Arbeidsvoorwaarden predikant: actueel

Binnen de dienstenorganisatie is het Bureau Predikantstraktementen aanspreekpunt voor vragen over de rechtspositie van predikanten en de daarbij behorende omslagregeling.

>Contact Bureau Predikantstraktementen: (030) 880 1661; predikantstraktementen@protestantsekerk.nl  

Actuele regelingen

Traktementen 2018

Op 27 augustus 2018 heeft het Georganiseerd Overleg Predikanten besloten de predikantstraktementen per 1 juli 2018 met 3% te verhogen. Dit in navolging van de CAO voor de rijksambtenaren. Hierboven vindt u de Uitvoeringsbepalingen 2018-B met de daarbijbehorende circulaire. 

Begroting 2019 centrale kas predikantstraktementen

Op 21 september jl. gaf de kleine synode haar goedkeuring aan de Begroting 2019 van de centrale kas predikantstraktementen. De begroting wordt toegelicht in de circulaire van 24 september 2018, die informatie bevat over:

  • de wijziging van de omslagregeling predikantstraktementen per 1 januari 2019;
  • de hoogte van de bijdragen voor de centrale kas in 2019;
  • de richtlijnen voor de begroting van de vergoedingen en tegemoetkomingen die het college van kerkrentmeester aan de predikant uitbetaalt;
  • verhoging van de leeftijd, waarop een predikant in de regel met emeritaat gaat;
  • de wijziging van generale regeling rechtspositie predikanten in verband met het mobiliteitsbeleid.

De begroting leidt tot de volgende bijdragen in 2019.

soort bijdrage

2019

2018

ontwikkeling

bezettingsbijdrage

€ 86.508

€ 77.760

11,25%

vacaturebijdrage

€ 6.960

€ 6.816

2,11%

beschikbaarheidsbijdrage

€ 960

€ 960

0,00%

uitkering gemiddelde woonbijdrage

€ 7.489

€ 7.344

1,97%