Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Modellen Jaarrekening en Begroting

De kerkorde van de Protestantse Kerk schrijft voor dat elke gemeente of kerk een jaarrekening met een controleverslag en een begroting aan moet bieden aan het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB).

Tot nu toe werd gebruik gemaakt van modellen die in Excel waren opgemaakt. Met ingang van de begroting 2019 zijn die modellen niet meer van kracht en wordt verwacht en aangeraden dat de begroting wordt aangeleverd via het nieuwe online programma FRIS. Alle gemeenten hebben daarover informatie ontvangen. Om een en ander te kunnen voorbereiden heeft het GCBB onderstaand rekeningschema vastgesteld . De bedoeling is dat u met die informatie uw administratie daarop aanpast. Voor begroting 2019 en de jaarrekening is het gebruik van dit schema en de invoer in FRIS nog niet verplicht, maar het wordt wel sterk aangeraden dit te doen vanwege de vele voordelen dit dit oplevert. Ingaande de begroting 2020 en de jaarrekening 2019 is elke gemeente en diaconie verplicht dit rekeningschema te hanteren en gebruik te maken van FRIS.

Modellen jaarrekening en begroting

FRIS kan worden gebruikt door zowel de gemeente als de diaconie; in FRIS is een controleverslag toegevoegd, evenals een ANBI-format waarmee u uw exploitatiecijfers kunt publiceren. Om FRIS goed te kunnen gebruiken, is het van belang dat gemeente en diaconie hun administratie volgens het nieuwe rekeningschema inrichten. FRIS zorgt ervoor dat de CCBB's de cijfers in hun eigen omgeving kunnen benaderen.

Handleidingen

Downloads model begraafplaatsen

De gemeenten die over een kerkelijke begraafplaats beschikken, al dan niet in een juridische vorm van een stichting of anderszins, moeten naast de jaarrekeningen van Gemeente en Diaconie ook de financiële cijfers van de begraafplaats insturen naar het CCBB. Dat kan via dit model, waarin wordt aangegeven welke gegevens dit college minimaal wil beoordelen. Een gemeente met een begraafplaats levert dus twee balansen en twee exploitatierekeningen in.

Kamer van Koophandelnummer nodig?

Gemeenten kunnen voor het aanvragen van fondsen, of voor het afsluiten van een bankrekening/contract met nutsbedrijf een KvK-nummer nodig hebben. Dat wordt gebruikt ter identificatie. Alleen: Gemeenten bezitten wel rechtspersoonlijkheid, maar hebben geen eigen KvK-nummer. Dit geldt ook voor het college van diakenen. Als er een KvK-nummer gevraagd wordt, kan er in plaats daarvan een verklaring van rechtspersoonlijkheid aangeleverd worden. In geen geval mag het KvK-nummer van de landelijke kerk opgegeven worden.

>Voor vragen en meer informatie: Ondersteuning Gemeenten, info@protestantsekerk.nl of (030) 880 1880

Lees meer over

Het thema FRIS