Generale Synode

De belangrijkste besluitvormende vergadering in de kerk is de generale synode. De synode dient vooral bezig te zijn met die vragen die van belang zijn voor de kerkelijke gemeenten en voor de plaats van de kerk in de samenleving.

Zij schept noodzakelijke voorwaarden voor het leven van de gemeenten, bijvoorbeeld door op verschillende terreinen kennis en ervaring te bundelen en ter beschikking van de gemeenten te stellen, door te zorgen voor de predikantsopleiding en door het gesprek tussen de verschillende geloofstradities te stimuleren.

Samenstelling generale synode

De generale synode telt 82 leden. De leden worden afgevaardigd namens de classes. De Protestantse Kerk telt 74 classes, die samen 74 predikanten, ouderlingen en diakenen afvaardigen. In de kerkorde is vastgelegd dat naast die 74 classicale afgevaardigden er nog 5 lutherse leden aan de synode worden toegevoegd. Deze 5 leden worden aangewezen door de evangelisch-lutherse synode.

Daarnaast telt de generale synode van de Protestantse Kerk als gevolg van associatieovereenkomsten ook nog één afgevaardigde namens de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, één afgevaardigde namens de Evangelisch-Altreformierite Kirche (EAK) in Niedersachsen en één afgevaardigde namens de Gereja Kristen Indonesia Nederland. Sinds 2011 heeft de Protestantse Kerk ook een associatieovereenkomst met de Presbyterian Church of Ghana, zij hebben echter geen zitting in de generale synode.

Vergaderfrequentie

De generale synode van de Protestantse Kerk komt per jaar normaal gesproken twee keer bij elkaar. In april is er de voorjaars- en in november de najaarsvergadering. Er kan besloten worden een extra synodevergadering uit te schrijven. > Bekijk hier het vergaderschema + synodestukken

Vergaderstructuur

Het moderamen (dagelijks bestuur) stelt de agenda’s op voor de synodevergaderingen. Aan de orde van behandeling zijn meestal voorstellen die opgesteld zijn door het moderamen of door de dienstenorganisatie van de kerk.

Synodecommissies

De synode kent een aantal commissies van rapport. Deze commissies, samengesteld uit synodeleden, bespreken voorafgaand aan een synodevergadering een geagendeerd voorstel en brengen van die bespreking rapport uit aan de generale synode. Hiermee wordt de discussie, waaraan alle synodeleden kunnen meedoen, richting gegeven. Er zijn vier vaste Commissies van Rapport, die op de eerste synodezitting van het jaar worden samengesteld, deze zijn:

  • commissie van rapport 'Leven en werk van de kerk' (LWK)
  • commissie van rapport 'Vermogensrechtelijke aangelegenheden' (VA)
  • commissie van rapport' Overige Zaken' (OZ) 

Adviseurs

De generale synode kent een aantal vaste adviseurs die op de synodevergaderingen aanwezig zijn: de voorzitter van het bestuur en de algemeen directeur van de dienstenorganisatie, leden van de Generale Raad van Advies, hoogleraren namens de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), de voorzitter van het generale college voor de Visitatie en de programmamanager Institutionele Ondersteuning (van de dienstenorganisatie). Niet als adviseur, maar wel aanwezig zijn het synodesecretariaat en de woordvoerder/persvoorlichter van Communicatie en Fondsenwerving. 

Generale synode 17 en 18 november 2016

Generale synode 21-23 april 2016

Er wordt over de volgende onderwerpen vergaderd:

Generale synode 12 en 13 november 2015

Generale synode 23 en 24 april 2015

Generale synode 13 en 14 november 2014

 Generale synode 24 en 25 april 2014

Generale synode 14 en 15 november 2013

Generale synode 26 april 2013

Generale synode 17 januari 2013

Generale synode 10-12 november 2012

Generale synode 19-20 april 2012

Generale synode 10-12 november 2011

 Generale synode 23 september 2011

Generale synode 14 en 15 april 2011