Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Meer dan vijf jaar ervaring

 

Per 1 september 2017 is de regeling voor de Permanente Educatie gewijzigd. De tekst op deze pagina beschrijft de nieuwe regeling.

Bent u nog bezig met de afronding van uw cyclus binnen de oude regeling dan kunt u de voor u geldende voorwaarden vinden in het accreditatiekader. De daarin opgenomen voorwaarde binnen het open erkende deel geaccrediteerde activiteiten te volgen komt voor studie die u volgt na 1 september 2017 te vervallen. Voor het overige blijven de voorwaarden van de oude regeling van kracht. Voor iedere 28 uur studiebelasting kunt u 1 studiepunt registreren. Aanvullende informatie over de voor de oude regeling van toepassing zijnde omvang, het (open erkend) aanbod en de vergoedingen kunt u vinden in het document Voortgezette nascholing oude regeling 2012-2017.

Voor de wijze waarop u overgaat van de oude naar de nieuwe regeling of het bepalen onder welke regeling uw cyclus valt verwijzen wij u naar de overgangsregeling.

 

Voortgezette nascholing

Vijf jaar na de start in uw eerste gemeente volgt, als u het mentoraat en de primaire nascholing heeft afgerond, de voortgezette nascholing. Deze geldt alleen voor predikanten en kerkelijk werkers die werkzaam zijn in een gemeente. Geestelijk verzorgers hebben een eigen traject binnen hun eigen werkkring.

 • Voor de voortgezette nascholing volgt u in een cyclus van 5 jaar, afhankelijk van uw werktijd, 1 tot 3 cursussen uit het aangestuurde aanbod van de PThU.
 • Daarnaast volgt u een begeleidingstraject van bijvoorbeeld supervisie of coaching.
 • Voor de overige, werktijdafhankelijke, studie-uren (onder eigen regie) schrijft u een studieplan, dat u in uw jaargesprek bespreekt met de kerkenraad en toestuurt aan de classis.
 • Uw studieverrichtingen houdt u bij in een persoonlijk portfolio.

Omvang

 • De totale studieomvang is voor een predikant 520 uur vermenigvuldigd met het werktijdpercentage en voor kerkelijk werkers 350 uur vermenigvuldigd met het werktijdpercentage.
 • Een aangestuurde cursus van de PThU omvat 56 studie-uren. Bij 80-100% werktijd volgt u 3 cursussen, bij 50-79% volgt u 2 cursussen, bij 33-49% volgt u 1 cursus.
 • Het aangestuurde begeleidingstraject omvat 28 studie-uren.
 • De overige studietijd bestaat uit studie-uren onder eigen regie.

Met het rekenblad in Excel hieronder kunt u, door het invullen van uw werktijdpercentage, de voor u geldende omvang van de nascholing berekenen. Tevens kunt u door het invullen van gevolgde nascholingsactiviteiten de resterende ruimte voor studie bijhouden.

>Rekenmodule Permanente Educatie 

Competentiegericht studieplan

De permanente educatie is niet het verzamelbegrip voor alle studie die een predikant of kerkelijk werker onderneemt. Activiteiten als het studeren bij de preekvoorbereiding behoren immers tot de reguliere werkzaamheden. Permanente Educatie is gebaseerd op competentiegericht leren. Daarbij wordt uitgegaan van de kennis en vaardigheden waar iemand al over beschikt. Van daaruit start de permanente educatie. Daarom begint de voortgezette nascholing bij een persoonlijk studieplan, waarin niet zozeer de te volgen cursussen beschreven worden, maar waarin u de leervragen en groeibehoeften formuleert waar u de komende periode aan gaat werken. Op basis van deze leervragen kiest u in de loop van de cyclus de te volgen cursussen of andere nascholingsactiviteiten. Voor het schrijven van uw persoonlijk studieplan kunt u een format downloaden:

>Persoonlijk studieplan

Overleg kerkenraad
Nadat u uw studieplan heeft geschreven, bespreekt u dit plan met (een vertegenwoordiger van) uw kerkenraad, bij voorkeur als onderdeel van de jaargesprekken. U bespreekt aan welke competenties u wilt gaan werken, wat u wilt bereiken en welke ondersteuning u daarbij van de kerkenraad verwacht. Het is belangrijk dat u en de kerkenraad daarbij zowel de actuele vragen van het werk in de gemeente als de langere termijn van uw functioneren als predikant of kerkelijk werker in diverse gemeenten in het oog houden. Mogelijk leidt dit overleg ertoe dat u uw plan op onderdelen wilt bijstellen. De opbrengst van dit gesprek gebruikt u voor het definitief maken van uw studieplan.

Kerkenraden dienen ervoor zorg te dragen dat predikanten en kerkelijk werkers aan hun verplichting tot het volgen van permanente educatie kunnen voldoen door in de afspraken over de invulling van het werk rekening te houden met de tijd die eraan besteed moet worden. Voor predikanten verwijzen wij naar de uitvoeringsbepalingen rechtspositie predikanten, voor kerkelijk werkers naar de ‘Regeling Studiefaciliteiten’ binnen de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijk medewerkers’. In dat kader maken wij u erop attent dat fulltime predikanten, naast de bestaande regeling voor de vrije zondagen, recht hebben op 10 extra vrije zondagen in één PE cyclus. Voor deeltijdpredikanten verwijzen wij u voor het bepalen van de vrije zondagen naar de uitvoeringsbepalingen rechtspositie predikanten.

Verantwoording van gevolgde nascholing

Elk nieuw studieplan wordt, na bespreking met een vertegenwoordiging van de kerkenraad, toegezonden aan de classis. De classispredikant kan aanleiding zien het studieplan met de predikant of kerkelijk werker nader te bespreken.

De verantwoording gaat uit van gezamenlijke verantwoordelijkheid en vindt plaats in het kerkelijk gesprek op de volgende momenten:

 • Jaarlijks komt de update van de portfolio aan de orde in het jaargesprek. Daarin is aandacht voor kerntaken, competenties, arbeidsvreugde en loopbaanontwikkeling.
 • In de beroepingsprocedure heeft een beroepingscommissie de mogelijkheid inzage te vragen in de portfolio.
 • De classispredikant kan elk moment om inzage vragen in de portfolio.
 • Het ontbreken of niet bijhouden van de portfolio is aanleiding voor een gesprek met de classispredikant, omdat het voldoen aan de verplichtingen voor de permanente educatie geldt als onderdeel van de ambtsbelofte.

>Brochure Jaargesprekken

Portfolio
Het portfolio bestaat uit:

1. Een eigen oplegger of het eerder genoemd rekenblad met overzicht van gevolgde studieactiviteiten.

2. Een curriculum vitae met persoonlijke gegevens en feiten over opleiding en werkervaring.

3. Een studieplan, bestaande uit een beschrijving van de eigen persoonlijke ontwikkeling, een reflectie op kennis, vaardigheden en houding en een beschrijving van de beoogde studie. Voor de beoogde studie ligt de nadruk op het studieverlof onder eigen regie. Naast eigen opvattingen streeft men ernaar ook reflecties op te nemen van mensen waarmee wordt samengewerkt. Het studieplan moet uiteraard passen binnen de regeling voor de permanente educatie.

4. Een dossier met bewijzen van de gevolgde studie, zoals diploma’s, certificaten, verslagen, producten, etc. Daarbij dient vermeld te staan hoeveel studietijd elke activiteit heeft omvat.

Het aangestuurd aanbod - Cursussen en trainingen

In het aangestuurde aanbod wordt een duidelijke focus gezocht waarvoor de kerk zelf de eindtermen vaststelt. Het vijfjaarlijks nascholingsprogramma, dat door de opleiding daarvoor ontwikkeld wordt, zal in een jaarlijks overleg tussen de landelijke kerk, de beroepsverenigingen en de opleiding geëvalueerd worden.

Het nascholingsprogramma wordt verzorgd door de PThU, als (na)scholingsinstituut van de kerk, waarbij het de inzet is deskundigheid van buiten de PThU in het programma te betrekken. Ook kerkelijk werkers volgen voor het aangestuurde deel cursussen uit het aangestuurde aanbod van de PThU. In dat verband wordt gekeken welke bijdragen de hbo-instellingen (CHE en Windesheim) aan dit aanbod kunnen leveren.

Afhankelijk van de werktijd volgen predikanten en kerkelijk werkers 1 tot 3 cursussen uit het aangestuurd aanbod. Het actuele PAO/PE aanbod vindt u via onderstaande link:

>PTHU

Het aanbod van de PThU wordt onderscheiden in drie vakgebieden: Bijbelse theologie, systematische theologie en praktische theologie. Beoogd wordt dat zoveel mogelijk cursussen interdisciplinair (samenstelling van de drie vakgebieden) en op meerdere niveaus (algemeen en specialistisch) aangeboden worden.

De cursussen worden in de regel in een cluster gegeven en zijn zo gepland dat men de benodigde weken achter elkaar verlof op kan nemen om deze te volgen. Cursussen bestaan in de regel uit twee of meer contactdagen op Nieuw Hydepark en voor het overige zelfstudie.

Het aangestuurd aanbod - Begeleiding

Predikanten en kerkelijk werkers volgen binnen een cyclus van 5 jaar een begeleidingstraject van supervisie, begeleide intervisie, coaching of geestelijke begeleiding, bij voorkeur in groepsverband. Voor een begeleidingstraject is in het aangestuurde deel van de PE 28 uur studiebelasting (SBU) bestemd. Indien het begeleidingstraject meer uren vraagt, dan kunnen daarvoor de uren uit het studieverlof onder eigen regie benut worden.

Supervisie
Supervisie is een vorm van ervaringsleren, waarin reflectie belangrijk is. Juist in de kerk zijn werk, ambt (functie) en de eigen persoon heel nauw op elkaar betrokken. Dat geeft heel eigen mogelijkheden maar kent ook valkuilen. Onder leiding van een supervisor worden – het liefst in een kleine groep – tools aangereikt om meer zicht te krijgen op zichzelf en de eigen manier van werken. Professionals in alle mensgerichte beroepen (o.a. artsen, psychologen, hulpverleners) doen er hun winst mee.

Een supervisor dient geregistreerd te staan bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC). Supervisoren die bekend zijn met het werk van predikanten en kerkelijk werkers kunt u vinden in de volgende twee overzichten:

Begeleide intervisie
Bij begeleide intervisie leren deelnemers in één of meer bijeenkomsten onder begeleiding van een intervisor (een daartoe opgeleid professional) hoe zij elkaar op een methodisch verantwoorde wijze kunnen helpen in hun eigen professionele ontwikkeling. De intervisor is in staat daarbij gebruik te maken van verschillende bij de groep passende intervisie-werkvormen.

Sinds voorjaar 2018 biedt Stichting Ruimzicht een begeleide intervisievorm gericht op zelfstandig te functioneren (Methode Lingsma & Van Doorn, Kortdurende Begeleiding van Lerende Groepen). Voor het vinden van een intervisor kunt u ook gebruik maken van bovenstaande lijsten met supervisoren.

Coaching
Coaching is gericht op het verbeteren van prestaties in de uitvoering van het beroep of functie. Het is een doelgerichte methodiek waarbij het accent zowel gelegd kan worden op persoonlijke als op vakmatige doelen, of een combinatie van beide. Knelpunten komen in zicht, concrete stappen worden gezet, arbeidsvreugde wordt bevorderd. Een coach dient aangesloten te zijn bij een beroepsvereniging (de belangrijkste zijn LVSC, NOBCO en  ST!R). In de meeste gevallen volgt men bij coaching een individueel traject, maar ook groepscoaching behoort tot de mogelijkheden.

Specifiek voor predikanten heeft Stichting Ruimzicht een coachtraject ontwikkeld. Doel van deze vorm van coaching is dat predikanten vanuitinspiratie en met vreugde hun ambt vervullen.

Ook in het overzicht van overzicht van begeleiders die bij de dienstenorganisatie bekend zijn kunt u enkele begeleiders vinden die als geregistreerd coach werkzaam zijn.

Geestelijke begeleiding
Geestelijke begeleiding (Spiritual Direction of Spiritual Guiding) is het begeleiden van de ander in zijn of haar relatie met God: het onderscheidend luisteren en kijken naar de sporen van God in jouw leven. Een individueel begeleidingstraject sluit aan bij het verlangen en de (geestelijke) vraag van de begeleide. Het krijgt vorm door o.a. reflectie op de eigen spirituele praxis (vormen van stille tijd, meditatie en gebed, wandelen enz.), reflectie op de eigen geestelijke weg (gesprek over de spirituele autobiografie, het schrijven van een spiritueel dagboek, meditatie, schilderen, muziek, enz.) en begeleiding bij keuzemomenten en kruispunten in het leven van de begeleide.

Studiekosten aangestuurd aanbod
De kosten voor de aangestuurde cursussen van de PThU worden rechtstreeks bij de landelijke kerk in rekening gebracht. Deze financiering geldt voor het aantal bij de werkomvang passende cursussen. Indien men extra cursussen uit het aangestuurde deel volgt, dan is de financiële regeling voor het studieverlof onder eigen regie van toepassing.

Voor de kosten van de aangestuurde uren begeleiding kunnen de predikanten en kerkelijk werkers één keer per vijf jaar een declaratie indienen bij het PCTE tot een maximum van €600, maar niet meer dan de werkelijke kosten. Declaraties worden direct na afronding van de begeleiding ingediend met behulp van een declaratieformulier en dienen voorzien te zijn van de factuur van de begeleider.

Eventuele materiaal- reis- en verblijfskosten van aangestuurde studieactiviteiten en eventuele meerkosten van een begeleidingstraject dienen door de predikant betaald te worden uit de vaste vergoeding voor vakliteratuur en permanente educatie. Kerkelijk werkers kunnen hiervoor een beroep doen op de ‘Regeling Studiefaciliteiten’ binnen de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijk medewerkers’.

Studieverlof onder eigen regie

Voor het werktijdafhankelijke studieverlof onder eigen regie gelden de volgende voorwaarden:

 1. De invulling van het studieverlof onder eigen regie is een zaak van te verantwoorden en toetsbare zelfsturing.

 2. Het is gebaseerd op een besproken en ingezonden studieplan.

 3. Maximaal de helft van de studietijd onder eigen regie kan worden besteed aan onbegeleide zelfstudie.

 4. Predikanten en kerkelijk werkers dienen een persoonlijk portfolio bij te houden van gevolgde activiteiten.

Zolang u binnen de beschikbare studietijd blijft en voldoet aan bovengenoemde voorwaarden, kunt u in overleg met de kerkenraad voor deze activiteiten PE-studietijd opnemen. Van belang voor de keuze voor studieactiviteiten is dat ze een bijdrage leveren aan het leereffect dat u met uw studieplan beoogd. U kunt daarvoor gebruik maken van het  of het nascholingsaanbod van onderstaande aanbieders, maar u hoeft zich daar niet toe te beperken:

Predikanten en kerkelijk werkers die ook GVO-docent zijn (docent protestants godsdienstig vormingsonderwijs op openbare basisscholen), kunnen de nascholing die zij volgen bij het Protestants Centrum GVO inbrengen als onderdeel van de permanente educatie van de Protestantse Kerk. Zie voor het programma van nascholing:

Mogelijk andere invulling van het vrij studieverlof:

 • Het deelnemen aan studiereizen waaraan een studieprogramma met literatuurstudie verbonden is.

 • Een intensieve aansluitende vormingsperiode (bezinningsweek, retraite) gericht op vaardigheden en houding enerzijds en levensbeschouwelijke vorming en spiritualiteit anderzijds.

 • Een (begeleide) literatuurstudie met leesverslag. Onder andere de PThU biedt hiervoor mogelijkheden.

 • Publiceren over het vakgebied als (mede)auteur via boeken, artikelen in vaktijdschriften ed.

Ook is er een overzicht van aanbieders van nascholing waarvan in het verleden studieactiviteiten zijn erkend voor de Permanente Educatie. Dit overzicht wordt niet meer geactualiseerd.

Studiekosten studieverlof onder eigen regie

Studieactiviteiten binnen het studieverlof onder eigen regie dienen door predikanten betaald te worden uit de vergoeding, die zij van de gemeente krijgen voor bijscholing en vakliteratuur. Deze bijdrage maakt deel uit van uw traktement, zie voor verdere informatie de voor dit jaar geldende uitvoeringsbepalingen. U kunt die hier vinden op de website.

Studieactiviteiten binnen het studieverlof onder eigen regie dienen door kerkelijk werkers betaald te worden, waarbij zij bij de plaatselijke gemeente een beroep kunnen doen op de ‘Regeling Studiefaciliteiten’ binnen de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijk medewerkers’. Voor de door de plaatselijke gemeente te verstrekken vergoeding is (bij een fulltime aanstelling) een richtbedrag van € 390 per jaar vastgesteld, maar niet meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

Mocht de bestaande vergoeding niet kostendekkend zijn voor de gevolgde scholing dan wijzen we u op de mogelijkheid om bij particuliere fondsen aanvullende subsidies aan te vragen. U vindt een overzicht van deze fondsen op de website van de PThU.

Specialisaties

De voortgezette nascholing binnen de permanente educatie kan ook, voor een periode van maximaal twee cycli van vijf jaar, ingevuld worden door het volgen van een specialisatie.

Mogelijkheden

1. Universitaire Theologiestudie
Op aanbeveling van de PThU kan de commissie aan een HBO-afgestudeerde kerkelijk werker vrijstelling verlenen voor een periode van maximaal twee cycli van vijf jaar voor de voortgezette nascholing in verband met het volgen van een theologiestudie. Een verzoek hiertoe kunt u indienen via pcte@protestantsekerk.nl

2. Promotiestudies
Op aanbeveling van de promotor kan gedurende een promotietraject de commissie vrijstelling verlenen voor een periode van maximaal twee cycli van vijf jaar voor de voortgezette nascholing. Voor erkenning van promotiestudies vult u onderstaand formulier in:

3. Klinisch pastorale vorming
De gehele studietijd (aangestuurd en onder eigen regie) kan worden ingezet voor het volgen van de KPV. De totale studielast van de KPV is 560 uur, inclusief literatuur en opdrachten. Het deel van de studie dat de voor u geldende studietijd overstijgt zal in eigen tijd gevolgd moeten worden.

4. Tweejarige postacademische opleiding Geestelijke Begeleiding aan de PThU

De gehele studietijd (aangestuurd en onder eigen regie) kan worden ingezet voor het volgen van deze studie. De studielast voor de opleiding is gesteld op 620 uur (22 ECTS) in twee jaar. Het deel van de studie dat de voor u geldende studietijd overstijgt zal in eigen tijd gevolgd moeten worden. De tijdsinvestering is gedurende de opleiding gemiddeld één à anderhalve dag per week.

5. Missionaire specialisatie
De gehele studietijd (aangestuurd en onder eigen regie) kan worden ingezet voor het volgen van deze studie. De tweejarige studie omvat een studiebelasting van totaal 560 uur. Het deel van de studie dat de voor u geldende studietijd overstijgt zal in eigen tijd gevolgd moeten worden. Zie ook:

6. Opleiding contextueel pastoraat
De totale studielast van de tweejarige opleiding is 420 uur, inclusief literatuur en opdrachten. De gehele studietijd (aangestuurd en onder eigen regie) kan worden ingezet voor het volgen van deze studie. Het deel van de studie dat de voor u geldende studietijd overstijgt zal in eigen tijd gevolgd moeten worden. Voor meer informatie ga naar de:

7. Opleiding pastorale supervisie
Om deel te nemen aan de opleiding tot pastoraal supervisor is een voltooide supervisieopleiding, erkend door de LVSC, noodzakelijk. De totale studielast van de opleiding bedraagt 350 uur. De gehele studietijd (aangestuurd en onder eigen regie) kan worden ingezet voor het volgen van de opleiding. Het deel van de studie dat de voor u geldende studietijd overstijgt zal in eigen tijd gevolgd moeten worden. Voor meer informatie ga naar de:

8. Geestelijke verzorging - een nieuw beroep leren (Omscholing Geestelijke verzorging)

PAO-opleiding voor gemeentepredikanten van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) & Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De gehele studietijd (aangestuurd en onder eigen regie) kan worden ingezet voor het volgen van deze studie. Het PAO-traject Geestelijke Verzorging wordt opgebouwd uit een pakket van zes cursussen van de PThU en RUG. Iedere cursus bestaat uit 140 studiebelastingsuren (5 ects). Het deel van de studie dat de voor u geldende studietijd overstijgt zal in eigen tijd gevolgd moeten worden. Voor meer informatie:

9. Basisopleiding interimpastor

De Basisopleiding interimpastor is een tweejarig PAO-opleiding van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) voor predikanten en kerkelijk werkers die zich willen ontwikkelen tot interimpastor. De gehele studietijd (aangestuurd en onder eigen regie) kan worden ingezet voor het volgen van deze studie. De totale studielast van de opleiding bedraagt 336 uur (12 ects). Het deel van de studie dat de voor u geldende studietijd overstijgt zal in eigen tijd gevolgd moeten worden. Voor meer informatie:

Studieplan
Ook voor deze vorm van invulling van uw permanente educatie stelt u een studieplan op. Na bespreking in de kerkenraad is dat de basis voor het ontvangen van de studiekostenvergoeding.

Studiekosten specialisaties
Studieactiviteiten binnen specifieke opleidingen of specialisaties worden door predikanten betaald uit de bestaande jaarlijkse werktijdonafhankelijke vergoeding, bestemd voor de kosten die de predikant maakt voor vakliteratuur en permanente educatie, inclusief de daarvoor te maken cursus-, materiaal-, reis- en verblijfkosten.

Voor studieactiviteiten binnen specifieke opleidingen of specialisaties kunnen kerkelijk werkers een beroep doen op de 'Regeling Studiefaciliteiten' in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijke medewerkers'.

De predikant en kerkelijk werker die gebruik maakt van de mogelijkheid tot het volgen van een door de commissie erkende opleiding of specialisatie, heeft daarnaast op declaratiebasis recht op een vergoeding van de kosten die verband houden met de gevolgde studie (zie download hieronder). Deze vergoeding is een compensatie voor de anders door de kerk te betalen bijdrage aan de aangestuurde voortgezette nascholing. Dit tot het maximum van een door de commissie vast te stellen bedrag. De vergoeding bedraagt € 600 per niet gevolgde cursus tot een maximum van € 1800,00 per gevolgde specialisatie of promotie.

Voor de meeste specialisaties zijn de vergoedingen niet volledig kostendekkend. Daarom wijzen we u op de mogelijkheid om bij particuliere fondsen aanvullende subsidies aan te vragen. U vindt een overzicht van deze fondsen op de website van de PThU.

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Lees meer over

Het thema Permanente educatie