Belangrijke synoderapporten

Alle stukken die door de synode besproken worden, zijn synoderapporten. Op deze pagina een overzicht van de belangrijkste rapporten per onderwerp.

Doop

God

Spreken over God: pastorale handreiking (2011)
Spreken over God is allerminst vanzelfsprekend. Hoe kan het ook anders. We kunnen niet over God beschikken. Wanneer we over God spreken, kunnen we evenmin volstaan om zomaar wat uit de la te trekken of uit een kerkelijk archief te halen. God is God. We zijn afhankelijk van zijn spreken.
> Materiaal ter ondersteuning van het gesprek in de gemeente over dit rapport

Islam

  • Integriteit en Respect: Islam Memorandum Protestantse Kerk (2011)
    Het gaat in deze bezinning om meer dan een christelijk perspectief op de interreligieuze dialoog of een visie op de ontmoeting met moslims. De synode heeft besloten te komen tot een theologische visie op de islam, die richtinggevend kan zijn voor het beleid van de kerk ten aanzien van (de verdieping van) de ontmoeting met moslims en moslimorganisaties en ten aanzien van de actuele vragen die daaruit voortvloeien.
  • Vervolgnota 'Integriteit en Respect' - Reacties en aandachtspunten (2013)
    Deze vervolgnota gaat thematisch in op de reacties die binnengekomen zijn op het rapport 'Integriteit en Respect'. Deze vervolgnota dient in het verlengde van – en samen met – de oorspronkelijke nota 'Integriteit en Respect' te worden gelezen. Samen geven de nota’s een goed beeld van de discussie die in oecumenisch verband is gevoerd, en van de thema’s die in het voortgaande gesprek met en over de Islam van belang zijn.

Israël en Palestina

  • Gesprekshandreiking bij dit synoderapport
    Deze notitie wil primair binnen de Protestantse Kerk in Nederland de meningsvorming bevorderen over vragen waarbij velen zich – zij het op heel verschillende manieren – intens betrokken weten. Daarin gaat het in wezen om twee vragencomplexen die op elkaar betrokken dienen te worden. Enerzijds is er een kerkelijk en belijdend aspect. De relatie van de kerk tot het volk Israël staat onder het voorteken van de roeping van de Protestantse Kerk in Nederland “gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël” (Kerkorde art. I lid 7). Anderzijds is er het gegeven, dat wij voortdurend geconfronteerd worden met  berichten en beelden uit het Midden-Oosten die vragen om heldere keuzes voor mensen die in de knel raken. 

Jezus

Jezus Christus onze Heer en Verlosser (2000)
In dit geschrift wordt geprobeerd onder woorden brengen wie Jezus Christus voor ons is. Binnen en buiten de gemeente leven vele vragen en opvattingen over de betekenis van Jezus Christus. Ook wordt het geloof in Hem op heel verschillende manieren beleefd en tot uitdrukking gebracht. Deze verscheidenheid vraagt om bezinning op ons gemeenschappelijk geloof in Christus.

Kerk en staat 

De kerk en democratische rechtsstaat: een positiebepaling (2009)
Nederland is een democratische rechtsstaat. Binnen dit bestel is de scheiding van kerk en staat een vanzelfsprekende verworvenheid. De kerk dient in te gaan op de mogelijkheden die zij hierbinnen, hetzij in haar gestalte van landelijke kerk, hetzij in die van de plaatselijke gemeenten, heeft. Wat betekent in de huidige situatie de roeping van de kerk ten opzichte de samenleving? Hoe kan zij – met de woorden van artikel I lid 6 van de kerkorde – ‘oproepen tot de vernieuwing van het leven in cultuur, maatschappij en staat’, als zij dat al moet, en kan? 

Kerkgebouw

Een protestantse visie op het kerkgebouw (2009)
Met deze nota beoogt de Protestantse Kerk in Nederland een theologische
doordenking te geven over het kerkgebouw. Wat zijn de contouren van een protestantse visie op het kerkgebouw? De nota biedt de plaatselijke gemeenten een leidraad bij de doordenking van de vraag hoe zij als gemeenschap in haar kerkgebouw wil wonen.

Oecumene

Meegaan in de beweging van de Heilige Geest. Beleidsnota over oecumene (2008)
Beschrijving van de ontwikkelingen in afgelopen decennia die herbezinning op oecumene noodzakelijk maken en die tevens het kader vormen voor beleidsontwikkeling. Ook worden er enkele theologische uitgangspunten verwoord.

Visie Protestantse Kerk 2012-2016

Hartslag van het leven: visienota Protestantse Kerk (2012)
Visie op het leven en werken van de Protestantse Kerk in Nederland.
> Meer over Hartslag van het leven