenning te krijgen, als je een relevante opleiding, anders dan aan de PThU, volgt?
 5. Wordt er rekening gehouden met promovendi?
 6. De kosten voor het studieverlof onder eigen regie of voor een specialisatie kunnen aardig oplopen. Zijn er mogelijkheden voor financiële ondersteuning?
 7. Wordt er rekening gehouden met deeltijders?
 8. Wat houdt de voorwaarde 'in de bediening gesteld zijn' in?
 9. Nu het mogelijk is om als kerkelijk werker ambtsdrager te worden, wat zijn daarvoor de voorwaarden?
 10. Ik heb als kerkelijk werker twee aanstellingen, die apart niet, maar samen wel meer dan 33% werktijd zijn. Kom ik in aanmerking voor de permanente educatie ?
 11. Wat betekent de permanente educatie voor hen die op het punt staan met emeritaat te gaan?
 12. Hoe kan ik inloggen in Extranet?
 13. Waar kan ik terecht voor aanmelding, eventuele annulering en de cursuscertificaten?
 14. Hoe zit het met ziekte- en zwangerschapsverlof en mantelzorg? Wat is het effect daarvan op de lengte van de periode van permanente educatie?
 15. Mijn contract loopt binnenkort af, waardoor ik niet meer voldoe aan de eisen voor permanente educatie, nl. een contract van minimaal een jaar voor minimaal 12 uur per week. Moet ik nu stoppen met de studie waar ik mee bezig ben?
 16. Kunnen studie-uren uit een vorige of volgende cyclus ingezet worden in een aansluitende cyclus?
 17. Ik maak nog gebruik van de oude regeling en heb zojuist de studiepunten ingevoerd van een cursus, maar deze punten zie ik niet terugkomen in het overzicht van door mij behaalde punten?
 18. Het aangestuurde deel zou dezelfde omvang houden, maar ik heb nu minder uren voor het studieverlof onder eigen regie. Hoe kan dat?

Antwoorden

Vraag 1: In wiens tijd wordt de nascholing gevolgd? Van de gemeente ('werktijd') of de werker/predikant ('vrije tijd')?
Het mentoraat, de primaire en de voortgezette nascholing worden in werktijd gevolgd. Voor predikanten is de permanente educatie opgenomen in de uitvoeringsbepalingen van de Generale regeling rechtspositie predikanten. Voor kerkelijk werkers is de permanente educatie een nadere invulling van de 'Regeling Studiefaciliteiten' binnen de 'Arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijke medewerkers'. Daarin staat in artikel 5 dat ´indien zowel in diensttijd als daarbuiten de studie in opdracht van de werkgever wordt gevolgd, de voor de lessen benodigde tijd als werktijd aangemerkt worden´. De nascholing is verplicht. Daarom mag de kerkelijk werker ook de studietijd buiten de lessen om in werktijd doen tot een maximum van de toegestane tijd voor PE.


Vraag 2: Kent de regeling voor permanente educatie ook extra vrije zondagen?
Ja. Naast de bestaande regeling voor de vrije zondagen hebben fulltime predikanten recht hebben op 10 extra vrije zondagen in één PE cyclus. Voor deeltijdpredikanten verwijzen wij u voor het bepalen van het aantal vrije zondagen naar de uitvoeringsbepalingen rechtspositie predikanten.

Vraag 3: Hoe moeten wij de permanente educatie inplannen in ons preekrooster?
U kunt de invulling van de permanente educatie, in overleg met uw kerkenraad, spreiden over de hele periode van vijf jaar. U heeft 10 extra vrije zondagen in relatie tot de permanente educatie, bijvoorbeeld een vrije zondag aansluitend aan een studieweek. De kerkenraad zal dan op een andere wijze in het voorgaan van de dienst moeten voorzien. De permanente educatie heeft als gevolg dat de studietijd verdeeld over verschillende perioden in het tijdvak van vijf jaar zal plaatsvinden. Van niet alle studieactiviteiten zijn de data langer dan een jaar van te voren bekend. Qua planning vraagt dit wel enige flexibiliteit, zowel van de predikant en kerkelijk werker als van de kerkenraad en de preekvoorzieners.


Vraag 4: Is het mogelijk ook voor het aangestuurde deel erkenning te krijgen, als je een relevante opleiding, anders dan aan de PThU, volgt?
Het is in ieder geval mogelijk opleidingen te volgen binnen het studieverlof onder eigen regie. Of een opleiding ook voor het aangestuurde deel erkend kan worden is ter beoordeling van de Commissie. Het gaat dan om een specialisatie of promotie. Zie voor mogelijkheden en het aanvragen de betreffende pagina.

Vraag 5: Wordt er in de regelgeving rekening gehouden met promovendi? Blijft het voor (geregistreerde) promovendi mogelijk om het educatieverlof te gebruiken voor hun promotietraject?
De gehele studietijd (aangestuurd en onder eigen regie) kan ingezet worden voor een promotie of het volgen van een erkende specialisatie. Vrijstelling van het aangestuurde deel dient te worden aangevraagd bij de commissie. Er is de mogelijkheid de aangestuurde studietijd van twee cycli van PE te benutten (totaal 10 jaar). Zie voor mogelijkheden en het aanvragen de betreffende pagina.

Vraag 6: De kosten voor het studieverlof onder eigen regie of voor een specialisatie kunnen aardig oplopen. Zijn er mogelijkheden voor financiële ondersteuning?
Er zijn fondsen waar u financiële ondersteuning kunt aanvragen. Een overzicht hiervan vindt u op de website van de PThU.

Vraag 7: Wordt er rekening gehouden met deeltijders?
Ja, Hoe groter de aanstelling, hoe meer PE-verlof. U kunt uw verlof berekenen met de rekenmodule.

Vraag 8: Wat houdt de voorwaarde 'in de bediening gesteld zijn' in?
Conform de kerkorde kan iemand die in kerkelijke dienst werkzaam is, in de bediening worden gesteld (zie KO, Ordinantie 3, artikel 12 vanaf lid 8).
In de regel zijn kerkelijk werkers, werkzaam in pastorale dienst in een gemeente, in het ambt gesteld, eventueel in de bediening gesteld. Is dit in uw geval niet gebeurd, dan kunt u de kerkenraad alsnog wijzen op deze mogelijkheid. Alleen kerkelijk werkers die in het ambt of in de bediening zijn gesteld en verder voldoen aan de voorwaarden voor wat betreft functieomvang (1/3) en duur arbeidsovereenkomst (minimaal 1 jaar), vallen onder de regeling voor permanente educatie.

Vraag 9: Nu het mogelijk is om als kerkelijk werker ambtsdrager te worden, wat zijn daarvoor de voorwaarden?
De kerkelijk werker wordt bevestigd in het ambt van ouderling of diaken met een bepaalde opdracht voor de duur van de aanstelling. De kerkelijk werker moet dan:
De HBO-opleiding GPW hebben behaald aan een erkende instelling (Windesheim en Christelijke Hogeschool Ede)
Belijdend lid zijn van de Protestantse Kerk in Nederland
Ingeschreven zijn in het register van kerkelijk werkers
Werken op het gebied van pastoraat, gemeentevorming, geestelijke vorming, missionair of diaconaal werk
Een aanstelling van minimaal 12 uur per week en voor minimaal 1 jaar hebben.
De bevestiging in het ambt is in ordinantie 3-6 van de kerkorde geregeld. Dit is ook mogelijk wanneer u elders woont.

Vraag 10: Ik heb als kerkelijk werker twee aanstellingen, die apart niet, maar samen wel meer dan 33% werktijd zijn. Kom ik in aanmerking voor de permanente educatie?
Ja, u kunt het aantal uren van meerdere aanstellingen als kerkelijk werker optellen. Spreek wel met de betrokken kerkenraden af hoe zij met elkaar het voor u mogelijk maken om het scholingsplan uit te kunnen voeren.


Vraag 11: Wat betekent de permanente educatie voor predikanten die op het punt staan met emeritaat te gaan?
Het recht op permanente educatie bestaat tot aan het moment van emeritaat. Als u binnen de termijn van vijf jaar na ingang van uw cyclus met emeritaat gaat, zal er aan het einde van de cyclus geen verantwoording meer plaatsvinden. In die situatie is het deelnemen aan de permanente educatie vooral een 'professionele'.

Vraag 12: Hoe kan ik inloggen in Extranet?
U kunt inloggen in het register van predikanten en kerkelijk werkers via Extranet.
U vult uw emailadres in en klikt aan ‘nieuw wachtwoord aanmaken’. Dan ontvangt u een wachtwoord in uw email. Daarmee kunt u inloggen en vervolgens een eigen wachtwoord aanmaken. Heeft u geen toegang tot het register stuurt u dan een e-mail naar pcte@protestantsekerk.nl.

Vraag 13: Waar kan ik terecht voor aanmelding, eventuele annulering en de cursuscertificaten?
De cursussen uit het aangestuurd aanbod worden gegeven door de PThU. Zij doen ook de cursusadministratie, bij hen kunt u terecht voor aanmelding en annulering. Voor het studieverlof onder eigen regie wordt verwacht dat aanbieders zelf de cursuscertificaten aan u verstrekken.

Vraag 14: Hoe zit het met ziekte- en zwangerschapsverlof en mantelzorg? Wat is het effect daarvan op de lengte van de periode van permanente educatie?
In bijzondere gevallen kan een predikant of kerkelijk werker verzoeken tot opschorting van de termijn(en), waarbinnen het mentoraat, de primaire nascholing en de voortgezette nascholing moet zijn afgerond. Bij bijzondere gevallen moet gedacht worden aan onder meer langdurige ziekte, zwangerschap en mantelzorg. De predikant of kerkelijk werker dient een schriftelijk en gemotiveerd verzoek in bij de Commissie Permanente Educatie. De Commissie Permanente Educatie beslist van geval tot geval over de opschorting en de duur ervan en geeft daarvan schriftelijk bericht aan de predikant of kerkelijk werker. Zie de Uitvoeringsbepalingen PE.

Vraag 15: Mijn contract loopt binnenkort af, waardoor ik niet meer voldoe aan de eisen voor permanente educatie, nl. een contract van minimaal een jaar voor minimaal 12 uur per week. Moet ik nu stoppen met de studie waar ik mee bezig ben?
Indien een predikant of kerkelijk werker tijdens het volgen van primaire of voortgezette nascholing door beëindiging van de verbinding aan de gemeente of de werkgever niet meer aan de voorwaarden voor het volgen van de permanente educatie voldoet, heeft deze het recht nog gedurende maximaal een jaar de lopende studieactiviteiten af te ronden. Dit recht wordt verleend met het oog op de kansen van betrokkene op de arbeidsmarkt en de verplichtingen bij latere herintreding.
Het recht op voortzetting van de permanente educatie bij werkloosheid geldt voor de onderdelen van de primaire en voortgezette nascholing, waarvoor de predikant of kerkelijk werker niet zelf een factuur krijgt. Na afloop van de verbinding aan de gemeente of de werkgever bestaat geen recht meer op vergoeding van de onkosten, die bij de verbinding aan de gemeente deels of geheel vergoed worden.

Vraag 16: Kunnen studie-uren uit een vorige of volgende cyclus ingezet worden in een aansluitende cyclus?
Het is, met uitzondering van promoties of erkende specialisaties, niet mogelijk om studietijd te gebruiken voor een andere cyclus. Alle meeruren binnen een cyclus dienen in eigen tijd en voor eigen rekening gevolgd te worden. Indien meer studietijd toegestaan zou worden in een cyclus, dan wordt de huidige gemeente met meer studietijd belast dan afgesproken.


Vraag 17. Ik maak nog gebruik van de oude regeling en heb zojuist de studiepunten ingevoerd van een cursus, maar deze punten zie ik niet terugkomen in het overzicht van door mij behaalde punten.
Dat klopt. De punten die u invoert bij een opleiding of cursus worden opgenomen in de totaaltelling nadat de invoer is gecontroleerd en verwerkt. Dit gebeurt ongeveer 1 x per 2 maanden

Vraag 18: Het aangestuurde deel zou dezelfde omvang houden, maar ik heb nu minder uren voor het studieverlof onder eigen regie. Hoe kan dat?
In de oude regeling werd gewerkt met een 6-traps puntensysteem. Daarbij is ervoor gekozen dat dit niemand minder uren zou opleveren dan men recht op had. Consequentie was dat daardoor mensen met de kleinste werkomvang in een range meer uren toebedeeld kregen dan waar men recht op had. Nu het puntensysteem is losgelaten en er slechts sprake is van een variatie van één tot drie aangestuurde cursussen, is dit niet langer uitvoerbaar. Om die reden is een rekenmodule ontwikkeld waarin het daadwerkelijke percentage voor de werkomvang wordt berekend. Hierdoor verdwijnen de uren die eerder bovenmatig waren en wijzigt in een aantal gevallen de verhouding tussen de twee delen.


Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een mail met uw vraag naar info@protestantsekerk.nl. U kunt ook bellen met (030) 880 1880