Arbeidsvoorwaarden

De Protestantse Kerk kent twee arbeidsvoorwaardenregelingen voor beroepskrachten.

  1. De eerste geldt voor alle predikanten voor gewone werkzaamheden (ord. 3-16 tot en met 3-21), werkzaam in een gemeente en is vastgelegd in de generale regeling rechtspositie predikanten, en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen.

  2. De tweede geldt voor alle werknemers (ord. 3-28) in dienst van een college van kerkrentmeesters, een college van diakenen, een breed moderamen van de classicale vergadering, de evangelisch-lutherse synode of de kleine synode. Tot de hier bedoelde werknemers behoren onder andere predikanten in algemene dienst (ord. 3-22), kerkelijk werkers, kerkmusici, kosters, koster-beheerders, (leden)administrateurs en ook de medewerkers van de Dienstenorganisatie. Deze arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de generale regeling rechtspositie medewerkers en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen.   

Informatie over beide regelingen vindt u door hiernaast op de betreffende categorie te klikken.

Voor vrijwilligers is er vanzelfsprekend geen arbeidsvoorwaardenregeling. Wel zijn er fiscale beperkingen met betrekking tot de beloning van vrijwilligers. Soms wordt voor vrijwilligers gewerkt met een overeenkomst. Informatie hierover vindt u door hiernaast op 'Vrijwilligers' te klikken.

Predikanten met een bijzondere opdracht (ord. 3-23), zoals die onder meer werkzaam zijn in de gezondheidszorg, voor het Ministerie van Defensie en voor het Ministerie van Justitie, vallen ambtelijk onder de paraplu van de Protestantse Kerk, maar rechtspositioneel niet. Hun rechtspositie is geregeld via de CAO van de betreffende werkgever, bij voorbeeld die voor de gezondheidszorg of het defensiepersoneel.

186
 keer aangeraden
  • Printen