Materialen Pastoraat

In de serie 'Handreikingen voor het pastoraat'  worden de vele thema's uit het werkveld pastoraat besproken. 

De serie is vooral bedoeld voor pastorale medewerkers, die de inzichten en suggesties ook meteen in hun werk kunnen toepassen. Deze Handreikingen zijn gratis te downloaden.  

Wat is huiselijk geweld en hoe zijn signalen van huiselijk geweld te herkennen?
Handreiking voor de pastorale bezoeker of ambtsdrager.
>Handreiking huiselijk geweld

  

​Terzijde: notitie over protestantse geestelijke verzorging 
Deze notitie wil een theologische, maatschappelijke en kerkelijke visie ontwikkelen op protestantse geestelijke verzorging in de zorg in de 21ste eeuw. (Werkgroep Pastoraat en Gezondheidszorg).
>Terzijde: notitie over protestantse geestelijke verzorging

Voorspellende geneeskunde  
Artsen kunnen tegenwoordig vaak al aandoeningen voorspellen voordat er ook maar iets van merkbaar is. Deze handreiking gaat in op ethische vragen die dat mee brengt. 
>Voorspellende geneeskunde: gespreksvragen 

Bestaan op eigen grond
In deze handreiking wordt ingegaan op de zorgen en problemen die mensen die bestaan van de land- en tuinbouw ondervinden.
>Bestaan op eigen grond 

​Beleid en organisatie van het gemeentepastoraat  
Wat komt er allemaal kijken bij het ontwikkelen van een eigentijds pastoraal beleid?  
>Beleid en organisatie van het gemeentepastoraat 

En toen was er voor mij niemand meer 
Het is belangrijk dat een gemeentede problematiek van incest snel kan herkennen, zodat een slachtoffer niet tevergeefs een beroep doet op de kerkelijke gemeenschap. 
>En toen was er voor mij niemand meer

Hebben zij uw zegen?
Deze handreiking biedt een handvat voor een gemeenteberaad over het zegenen van levensverbintenissen anders dan man en vrouw.
>Hebben zij uw zegen

​Iemand valt niet samen met zijn daden
De handreiking geeft een eerste aanzet voor het gesprek over pastorale zorg, opvang en begeleiding van daders van seksueel misbruik.
>Iemand valt niet samen met zijn daden

De kaarten geschud?: homoseksualiteit en ambt
Deze handreiking wil de bezinning over 'homoseksualiteit en ambt'  op gang brengen, in het kader van het beroepingswerk.  
>De kaarten geschud?: homoseksualiteit en ambt

​Pastoraat bij levensmoeheid  
Hoe kunnen pastorale medewerkers  levensmoede ouderen nabij zijn: pastoraal, ethisch en maatschappelijk perspectief.
>Pastoraat bij levensmoeheid

​Medische beslissingen rond het levenseinde 
Deze handreiking bebspreekt de verschillende aandachtspunten bij beslissingen rondom het levenseinde. 
>Medische beslissingen rond het levenseinde

​Met hart en nieren
De handreiking gaat in op de emotionele en pastorale vragen die spelen bij orgaan- en weefseldonatie.
>Met hart en nieren 

Over het bezoeken van oudere mensen
Het ouderenpastoraat zou ouderen vooral moeten zien als mensen met veel levenservaring die participeren in maatschappij en kerk.
>Over het bezoeken van oudere mensen 

De partner van de chronisch zieke
Deze handreiking wil een verbinding leggen tussen de wereld van de mantelzorger en die van  de kerk. 
>De partner van de chronisch zieke

Pastoraat rond de doop
Wie werkzaam is in het pastoraat kan ook te maken krijgen met vragen over de veranderingen rondom de doop.

>Pastoraat rond de doop

Pastoraat en gebed
Deze handreiking heeft aandacht voor de vanzelfsprekendheid van de gewoonte en de krampachtigheid van het moeten van het gebed in het pastoraat, maar ook voor het bevrijdende van de persoonlijke keuze.
>Pastoraat en gebed

Pastoraat aan psychiatrisch patiënten: Verbonden blijven
Wat komt er allemaal bij kijken wanneer mensen pastorale zorg hebben voor (ex) psychiatrische patiënten en hun familie.  
>Pastoraat aan psychiatrisch patiënten: Verbonden blijven 

Pastoraat op de rand
Deze handreiking geeft informatie over het contact met niet-meelevende gemeenteleden,  als een aanzet voor de ontwikkeling van een visie op plaatselijk beleid.
>Pastoraat op de rand

Pastoraat aan rouwenden
De handreiking wil helpen om goed contact te houden met mensen, die rouwen omdat zij een partner hebben verloren 
>Pastoraat aan rouwenden

​Uitgerust op pad
Deze praktische handreiking voor het pastoraal bezoekwerk biedt handvatten voor allerlei facetten van het bezoekwerk, van de voorbereiding tot en met de rapportage.
>Uitgerust op pad

Verbinding en aandacht 
Centraal staat de vraag naar 'nieuwe wegen voor gemeentepastoraat': hoe kan een kerk aansluiten bij waar mensen naar op zoek zijn. Een aantal voorbeelden uit de praktijk wordt beschreven.
>Verbinding en aandacht

​Zit u daar nou nog altijd mee? 
Hoe kunnen pastorale medewerkers de problematiek herkennen van mensen die te maken hebben gehad met geweld en daar nog steeds last van hebben?  (Oecumenisch Pastoraat Oorlogs- en Geweldsgetroffenen (OPOG)).
>Zit u daar nou nog altijd mee?

Luisteren naar fluisteren
​Achtergrondinformatie voor mensen die werken in het pastoraat over wat verstaan moet worden onder 'depressie'. Met aandachtspunten die van belang zijn om zoveel mogelijk valkuilen en fouten te vermijden.
>Luisteren naar fluisteren.