Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Generale regelingen

Bij de Kerkorde en Ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland horen nadere uitwerkingen: de Generale regelingen.

Algemeen

De verwijzingen naar de kerkorde in de generale regelingen zijn aangepast aan de nieuwe nummering, en ook in de generale regelingen is een doorlopende nummering aangebracht.

Naamgeving

De citeernaam wordt nu als officiële naam gebruikt. De generale regelingen zijn nu genummerd, net als de ordinanties, als volgt:

Generale regeling
1. Gemeenten
2. Ledenregistratie
3. Gastlidmaatschap
4. Kerkelijk werkers
5. Rechtspositie predikanten
6. Rechtspositie medewerkers
7. Classicale verkiezing
8. Dienstenorganisatie
9. Kerkmusici
10. Preekconsent
11. Kerkelijke rechtspraak
12. Vermogensrechtelijke aangelegenheden
13. Stichtingen
14. Opleiding predikanten
15. Permanente educatie

Bij het citeren van een bepaling uit de generale regelingen kan dan op dezelfde wijze als bij de ordinanties verwezen worden naar b.v. generale regeling (GR) 3-3-2. Ook wordt nu in de ordinantietekst niet de citeernaam maar de nummering gebruikt van een generale regeling.

Aanpassingen in de generale regelingen

Naast aanpassing van de verwijzingen zijn ook een aantal wijzigingen doorgevoerd ter wille van de consistentie. Dit betreft:

GR 3 [Gastlidmaatschap]
In 2015 heeft de generale synode besloten dat bij toelating van gastleden die op het grondgebied van de gemeente wonen, het bevoegde orgaan van de eigen kerk in de gelegenheid gesteld moet worden op het voornemen tot inschrijving te reageren. De eerdere bepaling dat overlegd moet worden met bedoeld orgaan is daarmee vervallen (art. 3-1).
Op dat moment is niet gezien dat in art. 7-2 staat dat de kerkenraad geen besluit neemt inzake toelating (en andere zaken) dan na overleg met het bevoegde orgaan. Het woord ‘toelating’ had hier moeten vervallen. Dit is alsnog gedaan.

GR 4 [Kerkelijk werkers]
In 2015 is de beleidscommissie kerkelijk werkers en predikanten opgeheven en zijn de generale regelingen rechtspositie predikanten (door de kleine synode) en kerkelijk werkers (door de generale synode) aangepast. Deze laatste wijziging was niet in de tekst op de website doorgevoerd. Dit is alsnog gedaan.
In artikel 7-2 stond:

Kerkelijke vormen van samenwerking, zoals de vorming van een combinatie dan wel een streekgemeente dan wel samenvoeging met een andere gemeente, is niet mogelijk of leidt er niet toe dat alsnog een predikant kan worden beroepen.

De genoemde vormen van combinatie en streekgemeente worden niet langer in de ordinanties genoemd. Ook wordt in de ordinanties niet langer gesproken over samenvoeging, maar over samengaan.
Daarom is de tekst gewijzigd in:

Samenwerking dan wel samengaan met een andere gemeente is niet mogelijk of leidt er niet toe dat alsnog een predikant kan worden beroepen.

GR 4-7-3 is licht gewijzigd: ook kerkelijk werkers die namens de gemeente in een instelling werken (en dus niet als geestelijk verzorger in dienst zijn van de instelling) kunnen preekconsent krijgen.

GR 8 [Dienstenorganisatie]
In artikel 2 en 9 is sprake van de classicaal-regionale overlegorganen. In artikel 2 (ondersteuning als taak van de dienstenorganisatie) is dit vervangen door ‘classicale vergaderingen’, in artikel 9 (besturenoverleg) door brede moderamina van de classicale vergaderingen. In artikel 9 gaat het immers om een bestuurlijke taak die nu aan de brede moderamina is toevertrouwd. Bij de eerste wijziging is overwogen dat de aard en omvang van de ondersteuning een zaak is en blijft van de ruimte die de generale synode in begroting en beleidsplan geeft.

GR 9 [Kerkmusici]
In artikel 9-3 stond:

Een kerkmusicus is in een gemeente als kerkelijk werker in de zin van ordinantie 3-12 op arbeidsovereenkomst werkzaam, tenzij - met inachtneming van het bepaalde in deze generale regeling - de kerkmusicus op basis van vrijwilligheid is benoemd.

Eerder heeft de synode besloten dat de kerkmusicus geen kerkelijk werker is (zie § 4.15 blz. 24).
Verzuimd is bovengenoemde verwijzing (als kerkelijk werker in de zin van ordinantie 3-12) te schrappen. Dit is alsnog gedaan.

Generale regeling gemeenten (nieuw)

Deze generale regeling is nieuw en vervangt de generale regelingen federatie en fusie en splitsing (zie ook de afzonderlijke toelichting op deze generale regeling gemeenten).