Verslagen en besluiten

  “Maak migratie persoonlijk. Migranten zijn mensen met een biografie.”

  “Bij migratie gaat vanuit protestants perspectief niet om een probleem dat beheerst en opgelost moet worden. Dat doet de politiek. Die dehumaniseert mensen. Dan gaat het over beleid en regels. Maar migratie gaat over mensen met een eigen gezicht, verhaal en context. Mensen net zoals u en ik. Mensen die ons uitdagen naaste te worden”, aldus ds. René de Reuver, scriba Protestantse Kerk, tijdens de presentatie van het boek ‘Van migrant tot naaste”.

  Kerkvernieuwing ‘Niet om hip te zijn’

  “Door ruimte te geven aan nieuwe vormen van kerk-zijn zijn we als Protestantse Kerk als ware al met één been uit de boot gestapt. Net als Petrus die reageerde op de roep van Jezus.” Aan het woord is Martijn Vellekoop, coördinator Missionair Werk van de Protestantse Kerk, tijdens de vergadering van de generale synode.

  Geloofsgesprek hoort bij de kern van kerk-zijn

  Synodeleden reageerden verheugd op het verschijnen van de nota over het geloofsgesprek van prof. dr. Maarten Wisse. “Ik heb na het lezen ervan zin om een bijbelstudie te doen”, zei ds. Van Dam (classis Amersfoort). Ook ouderling-kerkrentmeester Flink (classis Hilversum) is blij met de nota. “Er wordt te weinig over het geloof gesproken in de kerk. Zelfs onder kerkenraadsleden.”

  Benoemingen generale synode november 2018

  Dhr. Maarten Westerduin is tijdens de vergadering van de generale synode (november 2018) benoemd tot bestuurslid van de dienstenorganisatie. Daarnaast is bestuurslid dhr. Maarten van Ginkel herbenoemd.

  Synodeleden op safari naar pioniersplekken in Almere en Hilversum

  Waar denkt u aan bij het woord safari? Op reis gaan, nieuwe werelden ontdekken. En dat is precies wat een aantal synodeleden van de Protestantse Kerk vandaag deed. Ze namen een kijkje in de wereld van pioniersplekken, nieuwe vormen van kerk-zijn in Almere en Hilversum. Met een heuse safari-jeep.

  Weerklank van Gods eer

  Het boekje 'Tot Gods eer' van Marcel Barnard, professor Praktische Theologie en Liturgiewetenschap aan de Protestantse Theologische Universiteit, werd tijdens de generale synode gepresenteerd. Een handreiking om het gesprek over het hoe en waarom van de liturgie in de gemeente aan te gaan. Vijf vragen aan de auteur.

  Synode stemt in met 'de 12jaarsregeling' voor predikanten

  Tijdens de vergadering van de generale synode is besloten dat ‘de 12jaarsregeling’ voor predikanten vanaf 2021 ingaat. De classispredikanten - die september 2018 beginnen - kunnen de komende jaren de maatregel wel alvast gaan toetsen.

  Gebed bij 70 jaar staat Israël

  Tijdens de vergadering van de generale synode heeft het moderamen een gebed bij 70 jaar staat Israël uitgesproken. Daarna heeft de synode psalm 122 gezongen.

  Spreekt u migratie?

  “Migratie is in de laatste jaren één van de meest besproken en zelfs aangevochten thema’s geworden is. Het lot van politieke verkiezingen wordt door opvattingen over migratie bepaald. Rondom het toverwoord “migratie” wordt een grote vocabulaire opgebouwd. Migratie is schijnbaar een taal geworden, die zich voordoet als toegankelijk, makkelijk leerbaar en uitstekend geschikt voor communicatie. In het algemeen veronderstellen mensen dat inmiddels iedereen die taal spreekt.”

  Nieuwe preses: ds. Saskia van Meggelen

  Ds. Saskia van Meggelen (1967, Zuidland) is zojuist verkozen tot preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij volgt ds. Karin van den Broeke op die de afgelopen vijf jaar preses is geweest.

  Benoemingen generale synode

  Tijdens vergadering van de generale synode (16/17 november) zijn de volgende mensen benoemd:

  Gesprek van hart tot hart over huwelijk en homohuwelijk

  Tijdens de generale synode is bij nader inzien toch geen besluit genomen over ordinanties 5.3 en 5.4., de ordinanties in de kerkorde die over het huwelijk gaan. Scriba De Reuver: “Een gesprek van hart tot hart is belangrijker dan een standpunten-discussie.”

  Wat is protestantse liturgie?

  ‘Hier komt de dominee met z’n lange tabberd. We zingen eerst van God’. Zo vatte de vierjarige Marcel Barnard zijn eerste kerkdienst samen.

  Beatrice de Graaf verlangt naar veiligheid

  Historicus en terrorismedeskundige Beatrice de Graaf vindt dat ze als christen een persoonlijk standpunt in moet nemen over het omgaan met het kwaad in de wereld. Ze schreef er een boek over: Heilige strijd. Het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad.

  Scriba bezoekt predikanten en kippenboeren Barneveld

  Op maandag 14 augustus heeft scriba René de Reuver een pastoraal bezoek gebracht aan Barneveld. Hij sprak daar met predikanten van de hervormde en protestantse gemeente en met twee pluimveehouders. Dit naar aanleiding van de fipronil crisis in de eierindustrie.

  Weg vervolgen

  Ds. Karin van den Broeke blikt vooruit op de belangrijke vergadering van de generale synode waarin besloten wordt over de classisindeling, classispredikanten en visitatie nieuwe stijl.

  Benoemingen

  De generale synode heeft tijdens de laatste vergadering (20 en 21 april) de volgende mensen benoemd:

  Predikant en mobiliteit

  De generale synode heeft de nota ‘Naar een cultuur van mobiliteit’ aanvaard als uitgangspunt van beleid.

  Kerk moet spreken over (on)veiligheid

  Christenen hebben een ander eigen antwoord op de toenemende gevoelens van onveiligheid van Nederland. Dat stelt terrorismedeskundige prof. dr. Beatrice de Graaf tijdens de vergadering van de generale synode.

  Synode praat over ‘zieltjes winnen’

  Generale synode sprak over ‘zieltjes winnen’. Dit naar aanleiding van het zojuist verschenen boek ‘Back to Basics – zeven cruciale vragen rond missionair kerk-zijn’.

  Benoemingen

  De generale synode heeft de volgende mensen benoemd:

  Avondmaal is onmisbaar

  Prof. Dr. J. Muis, professor dogmatiek PThU, zou het avondmaal missen als het nooit meer gevierd zou worden.

  Tv-interview nieuwe scriba

  Jacobine Geel in gesprek met ds. René de Reuver. NCRV doet verslag van bevestiging nieuwe scriba Protestantse Kerk.

  Generale synode besluit

  Een overzicht van de besluiten die tijdens de afgelopen vergadering van de generale synode zijn genomen.

  Kerk 2025: een stap verder

  Na een lange dag intensief vergaderen werd Kerk 2025: een stap verder unaniem door de generale synode aanvaard.

  Kerk 2025: stap verder

  De generale synode aanvaardde de beleidsvoornemens in het rapport ‘Kerk 2025: een stap verder’.

  Beleidsplan vastgesteld

  Het beleidsplan dienstenorganisatie 2017-2020 is door de generale synode vastgesteld.

  Kansels open

  Synode stemt unaniem in met vijfkerkenvoorstel: elkaars kansels open, aanvaarden (gast)leden.

  Nieuwe scriba: De Reuver

  Dr. René de Reuver (1959) is door de generale synode benoemd tot scriba van de generale synode.

  Cruciale vergadering

  De vergadering van de generale synode in april staat in het teken van veranderingen.

  Geen centraal werkgeverschap

  Handhaaf de huidige rechtspositie van predikanten. Dat is het advies van de adviescommissie Rechtspositie Predikanten.

  Synodevergadering in de bossen

  Ds. Arjan Plaisier over afgelopen synodevergadering: "Het gesprek over de kerk is geen binnenkerkelijk geneuzel."

  Kerken moeten duurzamer

  Klimaatverandering en de opwarming van de aarde zijn misschien wel de grootste uitdagingen waar de mensheid voor staat. Deze onderwerpen moeten de agenda\r\nvan de kerk mede bepalen, vindt dr. Arjan Plaisier.

  Protestantse Kerk met lichte tred de toekomst in

  De generale synode heeft unaniem besloten dat de nota “Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg” wordt aanvaard als uitgangspunt voor verder uitwerking en onderzoek t.b.v. het beleid van de Protestantse Kerk in Nederland.

  Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg

  Vandaag verschijnt het stuk Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg. Op 12 november zal de synode zich erover buigen. Waar gaat het om? Het gaat om de hoop dat er in 2025 een betekenisvolle kerk zal zijn.

  Advies: kerk moet leren om anders-om te denken

  De kerken in Nederland moeten een andere weg inslaan. Dat betoogt Joke van Saane, hoogleraar aan de Vrije Universiteit, in een uitgave bij Kerkinformatie waar deskundigen van binnen en buiten de Protestantse Kerk reageren op de enquête over de toekomst van de kerk.

  Kleine synode bespreekt stappenplan Kerk2025

  De kleine synode heeft tijdens haar juni-vergadering de vervolgstappen van het project ‘Kerk op weg naar 2025’ besproken. De leden van de kleine synode zijn positief over hoe het proces wordt vormgegeven.

  Jaarrekening 2014 Protestantse Kerk goedgekeurd

  De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk heeft in 2014 een overtuigend positief financieel resultaat geboekt van € 561.000. Dit bedrag komt ten gunste van de continuïteitsreserve.

  Levendige synodebespreking 'Kerk op weg naar 2025'

  In april 2015 vergaderde de generale synode. Het belangrijkste onderwerp was een bezinnende bespreking van het onderwerp ‘Kerk2025: een verkenning’. De synodeleden hadden ter voorbereiding een synoderapport ontvangen dat uit vier delen bestond.

  Overkomst predikanten versoepeld

  De generale synode heeft besloten dat het mogelijk wordt dat predikanten of geestelijken uit een ander kerkgenootschap na toelating meteen beroepbaar predikant worden met de daarbij behorende bevoegdheden. Dat is een wijziging van ordinantie 13-17 uit de kerkorde.

  Leden Protestantse Kerk vernieuwingsgezind

  Meer dan de helft van de leden (52,7%) van de Protestantse Kerk in Nederland geeft aan open te staan voor verandering in hun plaatselijke kerkgemeenschap.

  Werk commissie van bijzondere zorg (hervormd) afgerond

  De commissie van bijzondere zorg met betrekking tot hervormde gemeenten heeft haar werk definitief afgerond. Tijdens de laatste vergadering van de kleine synode is de commissie ontheven van hun opdracht en bevoegdheden.

  Synode denkt na over kerk in 2025

  Hoe ziet de kerk er in 2025 uit? Hoe gaan we op weg naar de kerk van de toekomst? Welke uitdagingen komen er op de kerk af? Over dit soort vragen heeft de generale synode op vrijdagavond nagedacht.

  Synode buigt zich over het lichaam

  Na ‘Werk’ en ‘Familie’ was nu ‘het lichaam’ onderwerp van de ethische bespreking in de synode. Volgens scriba Arjan Plaisier is een bezinning op onze lijfelijkheid urgent: “Evenals bij de thema’s werk en familie gaat het hier om een zaak waar iedereen mee te maken heeft. We verhouden ons allen tot ons lijf.”

  Synode unaniem voor gesprek met CGK, GKv, NGK en vGKiN

  De synode verleent het moderamen de opdracht om te onderzoeken of een bijzondere betrekking aangegaan kan worden met de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Voortgezette Gereformeerde Kerken.

  Jaarrekening 2013 Protestantse Kerk in Nederland goedgekeurd

  De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk heeft in 2013 een overtuigend positief financieel resultaat geboekt van € 507.000. Dit bedrag komt ten gunste van de continuïteitsreserve en is ruim €450.000 hoger dan begroot.

  Brief over het ambt aan de gemeente

  Beste gemeenteleden, ze zijn er al eeuwenlang in onze kerk: predikanten, ouderlingen en diakenen. Ambtsdragers, noemen we ze. Afgelopen jaar maakte ik een rondje langs een aantal kerkenraden om te vragen hoe het gaat met hen als ambtsdragers en met hun ambt.

  Gemeenten uitgedaagd tot bezinning op het ambt

  Gemeenteleden, predikanten, ouderlingen, diakenen, kerkenraden, classicale vergaderingen en kerkelijke pioniers kunnen de komende anderhalf jaar reageren op aan hen gerichte brieven over het ambt. Dat heeft de generale synode op 24 april besloten.

  Cijfers 2013 bekend: Kinderdoop springlevend

  Tijdens de vergadering van de generale synode zijn de statistische gegevens over 2013 gepresenteerd. Naast de gebruikelijke statistische gegevens, zijn voor het eerst het aantal doopbedieningen en aantal belijdenissen bekend gemaakt.

  Ontwerp nieuwe Roosevelthuis / Hydepark gepresenteerd

  Tijdens de vergadering van de kleine synode is het ontwerp van het nieuwe Roosevelthuis gepresenteerd. Haaije Feenstra, directeur van de dienstenorganisatie: “We zijn bijna zover dat het ontwerp definitief is. Op een paar details na is het rond.”

  Pioniers mogen sacramenten bedienen

  Gemeenten in de Protestantse Kerk waaraan een pioniersplek is verbonden kunnen in speciale gevallen worden aangemerkt als een ‘gemeente in bijzondere missionaire, diaconale en pastorale omstandigheden’. Niet-theologen die aan een dergelijke pioniersplek leiding geven, mogen onder omstandigheden in die gemeenten de sacramenten bedienen. Dat heeft de generale synode op 24 april besloten.

  Synode spreekt zich uit over het ambt

  In november 2013 vond er tijdens de vergadering van de generale synode een verkennende bespreking over het ambt plaats. Insteek waren zeven knelpunten rond het ambt.

  Kleine synode aanvaardt stichtingenbeleid

  De notitie stichtingenbeleid van het moderamen is door de kleine synode aanvaard. Dit gebeurde tijdens de vergadering op vrijdag 29 november. De notitie dient als uit uitgangspunt voor het verdere beleid van de kleine synode ten aanzien van stichtingen.

  Stand van zaken pioniersplekken en predikantenpool

  Tijdens de vergadering van de generale synode werd verslag gedaan van de stand van zaken rondom pioniersplekken en de mobiliteitspool van predikanten. Beide onderwerpen komen rechtstreeks voort uit de visienota ‘De hartslag van het leven’ zoals die in 2011 door de generale synode is vastgesteld.

  Video: Stand van zaken nieuw Roosevelthuis

  Haaije Feenstra, directeur dienstenorganisatie Protestantse Kerk, vertelt tijdens de synode (november 2013) wat de stand van zaken is van de nieuwbouw van het Roosevelthuis.

  Synode: Familie als thema verdient aandacht

  De handreiking ‘Familie als gegeven, leven in web van relaties’ is als handreiking voor gesprek in de gemeenten door de generale synode aanvaard. Het stuk wordt, voordat het verspreid wordt, eerst aangepast naar aanleiding van de discussie in de synode.

  Historische bronnen Protestantse Kerk digitaal

  De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk heeft een begin gemaakt met het digitaliseren van oude synodeverslagen, zendingsbladen en jaargangen van het blad Kerkinformatie.

  Preekconsent theologiestudenten naar twee jaar

  Het preekconsent dat studenten theologie per keer kunnen krijgen is verlengd naar twee jaar. Dat besloot de generale synode op 14 november tijdens haar vergadering in Lunteren. Tot nog toe duurde een consentperiode één jaar, met mogelijkheid van verlenging.

  Synode blijft catechese volgen

  Catechese blijft uiterst belangrijk voor de kerk. Daarom zal de generale synode dit onderwerp voortaan om de vier jaar agenderen, zo besloot zij op 14 november in Lunteren. Het synodebestuur is gevraagd te bewaken dat de thema’s catechese en geloofsoverdracht voldoende aandacht houden in de jaarplannen van de uitvoeringsorganisaties JOP en HGJB.

  Synode bespreekt knelpunten ambt

  Tijdens de vergadering van de generale synode vond er een verkennende bespreking betreffende het Ambt plaats. In de gespreksnotitie ‘Het ambt in discussie’ noemde synodescriba Plaisier zeven uitdagingen rond het ambt. Het legde de synodeleden voor: “De vraag is of u zich in de knelpunten herkent, zodat we uiteindelijk kunnen toewerken naar zoiets als de visienota. Een document aan de hand waarvan gemeenten het gesprek over het ambt kunnen voeren.”

  PSDV verzorgt 4150 gasten een onvergetelijke diaconale vakantie

  Tijdens de vergadering van de kleine synode werd de jaarrekening 2012 van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV) besproken. Zij verzorgen diaconale vakanties in onder andere het F.D. Roosevelthuis op landgoed Hydepark. Dit huis was in 2012 45 weken bezet.

  Beschikbaarheidsbijdrage wordt in 2014 verlaagd

  Het jaarverslag 2012 van de Beleidscommissie Predikanten (BCP) begint met te zeggen dat het project ‘De Hand aan de Ploeg’ is afgesloten. Dit project heeft onder andere geleid tot de versterking van de positie van de HBO-theoloog en de invoering van het systeem van permanente educatie voor predikanten en kerkelijk werkers. Ook de invoering van jaargesprekken komt hieruit voort.

  Besluiten Kleine Synode 21 juni

  De Kleine Synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft op 21 juni de volgende besluiten genomen: \r\n\r\n

  Kleine synode keurt jaarrekeningen 2012 goed

  De Protestantse Kerk en haar dienstenorganisatie hebben het jaar 2012 kunnen afsluiten met een positief resultaat van 1,2 miljoen. ‘Dat lijkt erg veel’, erkende directeur Haaije Feenstra op 21 juni tijdens de bespreking van de jaarrekening 2012 van de Protestantse Kerk door de kleine synode. ‘Maar het beeld is wat vertekend door twee grote posten. Zo heeft het inmiddels opgeheven Pensioenfonds Predikanten het huurcontract afgekocht dat zij had voor het gebruik van kantoorruimte in het landelijk dienstencentrum. Daarnaast is er vorig jaar een legaat van vier ton ontvangen voor het werk van de Kerk.

  Kleine Synode 21 juni 2013: Nader onderzoek naar alle stichtingen in de consolidatiekring van de Protestantse Kerk

  De argumenten om het werk van de stichting Kerk en Wereld te integreren in de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk zijn overtuigend. Maar voordat de kleine synode daarover een definitief besluit neemt, wil zij zich beraden op de positie van andere landelijke kerkelijke stichtingen. Dat heeft de kleine synode van de Protestantse Kerk op vrijdag 21 juni 2013 besloten.

  Generale Synode 26 april 2013: Kwart minder banen bij kerken

  Vakbond CNV Kerk en Ideëel overhandigde tijdens de vergadering van de generale synode het rapport ‘Méér zicht op werken in de kerk, arbeidsmarktonderzoek in de Protestantse Kerk in Nederland’. Dit rapport geeft informatie over de verschillende beroepen die, naast het predikantschap, op plaatselijk niveau in de Protestantse Kerk worden uitgeoefend. Het bevat tevens een onderzoek naar de omvang, kenmerken en de ontwikkelingen van de verschillende taken binnen de kerk. Dit arbeidsmarktonderzoek werd samen met de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer uitgevoerd.