Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Wijzigingen kerkorde op een rijtje

De generale synode heeft in november 2019 een aantal kerkordewijzigingen definitief vastgesteld.

De nieuwe tekst is te vinden op de themapagina Kerkorde.

Voor zover deze nieuwe tekst al in de voetnoten van de gedrukte uitgave staan, wordt hier volstaan met vermelding van de artikelnummers. Dat betreft de volgende artikelen: ord. 2-4-3, ord. 3-2-3, ord. 3-5-1, ord. 4-8-7, ord. 4-27-5 en ord. 6-2-4.

Een aantal teksten is licht gewijzigd ten opzichte van de in eerste lezing vastgestelde tekst. Dat betreft de volgende artikelen

Art. XIII-1 KO; tekst licht gewijzigd t.o.v. voetnoot 1:
De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente berust bij de kerkenraad, die de verzorging van vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard toevertrouwt aan het college van diakenen, en de verzorging van de andere vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente aan het college van kerkrentmeesters.

Toelichting: ‘de’ voor ‘vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard’ is geschrapt.

Ord. 3-16-6; tekst licht gewijzigd t.o.v. voetnoot 5:
De algemene kerkenraad kan besluiten een predikant die verbonden is aan een wijkgemeente, (tevens) werkzaam te doen zijn in een andere wijkgemeente. De algemene kerkenraad neemt dit besluit in overleg met de betrokken wijkkerkenraden en predikant, nadat de leden van de betrokken wijkgemeenten in de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken.

Toelichting: ‘In overleg’ maakt nog duidelijker dat het besluit in gezamenlijkheid genomen wordt.

Ord. 4-8-9: cursieve tekst is vervallen, en wijziging in de laatste zinsnede:
In plaats van ‘…dan nadat de gemeenteleden gemeente in de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken’ is als tekst vastgesteld: ‘…dan nadat de leden van de gemeente in de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken’.

Ord. 10-5-6; tekst licht gewijzigd t.o.v. voetnoot 16:
Bij een visitatie kunnen visitatoren aan de leden van de gemeente de gelegenheid geven tot een gesprek met visitatoren.

Toelichting: In de in eerste lezing vastgestelde tekst was niet duidelijk wie de nodigende partij is.

Ord. 11-2-2; tekst licht gewijzigd t.o.v. :
De kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, en de diaconale rentmeesters worden door de kerkenraad benoemd uit degenen die tot de gemeenschap van de gemeente behoren, nadat hun namen zijn voorgedragen aan de gemeente om haar goedkeuring te verkrijgen. Zij kunnen in de gemeente niet tegelijkertijd een ambt dragen en kunnen evenmin tegelijkertijd kerkrentmeester en diaconaal rentmeester zijn.

Toelichting: de kring van ‘degenen die tot de gemeenschap van de gemeente behoren’ is breder dan die van de ‘leden van de gemeente’ (zie ord. 2-2-1). De betrokkenen moeten wel van die bredere kring deel uitmaken. 

Ord. 11-5-4, tekst licht gewijzigd:
Nadat de kerkenraad de begrotingen voorlopig heeft vastgesteld, worden deze in samenvatting in de gemeente gepubliceerd en tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de gemeente ter inzage gelegd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over de begrotingen kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad de begrotingen en het collecterooster vast. 

Ord 11-6-2,3, tekst licht gewijzigd:
Deze jaarrekeningen worden in haar geheel of in samenvatting in de gemeente gepubliceerd en tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de gemeente ter inzage gelegd.

3. Nadat de leden van de gemeente in de gelegenheid gesteld zijn hun mening kenbaar te maken, stelt de kerkenraad de jaarrekeningen vast, hetgeen strekt tot decharge van de kerk-rentmeesters respectievelijk de diakenen inzake het door hen gevoerde beheer, tenzij de kerkenraad een voorbehoud maakt, of het classicale college voor de behandeling van beheerszaken nader overleg wenst. 

Ord. 14-4-5, tekst licht gewijzigd:
Een besluit tot zulk een samenwerking, waarin vastgelegd dient te worden welke arbeid geheel of gedeeltelijk onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid zal worden verricht, wordt door de kerkenraad eerst genomen nadat de leden van de gemeente in de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken.

Er is een boek verschenen met de toelichting op de kerkordewijzigingen. Bestel het online.