Solidariteitskas: subsidie voor gemeenten die toekomstgericht zijn

Heeft uw gemeente geld nodig voor een toekomstgericht plan? Vraag subsidie aan bij de solidariteitskas.

Stuur een mail met uw idee

Subsidie aanvragen is een zorgvuldig proces. Voordat u teveel tijd kwijt bent aan het invullen van formulieren, kunt u een mail met uw idee voor uw gemeente sturen naar steunverlening@protestantsekerk.nl.

Deze eerste mail moet aan het volgende voldoen:
Het college van kerkrentmeesters vraagt om subsidie door een schriftelijke aanvraag per email in te dienen bij de Commissie Steunverlening. In de aanvraag staat een beknopte beschrijving van het project, het doel van het project, de verwachte kosten en de reden waarom de gemeente de kosten zelf niet kan betalen. Aan de hand van de aanvraag zal door Bureau Steunverlening bepaald worden of en welke informatie nog noodzakelijk is om de aanvraag verder in behandeling te nemen.

Kansen voor de gemeente

De Commissie voor de Steunverlening, die de middelen van de Solidariteitskas beheert, richt zich vooral op het zien van kansen voor de gemeente. Met dit thema vestigt de Commissie voor de Steunverlening de aandacht op het feit dat er groei en vitaliteit te vinden is in plaatselijke gemeenten. Het evangelie is een blijde, hoopvolle boodschap, ook in de huidige tijd. God schept steeds nieuwe kansen. Wij kunnen die kansen zien en grijpen.

Waar mensen, gemeenteleden, kerkenraden kansen zien, bijvoorbeeld om

  • als gemeente missionair naar buiten te treden
  • diaconaal iets te betekenen voor de wijk, voor de buurt
  • te bouwen aan nieuwe vormen van vitaal gemeente-zijn
  • samen met andere gemeenten elkaar tot steun te zijn
  • enzovoort,

daar wil de Commissie voor de Steunverlening, als u daar als gemeente(n) zelf de middelen niet voor hebt, graag een bijdrage aan leveren. Namens alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland. 

Verschillende subsidiemogelijkheden

Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden. Zo kan er bijvoorbeeld een bedrag beschikbaar gesteld worden om met behulp van een extern deskundige, een inspirerend idee voor de gemeente, om te zetten in een goed en werkbaar plan. En als er dan zo’n plan is en de gemeente zelf bereid is een investering te doen, kan voor uitvoering van zo’n plan ook weer subsidie gegeven worden. 

Daarnaast blijft het ook altijd mogelijk om steun te ontvangen als het hebben en in stand houden van bijvoorbeeld een kerkelijk gebouw noodzakelijk is voor een goed gemeenteleven. Waar dat het doel is, om (weer aan) zo’n gemeente te bouwen, daar kan, als de aanvraag binnen de financiële criteria valt, een beroep gedaan worden op de Solidariteitskas.

Procedure

Iedere gemeente kan een aanvraag indienen voor de Solidariteitskas. En dat is eenvoudiger dan u misschien denkt. Natuurlijk komt er wat papierwerk bij kijken, want er moet zorgvuldig omgegaan worden met het geld van de kerken. Maar het is even belang-rijk om toegankelijk en open te zijn voor iedere gemeente. Daarom hanteert de Commissie Steunverlening eenvoudige en transparante procedures. Soms kan er heel snel een toezegging gedaan worden. Bij ingewikkelder aanvragen kan afhandeling gemiddeld drie maanden duren.

De Commissie Steunverlening die alle aanvragen beoordeelt, bestaat uit vrijwilligers. Dit zijn gewone maar, deskundige kerkleden uit het hele land. Hun uitgangspunt is: opbouw van de gemeente is belangrijker dan het onderhouden van een gebouw. De commissie let op toekomstgerichtheid, vitaliteit en ook op de maatschappelijke omgeving waarin de gemeente kerk wil zijn. Investeringen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, bedoeld om een gemeente te ondersteunen op weg naar nieuwe vitaliteit.

Heeft uw gemeente een toekomstgericht idee waar geld voor nodig is? Mail het naar steunverlening@protestantsekerk.nl. Misschien is het mogelijk om subsidie van de Solidariteitskas te krijgen.