Protestantse Raad voor Kerk en IsraŽl

De Protestantse Raad voor Kerk en Israël is een adviesorgaan van de dienstenorganisatie en de synode.

Uiteraard is er nauwe samenwerking met Kerk en Israël. Zijn taak is bezinning en advies over inhoudelijke en vooral theologische thema’s die voortkomen uit de joods-christelijke dialoog.

Beleidsnota 2015-2017: aandacht voor Jezus en Paulus

Het is volgens onze Kerkorde een roeping om ‘het gesprek met Israël te zoeken inzake het verstaan van de Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende de komst van het Koninkrijk van God’.  In de beleidsperiode wil de Raad dit gesprek toespitsen op Jezus en Paulus als Joodse hervormers.

In de komende jaren zijn er verschillende activiteiten:

Op weg naar 2025

De Protestantse Raad wil zo een bijdrage leveren aan de bezinning op de toekomst van de Protestantse Kerk op weg naar 2025. Het joods-christelijke gesprek is daarbij onmisbaar, niet in het minst voor een eigentijdse verwoording en beleving van het christelijke geloof. Na de ook nog steeds nodige aandacht voor de vragen rond ‘volk, land en staat’ die de agenda het afgelopen decennium beheerst hebben, wil de Protestantse Raad weer meer aandacht voor christologisch-messiaanse en Paulinische kernvragen. Doel is het beter verstaan van Jezus en Paulus in hun Joodse context met relevantie voor vandaag. Er is een beweging ‘terug naar de bronnen’. Daarbij kunnen we niet om Jezus en Paulus heen. Welke inzichten komen eruit het recente theologische onderzoek wat van belang is voor geloven nu? Welke bijdragen kan het joods-christelijke gesprek leveren? 

500 jaar Protestantisme

Aan het eind van de beleidsperiode valt het jaar 2017: 500 jaar Protestantisme. De weerbarstige visie van Luther op de joden zal aandacht krijgen. Lutherse kerken (en dus onze Protestantse Kerk) hebben zich al op velerlei wijze hiervan gedistantieerd  én tegelijkertijd gewezen op de belangrijke impulsen die Luther op andere gebieden heeft gegeven. Op 11 april 2016 wordt hierover een middag op het landelijk dienstencentrum georganiseerd:  Studiedag Luther en de joden

De Raad wil zeker ook breder kijken. Hoe heeft Luther Paulus gelezen? Wat is nu er te zeggen over Paulus, rechtvaardiging en verzoening? Juist een inventarisatie van de stand van zaken rond belangrijke theologische thema’s en een herbezinning vanuit de joods-christelijke ontmoeting kan een belangrijke impuls geven aan de kerk van nu.

Projectgroepen Jezus en Paulus

Er zijn twee projectgroepen gevormd, over Jezus en Paulus. Nederlandse en internationale deskundigen op het terrein van het Nieuwe Testament en/of de joods-christelijke dialoog zijn vanuit de Protestantse Raad aangeschreven met de vraag om mee te denken en te helpen om de vragen rond Jezus en Paulus scherper en helderder te krijgen. Dit om relevante nieuwe inzichten uit het onderzoek naar Jezus en Paulus helder en eenvoudig voor het voetlicht te brengen ten behoeve van de gemeenten in de Protestantse Kerk.

Hoe raakt het gewone gemeentes?

Zeker in aanloop naar de herdenking van 500-jaar Protestantisme kunnen gemeentes zich de vraag stellen wat de kerngedachten zijn van de Reformatie en hoe deze met nieuwe inzichten andere betekenis kunnen krijgen. Hoe lees je de brieven van Paulus en de evangeliën? Hoe nieuw en uniek zijn Jezus en Paulus? Ook liturgisch komen vragen op gemeentes af. Welk beeld van Israël en van het Joodse volk wordt in liederen gegeven? Welke plaats geef je het Oude Testament in de liturgie? Misschien van meer belang is nog: hoe wil je navolger van Jezus? Wat betekent het om leerling te zijn van een Joodse Jezus? De Raad wil een bijdrage leveren om dit soort vragen weer opnieuw voor het voetlicht te brengen.

Leden van de Protestantse Raad

drs. Dick Pruiksma (voorzitter, em. predikant); ds. Koos Snaterse (assessor); prof. dr. Dineke Houtman (hoogleraar verhouding Jodendom-Christendom aan de PThU); dr. Eeuwout Klootwijk (projectmedewerker Kerk en Israël); dr. Michael Mulder (adviseur namens Centrum voor Israëlstudies); dr. Andreas Wöhle (luthers predikant); secretaris: ds. Reinier Gosker (em. predikant).

>Contact: Protestantse Raad voor Kerk en Israël, Postbus 8504, 3503 RM Utrecht; protestantseraadkerkenisrael@protestantsekerk.nl