Ethische bezinningen

Iedere gemeente organiseert toerustingsbijeenkomsten voor gemeenteleden. De generale synode komt ieder jaar met een ethische bezinning. Deze zijn geschikt voor toerustingsbijeenkomsten in de gemeenten. De brochures bevatten vragen om het gesprek op gang te helpen.

Wij en ons lichaam

Volgens scriba Arjan Plaisier is een bezinning op onze lijfelijkheid urgent: “Evenals bij de thema’s werk en familie gaat het hier om een zaak waar iedereen mee te maken heeft. We verhouden ons allen tot ons lijf.” De notitie beschrijft de vragen die er rond het lichaam leven. “Meer dan voorheen lijkt de moderne mens zich ervan bewust te zijn een eigen en uniek ‘lijf’ te hebben, dat in hoge mate beslissend is voor wie hij of zij is. (..) Deze toegenomen betekenis van het lijf voor onze identiteit stelt het christelijk geloof voor vragen.” De handreiking is bedoeld voor het kerkelijk kader. Deze kan naar eigen inzicht van de handreiking gebruik maken in het stimuleren van het gesprek in de gemeente over deze thematiek.
> Download hier de brochure (pdf).

Familie als gegeven 

De brochure ‘Familie als gegeven’ hoopt het gesprek op gang te brengen over zoiets vanzelfsprekends en vreemds als familie als gegeven. Er is gekozen voor drie thema’s om dit onderwerp aan de orde te stellen: 1. iedereen is kind 2. iedereen bevindt zich in gegeven familieposities en 3. iedereen is familie van God.
> Download hier de brochure (pdf).

Wij en ons werk

De brochure ‘Wij en ons werk’ is geschikt voor een themabijeenkomst (of een aantal bijeenkomsten) rond bid- of dankdag voor gewas en arbeid.
> Download hier de brochure (pdf) . Of bestel de brochure in de webwinkel  

Waarom ethische bezinningen?

In de visienota ‘De hartslag van het leven’ wordt gewezen op het belang van ethische bezinning. Letterlijk staat er:

De kerk is de oefenplaats voor een leven als volgelingen van Jezus. Het verhaal van het evangelie leidt tot een leefwijze die daarbij hoort. De verkondiging van het Woord en het lezen van de bijbel geven oriëntatie in de chaotische tijd waarin we leven. Dat verdient volop aandacht. Het gaat niet alleen om binnenkerkelijk gebruik. De Bijbel is als een vlam die licht verspreidt op ethisch gebied (pag. 40).

Om uitvoering te geven aan wat de synode met de visienota heeft uitgesproken, heeft het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland het initiatief genomen tot een serie handleidingen voor de ethische bezinning binnen de gemeente. Het gaat om kernachtige nota’s, waarin een ethische thematiek die in onze tijd relevant is wordt beschreven en wordt belicht vanuit de Bijbel en de christelijke traditie.