Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Colleges en commissies

Kerkelijke rechtspraak

De Protestantse Kerk kent voor het werk van de gehele kerk zeven colleges die verantwoordelijk zijn een zorgvuldige afhandeling van regel- en wetgeving binnen de Protestantse Kerk.

De kerk kent voor het werk van de gehele kerk zeven colleges en twee commissies:

Het generale college voor de visitatie
De vier regionale colleges visitatie bezoeken de gemeenten van de Protestantse Kerk: hoe geven zij gehoor aan hun roeping als kerk.
Contact: info@protestantsekerk.nl of (030) 880 1880

Het generale college voor de toelating tot het ambt van predikant
Het generale college voor de toelating tot het ambt van predikant is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken rondom het colloquium: het gesprek op grond waarvan iemand wordt toegelaten tot het ambt van predikant in de Protestantse Kerk.
Contact: gcta@protestantsekerk.nl of (030) 880 1880

Het generale college voor de ambtsontheffing
In geval van een ernstig conflict beoordeelt het generale college voor de ambtsontheffing of een predikant de gemeente nog langer kan dienen.
Contact: gca@protestantsekerk.nl of (030) 880 1880

De classicale colleges voor de behandeling van beheerszaken (CCBB)
De classicale colleges voor de behandeling van beheerszaken zien toe op de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van gemeenten, diaconieën, en classicale vergaderingen. Daarnaast adviseren en ondersteunen zij de colleges van kerkrentmeesters en diakenen.

Dit is de verdeling van de werkgebieden van de beleidsmedewerkers ondersteuning van de CCBB's:

  • Theo Trox: Groningen, Drenthe, Overijssel

  • Gerrit van den Bosch: Friesland, Flevoland, classis Veluwe

  • Wim de Vos: classis Gelderland Zuid & Oost, classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne

  • Ruud van den Broek: Utrecht en Noord-Holland

  • Gerrit Oosterwijk: Zuid-Holland Noord, Zuid-Holland Zuid en Delta

Contact: info@protestantsekerk.nl of (030) 880 1880

Het generale college voor de kerkorde
Het generale college voor de kerkorde geeft advies van de synode over mogelijke kerkordewijzigingen.
Contact: info@protestantsekerk.nl of (030) 880 1880

Het generale college voor het opzicht
Het Regionaal College voor het Opzicht is het aanspreekpunt voor klachten over de belijdenis en wandel (het gedrag en de uitlatingen) van de individuele leden en ambtsdragers van de kerk.
Contact: info@protestantsekerk.nl of (030) 880 1880

De colleges voor de behandeling van bezwaren en geschillen
Wie het niet eens is met een besluit van een kerkenraad, een classicale vergadering of een ander kerkelijk lichaam in het ressort van een classis kan een bezwaar indienen bij het classicale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen.
Bezwaren tegen besluiten van de synode of van andere landelijke kerkelijke lichamen kunnen worden ingediend bij het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen. Bij het generale college kan tevens beroep worden ingesteld tegen uitspraken van het classicale college als één van de betrokken partijen het daarmee niet eens is.
Contact: Informatie over de behandeling van een bezwaar- of beroepschrift: M.Plugge (Juridische Zaken), m.plugge@protestantsekerk.nl of (030) 880 1424 (di en do). Synodesecretariaat: (030) 880 1441 (wo, vrij of bij spoedeisende zaken).


Geschiktheidscommissie
Wie predikant wil worden of deze mogelijkheid tijdens de studie wil openhouden, dient deel te nemen aan een geschiktheidsonderzoek.
Contact: info@protestantsekerk.nl of (030) 880 1880

Commissie preekconsenten
De Commissie Preekconsenten van de kleine synode beoordeelt of een kerkelijk werker, een predikant in opleiding of iemand die de kerkelijke opleiding heeft afgerond, maar geen colloquim heeft gedaan, in aanmerking komt voor een preekconsent. Formeel heet dit ‘de bevoegdheid om kerkdiensten te leiden in gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland’. 
Contact: commissie preekconsenten via Juridische Zaken, M. Plugge: m.plugge@protestantsekerk.nl of (030) 880 1424 (di en do). 

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)