Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Diaconaal quotum

De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken. 

Het diaconaal quotum is enerzijds gebaseerd op aantallen belijdende leden, anderzijds op inkomsten uit levend geld, uit onroerend goed en uit overig bezit van diaconieën, met enkele uitzonderingen.

Tot en met de quotumopgave 2020 ontvingen de 'diakenen' jaarlijks in mei een formulier D waarop zij de gegevens konden invullen. Nu de 'diakenen' verplicht zijn de jaarrekening in te dienen via FRIS is dit niet meer noodzakelijk. Binnen FRIS wordt automatisch met de relevante gegevens een quotumopgave gegenereerd. Zodra de jaarrekening ingediend is in FRIS worden deze gegevens doorgesluisd naar de quotumadministratie; in december krijgen zij te horen welk quotumbedrag daaruit voortvloeit.

Lees meer over

Het thema Kerkbeheer