Avondmaal

Fotograaf: Jan Verburg

Viering, bezinning op betekenis en beleving van het avondmaal horen tot de kern van protestants kerkzijn.

De Maaltijd van de Heer

In de vergadering van de generale synode van november 2016 is intensief gesproken over het avondmaal. Op verzoek van het moderamen schreef Prof. Dr. J. Muis (hoogleraar systematische theologie aan de Protestants Theologische Universiteit) een notitie over de oorsprong, de betekenis en de theologische waarde van het avondmaal: De Maaltijd van de Heer. Deze notitie reikt informatie als basis voor een gefundeerd gesprek over het avondmaal.

Liturgische suggesties

Op Preekwijzer.nl zijn bijbels-theologische artikelen, homiletische artikelen, materiaal voor kindermomenten en preekschetsen over het avondmaal te vinden.

Jongeren & Avondmaal

Ter inspiratie

Nieuws

Kerkorde

In de Kerkorde van de Protestantse Kerk staat het volgende over het avondmaal:

Het heilig avondmaal
Artikel IX
1. Het heilig avondmaal wordt door de gemeente gevierd
en door een predikant bediend,
met gebruikmaking van een van de orden uit het dienstboek van de kerk.
2. Tot de maaltijd van de Heer zijn genodigd
zij die Jezus Christus belijden en instemmen met de lofprijzing
en door geloofsonderricht tot dit geheimenis zijn toegeleid.
3. De kerkenraad bepaalt na beraad in de gemeente
op welke wijze de leden op de deelname aan het heilig avondmaal worden voorbereid
en tevens of de leden alleen na openbare geloofsbelijdenis aan de maaltijd kunnen deelnemen.
4. De maaltijd van de Heer wordt gevierd onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, met
inachtneming van de richtlijnen die de kerk daarvoor stelt.

>Lees ook de ordinanties