ANBI - Transparant online

Inhoudsopgave

Protestantse Kerk in Nederland is een ANBI
Veel gestelde vragen
ANBI Protestantse Kerk in Nederland
ANBI Protestantse Stichting
ANBI voor gemeenten
ANBI voor stichtingen
Wat is een RSIN?

Protestantse Kerk in Nederland is een ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). Zij hebben allemaal met de ANBI-regelgeving te maken. 

Online transparantie verplicht

Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering is sinds 1 januari 2016 verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening, begroting en jaarverslag. Zij kunnen deze gegevens op hun eigen website publiceren, maar het is ook mogelijk deze te publiceren op bijvoorbeeld die van de (streek)gemeente of de classis.

Een eigen website is dus niet verplicht: het gaat erom dat de gegevens openbaar worden, en dat de link naar deze specifieke gegevens wordt doorgegeven aan de Belastingdienst. Deze gegevens kunnen gemeenten en diaconiëen doorgeven via een speciale LRP-pagina. Het Dienstencentrum zorgt voor doorgave aan de Belastingdienst.

Controle door Belastingdienst is gestart

Vanaf eind 2016 is de Belastingdienst begonnen met een controle van deze transparantiegegevens: werkt de opgegeven internetpagina, staan daar de verplichte gegevens op, zijn deze voldoende actueel et cetera. Als er iets niet klopt, krijgt u een brief van de Belastingdienst met een termijn van drie weken om het alsnog in orde te maken.

Samengevat

Vanaf 1 januari 2016 moeten de Protestantse Kerk met haar gemeenten, diaconieën en classes aan de nieuwe regels voldoen. Een eigen website mag, maar een plek op een andere website mag ook, als er maar een directe link naar de specifieke gegevens beschikbaar komt.
Een gemeente kan de URL van haar ANBI-pagina's zelf invullen in het LRP bij het veld 'Website ANBI-pagina's'. Vervolgens zorgt de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk ervoor dat deze URL’s periodiek worden doorgegeven aan de Belastingdienst.

>Meer informatie; info@protestantsekerk.nl; (030) 880 1880

Veel gestelde vragen

Welke cijfers moeten we per 1 juli 2016 in het ANBI format invullen en voor welke datum moet dat zijn?
Per 1-07-16 dienen te worden gepubliceerd: Verkorte staat van baten en lasten over 2015 met daarnaast overzicht van bestedingen over 2015.
Per 1-07-17 dienen te worden gepubliceerd: Verkorte staat van baten en lasten over 2016 met daarnaast overzicht van bestedingen over 2016.

Bij de belastingaangifte over 2016 wordt om een transactienummer gevraagd. Wat is een transactienummer en wie geeft dit uit?
Het transactienummer geldt niet voor losse giften, maar alleen een periodieke schenking aan een goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een notariële of onderhandse schenkingsovereenkomst.
Het transactienummer bestaat uit minimaal één en maximaal vijftien cijfers. Het is niet toegestaan letters of andere tekens te gebruiken. Ook moet het nummer uniek zijn en terug te vinden zijn in de administratie van het goede doel. Het transactienummer krijgt u van de begunstigde (bijvoorbeeld Kerk in Actie of de plaatselijke gemeente). Vaak is dit een registratienummer en een volgnummer.

Wat is precies een RSIN?

Goede doelen met een ANBI-status hebben van de belastingdienst een beschikking ontvangen met daarin een uniek nummer: het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer, kortweg RSIN. Goede doelen hebben dit nummer onder andere nodig bij het invullen van diverse gegevens voor de belastingdienst. ​Het is ook nodig bij onderhandse akten voor een periodieke schenking, bijvoorbeeld van gemeenteleden in het kader van de actie Kerkbalans.
Gemeenten en diaconieën van de Protestantse Kerk vallen onder de groepsbeschikking ANBI van deze kerk. Inmiddels hebben alle gemeenten en diaconieën een eigen RSIN ontvangen. Dit is te vinden in het ANBI-register van de Belastingdienst en dient ook vermeld te worden bij uw transparantiegegevens.

Stel dat mijn plaatselijke gemeente nog geen RSIN-nummer heeft ontvangen van de Belastingdienst, welk RSIN-nummer vul ik dan in?
Indien een gemeente zijn/haar RSIN niet heeft vermeld of heeft ontvangen, volstaat het groepsnummer

Gaat de Belastingdienst controleren?
Ja, dat gaan ze zeker. Recent overleg tussen Belastingdienst en Dienstenorganisatie heeft geleerd dat de Belastingdienst start met (digitale) controles op plaatselijk niveau. Wanneer zaken niet in orde zijn, volgt een waarschuwingsbrief van de Belastingdienst met een termijn van een aantal weken. Wanneer daarna blijkt dat de transparantie niet in orde is, kan de Belastingdienst de ANBI-beschikking per rechtspersoon intrekken. Met als mogelijk gevolg: geïrriteerde gemeenteleden, geschrokken kerkrentmeesters, teleurgestelde diakenen…
Houdt u er ook rekening mee dat een plaatselijke journalist sinds 1 januari 2016 u als plaatselijke gemeente kan bellen met de vraag waarom de transparantiegegevens van uw gemeente of diaconie nog niet op internet te vinden zijn!

Bestaat er een ANBI-kliklijn?
Ja, deze bestaat. Er staat op de site van de belastingdienst een ANBI-kliklijn vermeld waarmee iedere burger iets kan laten weten over het niet voldoen van een ANBI-instelling aan de wettelijke vereisten.
>Lees meer.

Wie controleert de ANBI-gegevens die gemeente, diaconie of classes online zet?
Dat moet u zelf doen (of iemand anders van uw gemeente, diaconie of classes). Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente, diaconie of classes om de juiste gegevens te vermelden op internet.

Wanneer krijgt de plaatselijke diaconie een RSIN-nummer?
Dat is inmiddels gebeurd.

Stel dat een plaatselijke diaconie al een RSIN-nummer heeft (fiscaal nummer vanwege personeel in dienst)?
De Dienstenorganisatie heeft de reeds ingevoerde RSIN-nummers in LRP meegeleverd aan de Belastingdienst.

Moeten giften aan een diaconie ook besteed worden aan een ANBI-partner in binnen en buitenland?
Nee, een partner hoeft geen ANBI te zijn, want in het buitenland kent men geen ANBI.

Moeten namen bestuurders wel of niet genoemd worden?
Nee, namen van bestuurders hoeft u niet te noemen. Dit is bepaald in de uitvoeringsregeling Algemene Wet Rijksbelastingen.
De reden hiervan is dat godsdienstige overtuiging een gevoelig gegeven is in de privacywetgeving. Van een bestuurder van een kerkelijke instelling (gemeente, diaconie) kan worden aangenomen dat hij of zij lid is van de het kerkgenootschap. Daarom behoeft de naam van de bestuurders niet te worden vermeld. Dit is een regeling die specifiek voor kerkgenootschappen geldt. Voor andere ANBI-organisaties worden de namen van bestuurders wel vermeld (maar niet hun adressen).

Mag een plaatselijk gemeente het ANBI-logo gebruiken?
Niet zomaar. Stichting GeefGratis is eigenaar van het ANBI-logo. Wie daarbij aangesloten is, mag het logo gebruiken. Zowel de Protestantse Kerk als Kerk in Actie zijn verbonden met GeefGratis: zie www.geef.nl/doel/pkn-protestantse-kerk-in-nederland en www.geef.nl/doel/kerk-in-actie.
Het ANBI-logo toch gebruiken? Dan moet u zich aanmelden bij GeefGratis. Dit kan via www.geef.nl/doel/nieuw. Maar let op: het ANBI-logo is op geen enkele wijze nodig of gewenst.

Groepsbeschikking: nummer 813 612 809
De Protestantse Kerk heeft een groepsbeschikking met de Belastingdienst: onder nummer 813 612 809. Per 1 januari 2016 worden bovendien alle onder die groepsbeschikking vallende rechtspersonen (gemeenten, diaconieën en classes) ook afzonderlijk in het ANBI-register vermeld.

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk ondersteunt de kerk, de gemeenten en allen die daarbinnen werken:

 • in hun betrokkenheid op God, op elkaar en op de wereld;
 • in het getuigenis van Jezus Christus;
 • in de dienst van gerechtigheid en barmhartigheid.

ANBI Protestantse Kerk in Nederland​

Postadres: ​Postbus 8504, 3503 RM Utrecht
​​Bezoekadres: ​Joseph Haydnlaan 2 A, 3533 AE Utrecht
​Telefoonnummer: (​​030) 880 1880
​Fax: ​(030) 880 1300
​E-mail: ​info@protestantsekerk.nl
​Website: ​www.protestantsekerk.nl
RSIN 813612809
Overigens is het RSIN iets anders dan het landelijke KvK-nummer (ook wel inschrijvingsnummer). Dit is 3025 8482.

Doel

Op 1 mei 2004 is de Protestantse Kerk in Nederland tot stand gekomen. De Protestantse Kerk in Nederland is bij notariële akte opgericht, als voortzetting en rechtsopvolger van de Nederlandse Hervormde Kerk (NHK), de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) en de Evangelisch-Lutherse Kerk (ELK) in het Koninkrijk der Nederlanden.

Het kerkgenootschap wordt geregeerd door haar eigen statuut, bestaande uit de kerkorde en ordinanties van de Protestantse Kerk, alsmede de overgangsbepalingen en generale regelingen behorende bij de kerkorde. De Protestantse Kerk in Nederland wordt vertegenwoordigd door de preses en de scriba van de generale synode.

De generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland laat zich, overeenkomstig ordinantie 11 artikel 18 lid 1 en 2 van de kerkorde, voor de verzorging van de generale financiën van de kerk bijstaan door het bestuur van de dienstenorganisatie, die de aan zijn zorg toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden van de Protestantse Kerk in Nederland beheert.

De dienstenorganisatie ondersteunt de kerk, de gemeenten en allen die daarbinnen werken:

 • in hun betrokkenheid op God, op elkaar en op de wereld;
 • in het getuigenis van Jezus Christus;
 • in de dienst van gerechtigheid en barmhartigheid.

Daarbij verricht zij haar activiteiten in verbondenheid met andere kerken en maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland. Om haar taken namens de kerk en gemeenten uit te kunnen voeren:

 • werkt zij dienstverlenend op basis van de vraag om ondersteuning en toerusting van het kerkelijk kader, gericht op het beheer en de opbouw van de gemeente, de groei en de verdieping van het geloof en de theologische reflectie, de viering en beleving in de liturgie en de dienst aan de samenleving;
 • draagt zij mede zorg voor de opleiding en nascholing van predikanten, kerkelijk werkers en ander (vrijwillig) kader;
 • ondersteunt zij het geloofsgesprek en het spreken en leven van de kerk door studies en handreikingen, ook op het gebied van de geestelijke, politieke en economische krachten in de wereld;
 • organiseert zij het werk zo veel mogelijk aansluitend op de vragen van de gemeenten en van het kerkelijk kader, in de vorm van een concreet en transparant aanbod;
 • voert zij het werk uit binnen de beleidskaders die door de ambtelijke vergaderingen van de kerk zijn gesteld, op basis van de kerkorde;
 • heeft zij de verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met mensen en middelen.

Organisatie Protestantse Kerk in Nederland

Een organogram van de Protestantse Kerk in Nederland met haar dienstenorganisatie brengt de organisatiestructuur in beeld.
>Zie organogram Protestantse Kerk in Nederland en dienstenorganisatie

Samenstelling moderamen generale synode per 31 december 2016

Ds. K. van den Broeke, preses
Dr. R. de Reuver, scriba
Dhr. A. Bijl (ouderling)
Dhr. M.C. van der Klooster (ouderling-kerkrentmeester)
Mevr. drs. J. Galjaard (diaken)

Samenstelling Bestuur en Directie dienstenorganisatie per 31 december 2015

Bestuur

Mw. G. Prins, voorzitter
Mr. W. van Leussen, secretaris
G.L. Westerveld
M. van Ginkel RA Dr R. de Reuver
Mr. M.C. van der Klooster

Directie

H. Feenstra, algemeen directeur
Mr. ds. J.P. van Ark, plaatsvervangend directeur

Bezoldiging moderamen

De leden van het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland ontvangen geen bezoldiging, met uitzondering van de scriba, dr. R. de Reuver. De scriba wordt gesalarieerd conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze is afgeleid van de beloningen die de rijksoverheid hanteert voor de ambtelijke salarissen. Aan de leden van het moderamen zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Bezoldiging bestuur

Conform de generale regeling Dienstenorganisatie artikel 3, lid 9 genieten de leden van het bestuur van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben zij recht op vergoeding van de kosten die zij maken bij de uitoefening van hun bestuursfunctie. Aan de bestuurders zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Het bestuurslid dr. R. de Reuver is onbezoldigd bestuurder van de Dienstenorganisatie, en daarnaast in loondienst als scriba van de Protestantse Kerk in Nederland.

Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het bezoldigingsbeleid wordt periodiek geactualiseerd. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning worden deze getoetst aan de regeling van de GDN, brancheorganisatie van goede doelen. In de toelichting op de personeelskosten in de jaarrekening staat een overzicht van de bezoldiging van de directie(leden).

Visienota en beleidsplan 2013 – 2016

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk heeft als missie het ondersteunen van de kerk en haar gemeenten bij het uitvoeren van hun taken en activiteiten. In een tijd waarin geloven en kerk-zijn in Nederland niet meer vanzelfsprekend zijn, is dat een uitdagende opdracht. Met minder middelen en menskracht zullen we voor die ondersteuning moeten zorgen die voor kerk en gemeenten de meeste meerwaarde heeft. Met het formuleren en aanvaarden door de synode van de visienota ‘De hartslag van het leven’ wordt plaats bepaald, richting gegeven en perspectief geboden voor het werk van de kerk. Het doel van de visienota is om te geloven en (nieuwe) zin te geven om kerk te zijn. Ons hart klopt door geloof, hoop en liefde en met die hartslag is er toekomst voor het geloof en voor de (protestantse) kerk.
>Lees visienota De hartslag van het leven (2012)

In lijn met de visienota en het beleidsplan Met Hart en Ziel concentreert de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk zich in de periode 2013 – 2016 daarom op drie beleidsthema’s: Stimuleren van nieuwe vormen van kerk-zijn; Ontzorgen van gemeenten; Kerk in Actie als bondgenoot.
>Lees beleidsplan Met hart en ziel (2013-2016)

NB Deze gegevens zullen worden geactualiseerd na het verschijnen van het jaarverslag over 2016.

Mensen en middelen

De activiteiten van de dienstenorganisatie zullen worden uitgevoerd op basis van een sluitende exploitatie. De basisformatie van de dienstenorganisatie zal in 2016 zijn verminderd met 50 fte. Deze vermindering zal zoveel als mogelijk plaatsvinden door natuurlijk verloop. De organisatiestructuur blijft in de beleidsperiode ongewijzigd. In 2015 starten we met een onderzoek naar de vraag of de door kerk en gemeenten gevraagde dienstverlening en de dalende formatie moeten leiden tot een aanpassing van de organisatiestructuur. Ook zal de huisvesting van de organisatie heroverwogen worden. Opgebouwde financiële reserves zullen verantwoord ingezet worden om de uitvoering van het geformuleerde beleid mogelijk te maken.

NB Deze gegevens zullen worden geactualiseerd na het verschijnen van het jaarverslag over 2016.

Begroting 2017

In de vergadering van de kleine synode van november 2016 werd de begroting 2017 van de Protestantse Kerk in Nederland vastgesteld.
>Lees Jaarplan en Begroting 2017 Protestantse Kerk

Activiteiten en programmalijnen

De Protestantse Kerk vierde in 2014 haar tienjarig bestaan met een feestelijke kerkdienst in Nijkerk, waar ook de Koning en Koningin aanwezig waren. Bovendien werd dit jubileum gevierd met het organiseren van de Landelijke Predikantendag in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, met als vrolijk hoogtepunt: de fotoshoot van predikanten op de Dam. Het leverde een veelbesproken foto die werd geplaatst in alle dagbladen.
Bovendien werd hard gewerkt aan het realiseren van het nieuwe Huis van de Kerk: Nieuw Hydepark. Een grote uitdaging was dit jaar het project Kerk2025. Hier werden fundamentele vragen gesteld door eerst de kern van het Protestantse Kerk-zijn te formuleren, en deze kernnotie vervolgens te vertalen naar een toekomstbestendige vorm op weg naar 2025.
>Lees meer in Activiteiten programmalijnen (bron: Jaarverslag en jaarrekening 2016 Protestantse Kerk)

Staat van baten en lasten

In de verkorte Staat van baten en lasten wordt getoond welke baten beschikbaar zijn voor de doelstelling, en welke lasten daaraan worden besteed.
>Lees Staat van Baten en Laten 2016 (verkorte weergave)

ANBI Protestantse Stichting

De Protestantse Stichting Steun Protestantse Kerk in Nederland heeft als doel het ondersteunen van de activiteiten van de Protestantse Kerk en haar gemeenten en organen, evenals haar dienstenorganisatie.

Opgericht​: 15 januari 2010​
​RSIN: ​821868573
​Gevestigd te: ​Utrecht
​​Bezoekadres: ​Joseph Haydnlaan 2 A, 3533 AE Utrecht
​Telefoonnummer: (​​030) 880 1880
​Email: info@protestantsekerk.nl

Doel

De Protestantse Stichting, als bedoeld in ordinantie 11-27 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, heeft ten doel het ondersteunen van de activiteiten van de Protestantse Kerk in Nederland, haar dienstenorganisatie en de onder de kerk ressorterende regionale organen en gemeenten, één en ander in de meest ruime zin van het woord.

Om dit doel te bereiken zal de Protestantse Stichting in de toekomst als verkrijgende rechtspersoon kunnen fuseren met andere stichtingen alsmede gelden kunnen verschaffen aan de kerk, haar dienstenorganisatie en de regionale organen en gemeenten.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Protestantse Stichting bestaat ten hoogste uit evenzoveel leden als het bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. De bestuursleden worden benoemd door de generale synode van de kerk, welke benoeming onlosmakelijk is verbonden met hun benoeming tot bestuurder van de dienstenorganisatie.

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, (eventueel) vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. De bestuursleden zijn: Mw. G. Prins, Mr. P. Schreuder, G.L. Westerveld, mr. W. van Leussen, dr. R. de Reuver en M. van der Klooster.

Beleidsplan

Onder verwijzing naar de doelstelling van de Protestantse Stichting wordt voor de activiteiten van de Protestantse Kerk in Nederland verwezen naar het beleidsplan van de landelijke kerk.
>'Met hart en ziel: Beleidsplan 2013 - 2016 voor de Dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk in Nederland'

Beloningsbeleid

De Protestantse Stichting heeft geen werknemers in dienst.

Verslag uitgeoefende activiteiten

De Protestantse Stichting Steun Protestantse Kerk in Nederland is in 2011 als verkrijgende partij gefuseerd (zie doelstelling) met de Stichting Steun Kerkbouw, waarbij het vermogen onder algemene titel werd verkregen. Per gelijke datum zijn de vermogensbestanddelen toegevoegd (conform statuten art.8 lid 1) aan de bestemmingsgelden van de Protestantse Kerk in Nederland, welke vermogens worden beheerd door het bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.

Financiële verantwoording

Het bestuur is verplicht (statuten: art. 8 lid 3) de vermogenstoestand zodanig te administreren dat daaruit ten allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. Hiervoor is een overzicht opgesteld als bijlage bij de jaarverslagleggingen van de Protestantse Stichting, waarnaar kortheidshalve wordt verwezen.


Toekomstige activiteiten

De kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland besloot definitief in 2014 om de kerkelijke stichtingen Kerk & Wereld en De Zending der Protestantse Kerk in Nederland op te heffen. Deze fusies zullen derhalve de Protestantse Stichting passeren.

ANBI voor gemeenten

Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering is verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.

Zij kunnen deze gegevens publiceren op een ANBI-pagina op hun eigen website, maar ook op een gezamenlijke website, bijvoorbeeld die van de (streek)gemeente of de classis. Het belangrijkste is: de transparantie is verplicht sinds 1 januari 2016.

Een gemeente kan daarna de URL van haar ANBI-pagina's zelf invullen in het LRP bij het veld 'Website ANBI-pagina's'. Vervolgens zorgt de dienstenorganisatie Protestantse Kerk voor de communicatie daarvan naar Belastingdienst. Deze zal de link vermelden in het ANBI-register.

Wat moet er online staan?

A. Algemene gegevens
Naam van de gemeente, diaconie of classis. (Let op: dit moet de kerkordelijk juiste naam zijn!); RSIN- of fiscaal nummer; Contactgegevens: post- of bezoekadres, telefoonnummer, emailadres.

B. Samenstelling bestuur
Bestuurssamenstelling: géén namen of adressen bestuursleden.

C. Doelstelling en visie
De doelstelling van de instelling: een duidelijke samenvatting

D. Beleidsplan
Het eigen beleidsplan (hoofdlijnen in begrijpelijk Nederlands), met een verwijzing (link) naar beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk: 'Beleidsplan 2017 - 2020 Dichtbij het hart voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland'. Dit laatste is nodig omdat er een groepsbeschikking ANBI is afgegeven. Zie ook: Missie en taak Dienstenorganisatie

E. Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid. Hiervoor kan eventueel worden verwezen naar de arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk.

F. Verslag activiteiten
Een jaarlijks verslag van de uitgeoefende activiteiten, op hoofdlijnen en in begrijpelijk Nederlands.

G. Voorgenomen bestedingen
Een beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen met toelichting van het afgesloten boekjaar daarop (begroting).

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Een financiële verantwoording: samenvatting van de staat van baten en lasten met toelichting over het afgesloten boekjaar: per 1-7-2016 zal dit de cijfers over het boekjaar 2015 betreffen. Uiterlijk 1 juli 2017 dienen de gegevens over 2016 te worden vermeld.

Format: ANBI-transparantie: gegevens

Voor de gemeente en de diaconie zijn voorbeeldteksten ontwikkeld, die gebruikt kunnen worden op de ANBI-pagina van de eigen website. In het format 'ANBI-transparantie: gegevens' zijn de bovengenoemde onderwerpen opgenomen. Gemeenten en diaconieën kunnen daar hun eigen gegevens invullen. Ook kunnen zij de teksten waar nodig aanpassen aan hun eigen situatie.

Format: ANBI-transparantie: staat van baten en lasten

In de voorbeeldtekst is ook een model opgenomen voor een 'Staat van baten en lasten': een samenvatting van de te publiceren financiële verantwoording. Dit model is ook apart te downloaden. De cijfers voor deze samenvatting zijn te kopiëren uit het tabblad ANBI van de modeljaarrekening. Zie de pagina Modellen jaarrekening en begroting.

ANBI voor stichtingen

Stichtingen en verenigingen met een eigen ANBI-beschikking hebben onlangs van de belastingdienst een formulier gehad, waarmee zij de link naar de website met de benodigde ANBI- gegevens door kunnen geven.

Sinds 1 januari 2014 dienen stichtingen en verenigingen via een website de volgende gegevens openbaar te maken:

 1. Naam van de instelling
 2. Het RSIN- of fiscaal nummer
 3. Contactgegevens (post- of bezoekadres, telefoonnummer, emailadres)
 4. Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden (geen adressen)
 5. Het beleidsplan (hoofdlijnen in begrijpelijk Nederlands)
 6. Het beloningsbeleid (verwezen kan worden naar de regeling arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk en de vindplaats daarvan – indien van toepassing)
 7. De doelstelling van de instelling (duidelijke samenvatting)
 8. Een (jaarlijks) verslag van de uitgeoefende activiteiten
 9. Een financiële verantwoording: samenvatting van de staat van baten en lasten met toelichting over het afgesloten boekjaar: per 1-7-2017 zal dit de cijfers over het boekjaar 2016 betreffen


NB Een stichting moet dus meer gegevens publiceren dan een gemeente of diaconie.

Wat is een RSIN?

Goede doelen met een ANBI-status hebben van de belastingdienst een beschikking ontvangen met daarin een uniek nummer: het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer, kortweg RSIN.

Goede doelen hebben dit nummer onder andere nodig bij het invullen van diverse gegevens voor de belastingdienst. ​Het is ook nodig bij onderhandse akten voor een periodieke schenking, bijvoorbeeld van gemeenteleden in het kader van de actie Kerkbalans.

Dit eigen RSIN dient te worden gebruikt op de ondershandse overeenkomsten voor periodieke schenkingen.