Organisatie Kerk en IsraŽl

De structuur die er jaren geleden was in de kerk, is er niet meer. Dat geldt overigens voor vrijwel alle terreinen in de Kerk.

Wel is Kerk en Israël landelijk, regionaal en plaatselijk actief. Daarnaast kunnen de thema’s van Kerk en Israël aan de orde komen ook zonder dat er sprake is van een duidelijk georganiseerde structuur: in liturgie, prediking, vormingsprogramma’s, kerkbladen, kerkenraden, classicale vergaderingen.

Landelijk

Kerk en Israël is een werkveld binnen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Er zijn twee parttime projectmedewerkers in dienst: Floor Barnhoorn (50 %) en Eeuwout van der Linden (30%). Kerk en Israël houdt zich op landelijk niveau bezig met de invulling en uitvoering van de roeping om het gesprek met Israël te zoeken en gestalte te geven aan de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.

Dat doet zij samen met Kerk in Actie. De verschillende roepingen die de Protestantse Kerk benoemt (zoals ook de oecumenische en diaconale roeping), gelden voor zowel Kerk en Israël als Kerk in Actie. Beide werkvelden hebben wel een eigen accent.

Daarnaast werkt Kerk en Israël nauw samen met de Protestantse Raad voor Kerk en Israël, een adviserend orgaan voor de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.
>Lees meer over de Protestantse Raad voor Kerk en Israël

Wat doet Kerk en Israël?

  • Stimuleren van de bezinning op de relatie Kerk en Israël
  • Onderhouden van contacten met plaatselijke en regionale Kerk en Israëlwerkgroepen
  • Organiseren van een ontmoeting- en studiedagen;
  • Uitgeven van het kwartaalblad Kerk & Israël Onderweg;
  • Voorbereiden materiaal voor de Israëlzondag (op de eerste zondag van oktober);
  • Adviseren aan het moderamen en andere kerkelijke organen t.a.v. vragen rond Israël
  • Contacten onderhouden en steunen van Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap in Galilea, die door Joodse en Arabische mensen - en Europese bezoekers - gewaardeerd wordt als een veilige ontmoetingsplaats;
  • Contacten opbouwen met Joods Nederland;
  • Verstrekken van beurzen aan predikanten en studenten voor studie op het gebied van de Joodse traditie en de relevantie daarvan in de huidige theologie. 

Regionaal

Regionaal zijn er over het land verspreid diverse provinciale werkgroepen Kerk en Israël. Deze zouden kunnen vallen onder de Classicaal Regionaal Overlegorganen (CRO’s), de platforms voor de classicale vergaderingen. Sommige werkgroepen zoeken een eigen weg in de kerkstructuren. De Provinciale werkgroepen komen op uitnodiging van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël een aantal keer per jaar bij elkaar.
>Lees meer over provinciale werkgroepen Kerk en Israël

Plaatselijk

In sommige plaatsen zijn er Kerk en Israëlcommissies. In andere plaatsen zijn enkelingen actief die Kerk en Israëlthema’s voor het voetlicht proberen te brengen, via b.v. vormingsprogramma’s en ZWO- (Kerk-in-Actie-)commissies.