Seksueel misbruik in pastorale relaties

'Seksueel misbruik is zonde: kwaad in Gods ogen en onrecht tegen de medemens. De kerk dient onomwonden te kiezen voor slachtoffers.' (synode Samen op Weg-kerken - januari 1999)

Helaas komt seksueel misbruik ook voor in pastorale relaties binnen de Protestantse Kerk. Vrouwen en mannen die dat is overkomen, kunnen voor steun en begeleiding terecht bij SMPR, meldpunt seksueel misbruik in de kerk. SMPR helpt seksueel misbruik in pastorale relaties bestrijden en voorkomen. Zie www.smpr.nl.

Zelf hulp nodig?

De eerste loyaliteit van de SMPR ligt bij de slachtoffers. SMPR heeft vertrouwenspersonen waar u mee kunt praten. Zie www.smpr.nl.

Via het Generale College voor de Visitatie kunt u in contact komen met een netwerk van pastores die hulp bieden aan daders.

Misbruik in uw gemeente?

SMPR kan advies geven aan ambtsdragers of gemeenteleden die hebben ontdekt dat seksueel misbruik in de gemeente heeft plaatsgevonden en willen weten hoe dit op de juiste manier aan te pakken.

Protocol

Sinds 2006 is er een 'Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties'. Het protocol start als volgt: "U bent ambtsdrager en hoort van mogelijk misbruik. Wat moet u doen?" Het protocol is opgezet als een belastingformulier. De ambtsdrager die van mogelijk misbruik heeft gehoord, volgt stapsgewijs een route die afhankelijk van de situatie leidt naar verschillende handelingsadviezen.

 Daderbeleid

In aanvulling op het protocol van 2006 nam de synode in november 2011 de notitie aan: 'Het ambt na een tuchtmaatregel – Daderbeleid van de Protestantse Kerk in Nederland na veroordeling voor seksueel misbruik in pastorale relaties'. De notitie beschrijft het daderbeleid van de Protestantse Kerk in Nederland na veroordeling door het Regionale of Generale College voor het Opzicht. Zo wordt er ingegaan op de vraag of de dader nog geschikt is om het ambt te blijven vervullen en het afleggen van een schuldverklaring door daders die niet uit het ambt gezet zijn.


In november 2014 heeft de synode een Nota protocollen daderbeleid aangenomen, waarin op vijf specifieke terreinen het daderbeleid is uitgewerkt. Het gaat om de protocollen Supervisie, Verzoening, Informatie en register, Werkinstructies en Publicatie uitspraken.

Jeugdbeleid: Veilig jeugdwerk

Het hierboven genoemde 'Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties' geldt ook bij een vermoeden of beschuldiging van seksueel misbruik binnen het plaatselijk jeugdwerk. Op de website van JOP, jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, staat meer informatie wat er dan gedaan moet worden. Om te voorkomen dat het misgaat is er een stappenplan, dat gemeenten helpt met plaatselijk beleid voor veilig jeugdwerk.

Iemand valt niet samen met zijn daden

In de brochure 'Iemand valt niet samen met zijn daden' wordt eerste aanzet gedaan tot het gesprek over pastorale zorg, opvang en begeleiding van daders van seksueel misbruik. Spitst zich toe op de vraag wat nodig is voor pastoraat aan een dader.