Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Predikant

Actief als predikant in de Protestantse Kerk

Inspirerende ideeën | informatie over het trainingsaanbod en permanente educatie | informatie over beroepingswerk

In de kerkorde staat het volgende:

Roeping van de predikant

De predikanten zijn in het bijzonder geroepen tot de bediening van Woord en sacramenten, de verkondiging van het Woord in de wereld, de herderlijke zorg en het opzicht en het onderricht en de toerusting.

De opleiding en vorming van predikanten

De zorg voor de opleiding en vorming van predikanten berust bij de generale synode. De opleiding en vorming van predikanten vindt plaats bij of aan universiteiten en seminaria die door de kerk zijn gesticht of aangewezen. De generale synode kan, in geval van een opleiding elders of bij singuliere gaven, een andere weg tot het ambt van predikant openen. Wie toelating tot het ambt van predikant verlangen dienen mee te werken aan onderzoek naar geschiktheid, bekwaamheid en roeping tot het ambt. Indien er geen bezwaren bestaan, verkrijgen zij na het afleggen van de daartoe bestemde belofte het recht om als proponent te staan naar het ambt van predikant.

Het dienstwerk van de predikanten

Tot opbouw van de gemeenten is aan de predikanten toevertrouwd

 • de bediening van Woord en sacramenten door
  - de verkondiging van het Woord;
  - het voorgaan in de kerkdiensten;
  - de bediening van de doop;
  - de bediening van het avondmaal;
  - het afnemen van de openbare geloofsbelijdenis;
  - de bevestiging dan wel verbintenis van ambtsdragers en het inleiden van hen die in een
  bediening worden gesteld;
  - het leiden van trouwdiensten en van diensten van rouwdragen en gedenken;
 • de catechese en de toerusting;
 • het verkondigen van het Evangelie in de wereld;
 • en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in of vanwege de meerdere vergaderingen

en tezamen met de ouderlingen

 • de herderlijke zorg, onder meer door het bezoeken van de leden van de gemeente en
 • het opzicht over de leden van de gemeente.

Een predikant is alleen bevoegd buiten de eigen gemeente werkzaamheden te verrichten die
gerekend kunnen worden te behoren tot het dienstwerk van een predikant, met goedvinden
van de kerkenraad van de andere gemeente of in opdracht van een meerdere vergadering van
de kerk.

Inspiratie

In de ideeënbank zijn tientallen suggesties te vinden: gespreksmateriaal, liturgisch suggesties etc. Een groot deel van deze ideeën zijn bedacht door gemeenten.

Ook worden er ieder jaar nieuwe materialen aangeboden bij startzondag, gedachteniszondag, advent & kerst, veertigdagentijd & pasen, biddag & dankdag en hemelvaart & pinksteren.

Beroepingswerk

De brochure beroepingswerk voor predikanten en proponenten is een praktische handreiking voor predikanten en proponenten ten dienste van het beroepingswerk in de Protestantse Kerk in Nederland. Voor het beroepen van een predikant zijn vooral de artikelen 3, 4, 5, 17 en 18 van ordinantie 3 van essentieel belang.

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk kan predikanten, kerkelijk werkers en jeugdwerkers helpen bij het vinden van de plek die bij hen past.

Voor predikanten en kerkelijk werkers zijn verschillende vormen van begeleiding mogelijk.

Praktische links

Veelgestelde vragen

Verdieping

Over het thema Predikant

bekijk meer
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)