Arbeidsvoorwaarden predikant: actueel

Binnen de dienstenorganisatie is het Bureau Predikantstraktementen aanspreekpunt voor vragen over de rechtspositie van predikanten en de daarbij behorende omslagregeling.

>Contact Bureau Predikantstraktementen: (030) 880 1661; predikantstraktementen@protestantsekerk.nl 

Uitvoeringsbepalingen 2017-B per 1 januari 2017 met de daarbij behorende circulaire van november 2017. 

Actuele regelingen

Traktementen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 verhoogd

Op 6 november 2017 heeft het Georganiseerd Overleg Predikanten besloten de traktementen van de predikanten voor gewone werkzaamheden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 met 1,4% te verhogen. Dit gebeurt in navolging van de CAO voor rijksambtenaren, waar een salarisverhogingen van 1,4% is afgesproken als compensatie van de stijging van de kosten van het levensonderhoud. Hierboven vindt u Uitvoeringsbepalingen 2017-B, de daarbij behorende circulaire en het daarbij behorend rekenblad.

Begroting 2018 centrale kas predikantstraktementen

Op 22 september jl. gaf de kleine synode haar goedkeuring aan de Begroting 2018 van de centrale kas predikantstraktementen. De begroting wordt toegelicht in de circulaire van 25 september 2017, die informatie bevat over:

  • de hoogte van de bijdragen voor de centrale kas in 2018;
  • de afloop van de overgangsmaatregel, waardoor er in 2018 geen sprake meer is van conversieaftrek of - bijtelling;
  • de richtlijnen voor de begroting van de vergoedingen en tegemoetkomingen die het college van kerkrentmeester aan de predikant uitbetaalt;
  • verhoging van de leeftijd, waarop een predikant in de regel met emeritaat gaat;
  • de wijziging van generale regeling rechtspositie predikanten als het gaat om de verrekening van de ZEZ-uitkering (zwanger en zelfstandig)
  • de wijziging van de regeling voor pensioenopbouw over een wachtgelduitkering.

De begroting leidt tot de volgende bijdragen in 2018.

soort bijdrage

2018

2017

ontwikkeling

bezettingsbijdrage

€ 77.760

€ 74.202

4,80%

vacaturebijdrage

€ 6.816

€ 7.984

-14.63%

beschikbaarheidsbijdrage

€ 960

€ 960

0,00%

uitkering gemiddelde woonbijdrage

€ 7.344

€ 7.180

2,28%