Evangelisch-Lutherse Synode

De evangelisch-lutherse synode is een verankering voor de lutheranen in de Protestantse Kerk, en een adviesorgaan voor de synode van de Protestantse Kerk.

De kerkorde geeft de lutherse synode een aantal taken waarvan de belangrijkste zijn:

  • bewaren en aan de gehele kerk dienstbaar maken van de lutherse traditie;
  • leiding geven aan en ondersteunen van het leven en werken van de evangelisch lutherse gemeenten en het ondersteunen van de lutherse inbreng in gefuseerde gemeenten (na de vereniging zijn gemeenten vrij om lokaal of regionaal te fuseren, samen te werken of zelfstandig te blijven);
  • onderhouden van de relatie van de kerk met de Lutherse Wereld Federatie (LWF). De Protestantse Kerk is lid van de LWF die in Genève zetelt en waar wereldwijd bijna 68,5 miljoen lutheranen via hun kerken aan verbonden zijn.  

Vergaderingen lutherse synode

​Datum

Locatie​

​Agenda

3 november 2018

Nog onbekend

Volgt nog

12 mei 2018

Nieuw Hydepark

Agenda

11 november 2017

ELG Amsterdam (Oude Lutherse Kerk op 't Spui)

Agenda

15 juli 2017

Nieuw Hydepark, Doorn

Agenda 

6 mei 2017​

12 november 2016

​Hydepark Doorn

ELG Gouda

Agenda 

Agenda

Huishoudelijke regeling en verkiezingsregeling

Huishoudelijke regeling en verkiezingsregeling 

Uitslag verkiezing evangelisch-lutherse synode 2017-2021

Synodale Commissie evangelisch-lutherse synode

Ds. Andreas Wöhle (president, pastor pastorum)
Mw. ds. Marlies Schulz
Prof. dr. Ir. Erik Fledderus (vice-president, voorzitter)
Mw. Cathy van Beek-Blommendaal (secretaris)
Dhr. Arau Vermeer (voorzitter FC)

Financiële commissie evangelisch-lutherse synode

Dhr. Arau Vermeer (voorzitter)
Prof. dr. Ir. Erik Fledderus
Dhr. Dick van Loenen

>Contact: Synodesecretariaat, via synodesecretariaat@protestantsekerk.nl  of Postbus 8399, 3503 RJ  Utrecht

Ledenregister

Bij de totstandkoming van de Protestantse Kerk in Nederland heeft het verschil in grootte tussen de hervormde en gereformeerde partners enerzijds en de lutheranen anderzijds voortdurend de aandacht gehad. In de kerkorde ziet men dit op tal van plaatsen terug. Waar bijvoorbeeld evangelisch-lutherse gemeenten in het geding zijn is op z’n minst een adviserende rol voor de evangelisch-lutherse synode weggelegd. Zo ook als het gaat om vast te houden wie tot het luthers smaldeel in de kerk behoren. Om de lutheranen niet uit het oog te verliezen is naast de gemeenteregisters ook een luthers ledenregister ingesteld. Binnen de kaders in dit document staan die teksten uit kerkorde en generale regelingen welke betrekking hebben op dit register.

Bij dit alles dient steeds te worden bedacht dat het luthers ledenregister geen doel op zichzelf is. Evenmin is het bedoeld om de lutheranen als het ware in een reservaat te plaatsen. Integendeel zelfs. Het luthers ledenregister is een hulpmiddel ten dienste van zowel de lutherse gemeenten als de gehele kerk, zoals is verwoord in ordinantie artikel 5 van de kerkorde. Het is dus niet alleen in het luthers belang dat dit register op de juiste wijze wordt onderhouden, maar evenzeer in het belang van de Protestantse Kerk in Nederland als geheel. Dat laatste wordt nog onderstreept door het feit dat het luthers ledenregister expliciet wordt vermeld in de grondleggende romeinse artikelen van de kerkorde (artikel 1 van de kerkorde).​​​​​​

ELS Nieuwsbrief

>Lees meer in de ELS Nieuwsbrieven