Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Diaconaal quotum

De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken. 

Het diaconaal quotum is enerzijds gebaseerd op aantallen belijdende leden, anderzijds op inkomsten uit levend geld, uit onroerend goed en uit overig bezit van diaconieën, met enkele uitzonderingen. Jaarlijks ontvangen de ‘diakenen’ in mei een formulier D en een toelichting waarop de gegevens kunnen worden ingevuld; in december krijgen zij te horen welk quotumbedrag daaruit voortvloeit. 

Lees meer over

Het thema Kerkbeheer