Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Traject Kerk2025

De Protestantse Kerk is bezig met het thema 'Kerk2025'. Hieronder een anti-chronologische beschrijving - van heden naar verleden - van dit traject.

1 januari 2019: aantreden van de generale synode nieuwe samenstelling

1 januari 2018 tot 1 mei 2018: voorbereiding door classicale vergaderingen (huidige samenstelling) van nieuwe structuur, inclusief de benoeming en beroeping van de classispredikant

1 mei 2018: inwerkingtreden van nieuwe kerkordelijke regelgeving en classicale structuur/herindeling

Medio februari 2018: behandeling van tweede lezing kerkorde deel II door de generale synode

November 2017: Sluiting van de inzendingstermijn van de consideraties kerkorde deel II. Kerkordelijk vormgeving van het onderwerp mobiliteit van predikanten op de agenda van de generale synode.

Oktober 2017Mailing aan predikanten en kerkenraden over de voortgang van het traject Kerk 2025. Onder andere met een overzicht van de nieuwe classis-indeling.

22 september 2017: Generale synode behandelt kerkordelijk voorstellen met betrekking tot de thema's 'kerk zijn met elkaar' (de vorming van 11 classes en de classispredikant) en de kerkelijke presentie (vormen van gemeente-zijn, samenwerking, nieuwe gemeenten, opheffing van gemeenten).

mei-juni 2017: Regionale bijeenkomsten over de kerkordevoorstellen voor Kerk2025. (zie consideraties 2017)

1 mei 2017: uiterlijke inzenddatum consideraties eerste lezing kerkordelijke voorstellen met betrekking tot de thema's 'kerk zijn met elkaar' en 'kerkelijke presentie'.

April 2017: Het tweede deel van de kerkordelijke voorstellen zal in eerste lezing worden behandeld door de generale synode op 20 en 21 april 2017. Dit betreft het thema's: vereenvoudiging van kerkordelijke regelgeving, het beheer en kerkelijke rechtspraak. Dit pakket zal weer ter consideratie worden voorgelegd aan de kerkenraden en classicale vergaderingen. In dezelfde vergadering zal de generale synode spreken over de nieuwe beleidsvoorstellen rond het thema 'mobiliteit', op basis van een vervolgrapport ‘Naar een cultuur van mobiliteit’. De kerkordelijke vormgeving daarvan staat gepland voor de synodevergadering van november 2017.

November 2016: In november 2016 werd het eerste deel van de kerkordelijke voorstellen als gevolg van Kerk 2025 door de generale synode behandeld en vastgesteld. Dit betrof de thema's 'kerk zijn met elkaar' (de vorming van 11 classes en de classispredikant) en de kerkelijke presentie (vormen van gemeente-zijn, samenwerking, nieuwe gemeenten, opheffing van gemeenten). Deze z.g. eerste lezing werd vervolgens ter consideratie (bespreking en becommentariëring) voorgelegd aan de (wijk)kerkenraden en de classicale vergaderingen. Uiterlijk op 1 mei 2017 moeten de consideraties zijn ingezonden aan de generale synode. Op 22 september 2017 zal de generale synode de voorstellen in tweede lezing behandelen, gehoord de consideraties.

Mei 2016 - Breed samengestelde werkgroepen gaan aan de slag met de verdere uitwerking van de uitgangspunten van 'Kerk2025: een stap verder'. Ook ontvangen alle kerkenraden en classes een brief van de scriba met de huidige stand van zaken van Kerk2025.

April 2016 - De generale synode besprak de verdere uitwerking van de uitgangspunten van 'Kerk 2025 - Waar een Woord is, is een weg'. Met name wat betreft de inrichting van de kerk. Dit is verwoord in het rapport ‘Kerk2025: een stap verder’. De generale synode aanvaardde dit rapport unaniem.

Januari 2016 - Verschijning definitieve versie Kerk2025 – Waar een Woord is, is een weg. Bij deze versie is een gesprekshandreiking en een PowerPointpresentatie beschikbaar. Kerkenraden en predikanten ontvangen deze nota en gesprekshandreiking zowel digitaal als per post. In deze versie zijn de opmerkingen verwerkt die gemaakt zijn tijdens de vergadering van de generale synode in november 2015.

November 2015 - In de generale synode vindt de bespreking van de eerste opzet van de nota Kerk2025 – Waar een Woord is, is een weg. Er zat ook een bijlage bij dit rapport. De generale synode besluit unaniem dat de nota “Kerk2025: waar een Woord is, is een weg” wordt aanvaard als uitgangspunt voor verder uitwerking en onderzoek t.b.v. het beleid van de Protestantse Kerk in Nederland. Twee weken later bespreekt de kleine synode een werkplan Kerk2025.

Oktober 2015 - Op 1 oktober verschijnt er een groot interview over de toekomst van de kerk met Arjan Plaisier, scriba van de generale synode, in dagblad Trouw. Bovendien verschijnt bij het oktobernummer van Kerkinformatie een brochure met verdere toelichting op de resultaten van de enquete die in februari/maart gehouden is.

Juni 2015 - De kleine synode heeft tijdens haar juni-vergadering de vervolgstappen van het project ‘Kerk op weg naar 2025’ besproken. De leden van de kleine synode zijn positief over hoe het proces wordt vormgegeven.

April 2015 - In april 2015 vergaderde de generale synode. Het belangrijkste onderwerp was een bezinnende bespreking van het onderwerp ‘Kerk2025: een verkenning’. De synodeleden hadden ter voorbereiding de volgende stukken ontvangen:

Februari/maart 2015 - Onderzoek onder leden Protestantse Kerk in Nederland over de toekomst van de kerk.

Januari/februari 2015 - Gesprekken met kerkenraden en classicale vergaderingen.

December 2014 - Gesprekken met verenigingen, colleges en organen.

November 2014 - Eerste bespreking van het traject ‘kerk op weg naar 2025' in de vergadering van de generale synode van november. Dit synoderapport lag toen ter tafel.

Oktober 2014 - In oktober hebben het moderamen, de stuurgroep Kerk2025 en enkele adviseurs van het moderamen gesprekken gevoerd met jongeren, theologen, ambtsdragers en visionairs van buiten de kerk over het thema ‘kerk op weg naar 2025’.

September 2014 - In september is een eerste brainstorm geweest van moderamen, bestuur dienstenorganisatie en leden van het managementteam van de dienstenorganisatie. Een trendwatcher gaf voorlichting over de actuele trends in de samenleving. Doel was scherper in beeld te krijgen wat beoogd wordt met het traject 2025.

De toekomstvisie van de Protestantse Kerk in Nederland staat beschreven in definitieve versie van de nota ‘Kerk2025: Waar een Woord is, is een Weg’ die in januari 2016 is verschenen.

Aan het ontstaan van deze nota is een uitgebreid traject​​​ vooraf gegaan. Sinds november 2014 denkt de generale synode van de Protestantse Kerk na over de toekomst van de Kerk. Ook op de komende vergaderingen staat dit onderwerp centraal. In april 2016 bespreekt de generale synode de verdere uitwerking van de uitgangspunten van 'Kerk2025 - Waar een Woord is, is een weg'. In het bijzonder wat betreft de inrichting van de kerk.​

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)