Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Samen betalen aan kerk-zijn

Plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk betalen jaarlijks een verplichte financiële bijdrage aan het bovenplaatselijke (ambtelijke en dienstverlenende) werk. 

Deze verplichting wordt omschreven in Kerkorde en ordinanties - versie november 2018. In ordinantie 11 staat onder hoofdstuk IV ‘De Generale Financiën van de Kerk’ bij artikel 19 lid 3, dat de kleine synode een quotum - een evenredig aandeel in een op te brengen belasting - mag heffen van de gemeenten en van de diaconieën om de arbeid van de kerk te financieren.  

In de Uitvoeringsregeling behorend bij de Uniforme quotisatieregelingen en de Solidariteitskas wordt uitgewerkt hoe deze quota worden geheven. Volgens deze regeling worden aan plaatselijke gemeenten verplichte aanslagen opgelegd, namelijk: 

  • aan de gemeenten een kerkrentmeesterlijk quotum en een heffing voor de solidariteitskas;
  • aan de diaconieën een diaconaal quotum. 

Deze quota zijn gebaseerd op een percentage van (een deel van) de inkomsten van een gemeente of diaconie, waarbij in het diaconaal quotum ook nog rekening gehouden wordt met een bedrag per belijdend lid. Voor de solidariteitskas dient door de plaatselijke gemeenten een verplichte bijdrage te worden betaald op basis van het aantal belijdende leden van een gemeente. 

Kerkrentmeesterlijk quotum 

De inkomsten uit het kerkrentmeesterlijk quotum zijn bestemd voor onder meer gemeenteopbouw, begeleiding van predikanten, scholing en nascholing van predikanten en kerkelijk werkers, jeugdwerk, oecumene (het niet-diaconale deel) en provinciaal kerkenwerk, en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het kerkenwerk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk, juridische zaken, financiën en personeelswerk. 

Het kerkrentmeesterlijk quotum is een percentage van de inkomsten van een plaatselijke gemeente, voortkomend uit levend geld, uit onroerend goed en uit overig bezit, met enkele uitzonderingen. 

Jaarlijks ontvangen de 'kerkrentmeesters' in mei een formulier K en een toelichting waarop zij de gegevens kunnen invullen; in december krijgen zij te horen welk quotumbedrag daaruit voortvloeit. 

Diaconaal quotum

De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken. 

Het diaconaal quotum is enerzijds gebaseerd op aantallen belijdende leden, anderzijds op inkomsten uit levend geld, uit onroerend goed en uit overig bezit van diaconieën, met enkele uitzonderingen. Jaarlijks ontvangen de ‘diakenen’ in mei een formulier D en een toelichting waarop de gegevens kunnen worden ingevuld; in december krijgen zij te horen welk quotumbedrag daaruit voortvloeit. 

>Contact: quotumbeheer@protestantsekerk.nl; (030) 880 1880; Postbus 8504,3503 RM Utrecht

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Lees meer over

Het thema Kerkbeheer