Doorgaan naar hoofdinhoud

Kerkbeheer

Informatie over de ccbb's, solvabiliteitsverklaring, jaarrekening, begroting, kerkgebouwen, begraafplaatsen en quotum-regelingen.

Aan de ouderlingen-kerkrentmeesters is toevertrouwd, tezamen met de andere kerkrentmeesters:

  • de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente
  • het bijhouden van het lokale ledenregister en van het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek

Begraafplaats

Gemeenten of diaconieën die een begraafplaats beheren behoren een apart financieel verslag voor de gemeente/diaconie en de begraafplaats op te maken. Er is gebleken dat de risico’s soms worden onderschat en dat de registratie voor alleen de begraafplaats ontbreekt. Transparantie tussen de financiële situatie van de kerk en de begraafplaats ontbreken dan. Het GCBB heeft daarom de Richtlijn administratie en financieel overzicht gemeenten en diaconieën met een begraafplaats vastgesteld. De uitgebreide handleiding treft u hierbij aan. 

Kerkgebouwen

Hoe kunnen onze kerkgebouwen worden ingezet als instrument voor toekomstgericht kerk-zijn? De nota Speelruimte gezocht stimuleert gemeenten om op een zinvolle manier naar de mogelijkheden van het eigen kerkgebouw te kijken. De gesprekshandreiking geeft handvatten om bouwstenen te formuleren die helpen om de betekenis van het kerkgebouw in te passen in het meerjarenbeleid van de gemeente. 

Steeds meer krijgen gebouwen en dan vooral kerkgebouwen een andere functie. Men wordt om verschillende redenen genoodzaakt af te stoten. Als het een monumentaal gebouw betreft is daarvoor toestemming nodig van het CCBB. Zie kerkorde ordinantie 11.7.3 Kerkgebouw

Is het geen monumentaal gebouw dan is het verstandig ook dan overleg te plegen met het CCBB en de gevolgen te berekenen in het FRIS meerjarenplan. Andere instanties die informatie kunnen verstrekken over aan- en verkoop van gebouwen, onderhoud en restauratie van gebouwen, zijn de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer in Dordrecht en de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen

Daarnaast is 'Beheer van kerkgebouwen in tijden van krimp' een handige brochure voor kerkrentmeesters en kerkenraadsleden die nadenken over de toekomst van hun kerkgebouw. Het biedt een waaier van mogelijkheden aan om keuzes te maken. Bestel in de webwinkel

Beleggen

Als een gemeente, diaconie of stichting belegt, is een beleggingsstatuut noodzakelijk. Hier zijn kaders voor nodig. Die kaders geeft deze richtlijn met toelichting van het GCBB. Hierin is onder meer geregeld dat iedere gemeente die belegt een beleggingsstatuut moet opstellen en ter goedkeuring overleggen aan het CCBB. Dit geldt eveneens indien een gemeente belegt in vastgoed of landerijen.

Alle downloads op een rij:

  1. Richtlijn beleggingen Protestantse Kerk in Nederland
  2. Toelichting op richtlijn beleggingen
  3. Model beleggingsstatuut voor effecten, deposito's, participaties en alternatieven
  4. Model beleggingsstatuut voor gebouwen en bebouwd land
  5. Model beleggingsstatuut voor landbouwgrond

Alle downloads staan ook bij 'Bestanden' op deze pagina.

Quotum

Plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk betalen jaarlijks een verplichte financiële bijdrage aan het bovenplaatselijke (ambtelijke en dienstverlenende) werk.

Deze verplichting wordt omschreven in Kerkorde en ordinanties. In ordinantie 11 staat onder hoofdstuk IV ‘De Generale Financiën van de Kerk’ bij artikel 19 lid 3, dat de kleine synode een quotum - een evenredig aandeel in een op te brengen belasting - mag heffen van de gemeenten en van de diaconieën om de arbeid van de kerk te financieren.

Meer informatie hierover: kerkrentmeesterlijk en diaconaal quotum.

Veelgestelde vragen

Protestantse Kerk