Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Synode 12 november 2010: Aangepaste Islamnota geschikt als bouwsteen voor kerkelijk beleid

De islamnota ‘Integriteit en respect’ is geschikt als bouwsteen voor beleid, maar zal wel op een aantal onderdelen worden aangepast. Dat besloot de generale synode unaniem op vrijdag 12 november. De synode besloot ook de aangepaste versie voor te legg

Gesprek

Bij de behandeling van de nota werd aanvankelijk een flink aantal wijzigingsvoorstellen ingediend. Het verste daarin ging diaken B.J. Robbers (classis Amsterdam). Volgens hem helpt de nota de gemeente niet voldoende bij de vraag: hoe gaan wij om met moslims, hoe voeren wij met hen het gesprek over gedrag, spiritualiteit en levensvisie? ‘Als we niet uitkijken houden we een theologische zelfrechtvaardiging over en dat is te weinig’, aldus Robbers. Hij drong aan op herformulering vanuit een tevoren vastgesteld doel. Dat ging de meeste synodeleden te ver; het voorstel kreeg 40 van de 139 stemmen.

Samen bidden

Waarom zou bidden met moslims niet kunnen?, vroeg ouderling F. van der Slikke (classis Goes), in reactie op het rapport. ‘Uiteraard moet je dan specifieke verwijzingen naar Jezus achterwege laten. Je moet kijken naar wat je verbindt.’ Verschillende synodeleden vonden de nota te terughoudend. ‘Samen bidden doen we in Friesland als 20 jaar, deze nota is echt een stap terug’, zo stelde ds. M. Veenstra (classis Heerenveen). Anderen, zoals diaken A.D. Drost (classis Heusden), wilden voorzichtig te blijven. ‘Ik vraag mij af of een moslim met mij kan bidden. Zelf kan ik kan niet bidden zonder de naam van Jezus Christus te noemen. Zo simpel ligt dat.’

Geen verplichting

Dr. Bernard Reitsma, auteur van de nota, legde uit dat de tekst over het samen bidden misverstanden heeft opgeroepen. ‘De intentie was te zeggen: als je het christelijke en islamitische gebed te zeer vermengd, dan werkt dat niet. Als je samen optrekt, mag dat dan ook in beide gevallen met behoud van eigen identiteit? Ik wil een moslim niet verplichten in de naam van Christus te bidden. Omgekeerd kan ik mijn bidden niet los maken van Christus. Kunnen wij met met elkaar bidden met behoud van eigen identiteit? Die vraag stelt de nota, maar als dat niet overkomt, zullen we naar een betere formulering moeten zoeken’.

Angst

Een aantal synodeleden had de indruk dat de nota teveel vanuit angst voor de islam was geschreven. ‘In de samenleving rinkelen alarmbellen’, aldus dr. A.G.L. van Nieuwpoort (classis Amsterdam). ‘Het doet me denken aan de jaren dertig van de vorige eeuw. De kerk heeft tot taak te zoeken naar verbinding, waar haat mensen uiteendrijft. Het gaat om het gebod van de liefde.’ Opsteller dr. Reitsma stelde geprobeerd te hebben om te beschrijven wat er leeft in de maatschappij. Hij beloofde te kijken of de balans tussen het verwoorden van angst en goede ervaringen in de nota verbeterd kan worden. 

Israel en oecumene

Ds. Van Dalen (classis Doetinchem) hield een pleidooi om expliciet in de besluitvorming op te nemen dat de kerk het gesprek met de islam voert ‘in het besef van haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, zoals verwoord in artikel 1 van de kerkorde’. De synode viel hem bij. Aan de lijst van (oecumenische) organisaties die worden uitgenodigd om op de aangepaste nota te reageren werden toegevoegd: moslimorganisaties, joodse organisaties en SKIN, de koepel van migrantenkerken.

Gesprek vanuit identiteit

Het moderamen van de synode zegde toe de nota opnieuw te willen bekijken op gebrek aan openheid naar de islamitische gemeenschap. Dr. Bernard Reitsma wees erop dat je in het gesprek met moslims je eigen identiteit niet hoeft af te leggen. ‘Sterker, het beste gesprek ontstaat vaak tussen mensen die zich goed bewust zijn van hun identiteit. Dat betekent niet dat alles op slot zit. Je kunt best anders uit een gesprek komen zonder je identiteit te verliezen.’

Vervolgrapport

Het moderamen liet bij monde van dr. Arjan Plaisier weten dat de nota nooit als keurslijf voor de gemeenten is bedoeld. Hij zegde toe dat de opmerkingen van de synodeleden verwerkt zullen worden in een nieuwe versie van de nota. Op basis van reacties van de geraadpleegde nationale en nationale organisaties zal in april 2013 een vervolgrapport aan de synode worden voorgelegd.

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)