Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten

Dit protocol is opgesteld voor gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. De concrete invulling van dit protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de kerkenraad en behoeft een lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling.

Wilt u met anderen ervaringen uitwisselen over hoe uw gemeente omgaat met de coronamaatregelen? Ga naar de Facebookgroep 'Kerk-zijn in tijden van corona'. Deel hier uw ervaringen zodat we van elkaar kunnen leren.

Update 2 juli rondom zingen: Sinds 1 juli is zang als onderdeel van godsdienst en levensovertuiging weer toegestaan mits daarbij de RIVM-richtlijnen worden opgevolgd. Medio volgende week zal een aangepast protocol voor kerkdiensten in gemeenten van de Protestantse Kerk en een daarop gebaseerd format voor gebruiksplan worden gepubliceerd op deze website. Lees meer

Het onderstaande protocol is donderdag 25 juni voor het laatst geactualiseerd. Print of maak een pdf van dit document door toetscombinatie ctrl p in te drukken. Kies vervolgens onder 'Bestemming' de juiste printer of 'opslaan als pdf'.

Het verdient aanbeveling dat in ieder kerkgebouw een exemplaar van dit protocol en van het daarop gebaseerde gebruiksplan aanwezig zijn vanwege mogelijke controle door de gemeente.

Basisregels

 • Vanaf 1 juli 2020 mag er een onbeperkt aantal mensen aanwezig zijn bij (religieuze) bijeenkomsten mits de 1,5 meter onderling gehandhaafd wordt en mensen van te voren gevraagd wordt of ze symptomen van covid-19 vertonen (triage). 
 • Voor bijeenkomsten zonder triage blijft een limiet gelden van maximaal 100 mensen binnen. 
 • Voor bijeenkomsten die buiten plaatsvinden geldt 250 deelnemers als maximum wanneer er geen triage zal plaatsvinden. Omdat (zowel binnen en buiten) waarschijnlijk maar een beperkt aantal mensen passen op 1,5 m onderlinge afstand, zullen er in de praktijk dus nog steeds maximum aantal bezoekers blijven bestaan.
 • Tevoren reserveren is nodig als u meer dan 100 personen binnen wilt ontvangen (of meer dan 250 personen buiten) of als u anders niet kan waarborgen dat 1,5 m onderlinge afstand wordt gehouden
 • Maak gebruik van het gebruiksplan om weer te geven hoe u voor goede hygiënische omstandigheden zorgt, en looproutes vorm geeft in uw gebouw. Zorg dat het gebruiksplan aanwezig is in het gebouw.   

Zingen met de hele gemeente (gemeentezang) wordt afgeraden. Dat is pijnlijk, maar ook binnen de gestelde richtlijnen is het hopelijk mogelijk om . Zolang niet duidelijk is hoe het precies zit, is het goed het zekere voor het onzekere te nemen. Dus voor nu is ons advies helder. Zing niet in groepen, ook buiten niet, en zoek alternatieven. Wel kan er gebruik worden gemaakt van voorzangers. We adviseren een afstand van min. 3 en bij voorkeur 5 meter qua zangrichting tussen de zanger(s) en de gemeenteleden in de kerk en buiten. 

Let op: deze voorschriften kunnen worden bijgesteld. Het is van belang dat u de maatregelen vanuit de overheid blijft volgen. De richtlijnen van de Protestantse Kerk worden daar voortdurend op aangepast. 

Gebruiksplan

Voordat een gemeente kerkelijke activiteiten - zoals erediensten - hervat, moet er een gebruiksplan worden opgesteld. Dit protocol biedt hiervoor een belangrijk handvat, tegelijkertijd is het niet allesomvattend. De situatie in iedere gemeente en elk kerkgebouw is tenslotte anders. Daarom is het gebruik van gezond verstand van evengroot belang.

Format gebruiksplan kerkgebouw coronacrisis (word)

Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de voorschriften van het RIVM inzake hygiëne, afstand, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen. Deze maatregelen zijn te vinden via rijksoverheid.nl

Preambule
Het is de bedoeling dat per gemeente de onderstaande aandachtspunten worden ingevuld c.q. beschreven zoals dit binnen uw lokale context passend is. 

 1. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een gebruiksplan naar aanleiding van dit protocol. 
 2. Het gebruiksplan van de gemeente geldt voor alle activiteiten in en rond het kerkgebouw.
 3. Uitgangspunt is dat het helder en hanteerbaar is voor alle kerken, predikanten, werkers in de kerk, vrijwilligers en bezoekers. 
 4. Predikanten, werkers in de kerk, vrijwilligers en bezoekers houden zich aan de voorschriften van het RIVM. 

De eredienst

Voor en na de kerkdienst 

 • Aanstellen coördinatoren: Voor iedere viering dienen één (of meer) coördinator(en) te worden aangesteld. Deze coördinatoren zien toe op de maatregelen die getroffen zijn. Zij geven aan waar mensen wel/niet mogen zitten of lopen. Overweeg deze personen te geven zodat zij duidelijk herkenbaar zijn.
  Let op: er dient bij de ingang van de kerk één persoon (coördinator) te staan die mensen begroet en vraagt naar de gezondheid. Mensen met coronagerelateerde klachten mogen de kerk niet bezoeken. Daarnaast is het van belang dat de coördinatoren ook duidelijk aangeven hoe een en ander werkt bij de garderobe: waar kunnen de jassen worden opgehangen, hoeveel mensen kunnen dit gelijktijdig doen, enz.
 • Wel/niet bezoeken van de kerk: De rijksoverheid heeft duidelijke voorschriften opgesteld wanneer iemand wel of niet een activiteit mag bezoeken. Kijk voor de meest actuele voorschriften op: de website van de Rijksoverheid
  Mensen die 70 jaar of ouder zijn, en alle anderen die in een risicogroep vallen, beslissen zelf of zij aan de kerkdienst deelnemen. De kerk wijst op het advies van de overheid: voorschriften van de rijksoverheid met betrekking tot risicogroepen.
 • Het aantal kerkgangers: Vanaf 1 juli mag het maximum aantal personen aanwezig zijn dat mogelijk is met 1,5 meter onderlinge afstand. Dat is inclusief de voorganger, ouderling van dienst, organist, koster, enkele coördinatoren, technici voor online kerkdiensten en musici. Kindernevendienst, oppas enz. is dus mogelijk.  
 • Voorkomen overschrijden maximaal aantal kerkgangers: Het maximum aantal kerkgangers is beperkt. Zorg ervoor dat het aantal toegestane aanwezigen niet wordt overschreden. Dit zal voor de ene gemeente een grotere uitdaging zijn dan voor de andere. Het werken met een is nodig wanneer reserveren nodig is. Voorbeelden hiervan zijn:
  -
  Mensen melden zich aan bij een contactpersoon in de gemeente. Deze houdt het aantal bij tot het maximum bereikt is. 
  - Aanmeldingen lopen tot een bepaald moment, bijvoorbeeld tot vrijdagavond 20.00 uur. Er wordt vervolgens geloot uit de aanmeldingen. De mensen die zijn ingeloot zijn krijgen een uitnodiging. 
  - Nodig mensen uit op wijkniveau, leeftijdscategorie of achternaam.

Wat mag niet? 
Meerdere diensten direct achter elkaar laten plaatsvinden. 

Dit omdat de hygiënemaatregelen dan niet in acht genomen kunnen worden en omdat de logistiek rond het gebouw (parkeren, aanrijden) dan een obstakel vormt.

Wat kan wel? 

Meerdere diensten op één dag in één kerkgebouw zijn mogelijk, als ze maar op verschillende dagdelen plaatsvinden. Er moet wel ruim de tijd tussen de diensten genomen worden om het gebouw te reinigen en te ventileren.

 • Binnenkomst en uitgang van het kerkgebouw: Geef duidelijk aan welke ingangen, welke looproutes, welke uitgangen worden gebruikt. Zorg voor desinfecterende middelen bij ingang en bij toiletten. Denk na over het al dan niet gebruiken van garderobes.
 • Gebruik overige ruimtes in en rondom kerkgebouwen: In het gebruiksplan dienen ook alle overige ruimtes in en rond het kerkgebouw te worden opgenomen. Ook voor het gebruik van deze ruimtes zijn de voorschriften van het RIVM van toepassing. 
 • Hygiëne/reinigen: Besteed in het gebruiksplan afzonderlijke aandacht aan hygiëne en veiligheid: stel een reinigingsplan op voor het kerkgebouw en de nevenruimtes (door wie, hoe vaak). Bijzondere aandacht is noodzakelijk voor keukens en sanitaire voorzieningen.
  Wat betreft het reinigen van het kerkgebouw/de kerkzaal is het belangrijk dat wordt vastgelegd hoe de kerkzaal wordt gereinigd. Denk aan afnemen van stoelen/banken, deurklinken, lessenaar, microfoons, enz. Ook goede ventilatie is belangrijk.
 • Gebruik toiletten: Het bezoek aan het toilet in de kerk moet tot een minimum beperkt worden. Toiletten dienen na afloop van iedere kerkdienst te worden schoonmaakt. Zorg voor zover mogelijk voor extra reinigingsmiddelen zoals hygiënedoekjes die bezoekers kunnen gebruiken voor deurklinken en toiletbrillen.

De kerkzaal 

Inrichting en gebruik kerkzaal: Uitgangspunten bij het inrichten en gebruik van de kerkzaal zijn: 

 • Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden. 
 • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. Onder een huishouden verstaat het RIVM echtgenoten, geregistreerde partners of andere levensgezellen en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij op één adres wonen. Woongroepen, tehuizen en studentenhuizen vormen dus niet één huishouden.
 • Voor iedere kerkganger dient helder te zijn waar hij/zij kan zitten. Geef dit duidelijk aan. 
 • Er dienen voor iedere viering één (of meer) coördinator(en) te worden aangesteld die toezien op de maatregelen die getroffen zijn en aangeven waar mensen wel/niet mogen zitten of lopen. Overweeg deze personen ook hesjes te geven zodat zij duidelijk herkenbaar zijn.

Verder is bij het inrichten en gebruik van de kerkzaal belangrijk dat: 

 • Rekening gehouden wordt met het maximum aantal mensen dat aanwezig mag zijn;
 • Aandacht gegeven wordt aan looppaden/routes;
 • De eerste plaats naast het gangpad niet gebruikt wordt als de gangpaden te smal zijn. Mochten er losse stoelen zijn, dan kunnen stoelen worden verwijderd zodat de gangpaden de juiste afmeting krijgen;
 • Bij het gebruik van bovengalerijen dienen de zitplaatsen in ieder geval op anderhalve meter afstand te zijn van de (voor)zijde van de galerij die uitziet op de kerkzaal, zodat kerkgangers hieronder een veilige zitplaats kunnen bezetten;
 • Alle betrokkenen in de eredienst (voorgangers, lectoren, ouderlingen, muzikanten, kosters, enz.) ook tijdens de dienst de anderhalve meter afstand bewaren. Neem bij voorkeur de lessenaar af als een andere persoon deze gebruikt tijdens de eredienst; 
 • Het gebruiksplan de procedure voor het verlaten van het kerkgebouw beschrijft. Laat de procedure uitvoeren door de daarvoor aangewezen coördinator. Geef bijvoorbeeld aan welke rij als eerste de kerkzaal kan verlaten, zo mogelijk via verschillende uitgangen. Vermijd elkaar kruisende stromen, bij het inkomen/verlaten van de kerk, en bij garderobes en toiletten. 
 • Indien nodig met markeringen aangegeven wordt hoe en waar mensen kunnen wachten voordat zij de kerk in kunnen; 
 • In het gebruiksplan ook afspraken opgenomen worden over het reinigen van de kerkzaal na afloop. Denk hierbij aan deurklinken, lessenaars, spreekstoel, microfoons, stoelen/ banken, enz. 

Overige ruimtes: Sluit ruimtes die niet gebruikt worden af om te voorkomen dat mensen hier ongevraagd naar binnen gaan. 

De kerkdienst
In en rond de kerkdienst is er nog een aantal aspecten waarmee rekening gehouden dient te worden, zoals: 

 • Muzikale medewerking aan een kerkdienst: bij de opstelling van en instrumentalisten dient met de anderhalve meterregel en andere RIVM-voorschriften rekening te worden gehouden. We adviseren een afstand van min. 3 en bij voorkeur 5 meter qua zangrichting tussen de zanger(s) en de gemeenteleden in de kerk en buiten.  
 • Zingen tijdens vieringen: gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Zingen lijkt een grote bron van besmetting te zijn. Het ministerie van VWS doet daar onderzoek naar. Zolang de uitslag daarvan niet bekend is, wordt gemeentezang afgeraden. Gelukkig zijn hiervoor . Er kan gebruik worden gemaakt van voorzangers. We adviseren een afstand van min. 3 en bij voorkeur 5 meter qua zangrichting tussen de zanger(s) en de gemeenteleden in de kerk en buiten.  
 • Collectes: het gebruik van doorgeefzakken en lange collectestokken is niet mogelijk. Overweeg het gebruik van een . Mogelijk alternatief is de plaatsing van collecteschalen bij de uitgang. Let op: hierbij kan filevorming ontstaan. Dat is een mogelijk nadeel.
 • Kinderopvang, kindernevendienst, jeugdwerk: dit is mogelijk, mits alle voorschriften in acht worden genomen. U dient voor uw eigen gebruiksplan deze voorschriften te volgen voor kinderoppas en kindernevendienst.
  Voor het Jjeugdwerk gelden de algemene voorschriften van het RIVM, ook het jeugdwerk kan dus - overigens te allen tijde onder voorwaarde dat voldaan wordt aan de voorschriften - plaatsvinden. Ga hierbij in overleg met vrijwilligers in het kinder- en jeugdwerk of zij zelf comfortabel zijn met het vormgeven van deze activiteiten. Zorg, indien nodig, voor aanvullende maatregelen (denk aan mondkapjes, voldoende overige hygiënemaatregelen).

  Op de jongprotestant.nl is een protocol voor het jeugdwerk te vinden.

Bijzondere vieringen en bediening van sacramenten 

Bediening van sacramenten

 • Avondmaal: dit kan worden mits aan alle voorschriften wordt voldaan. Dat betekent een bekertje per persoon en het brood afnemen van een schaal in plaats van aanreiken.
 • Doop: Alhoewel de anderhalve meter afstand tussen mensen leidend is en blijft, kan een voorganger vanaf 1 juni bepaalde verrichten zonder deze afstand te handhaven. Het gaat om dopen, bevestiging van ambtsdragers, huwelijks (in)zegening en ziekenzalving. 
 • Zegenen: Alhoewel de anderhalve meter afstand tussen mensen leidend is en blijft, kan een voorganger vanaf 1 juni bepaalde liturgische handelingen verrichten zonder deze afstand te handhaven. Het gaat om dopen, bevestiging van ambtsdragers, huwelijks (in)zegening en ziekenzalving.

Overige diensten als huwelijksdiensten, belijdenisdiensten, bevestigingsdiensten van predikanten en/of kerkenraadsleden, rouwdiensten
De overige diensten kunnen plaatsvinden onder dezelfde condities zoals eerder beschreven onderaan in dit protocol. Wel is het van belang dat in het gebruiksplan specifiek aandacht wordt gegeven aan deze diensten. Daarbij is het vermijden van lichamelijk contact extra belangrijk. Denk daarbij aan: 

 • Zegenen (zie onder kopje 'bediening van sacramenten') 
 • Het feliciteren of condoleren zonder fysieke aanraking;
 • De aanwijzingen van de uitvaartleider bij rouwdiensten; hij of zij is via de uitvaartbranche geïnformeerd. 

Bijeenkomsten anders dan kerkdiensten


Wat zijn ‘bijeenkomsten anders dan kerkdiensten’?

Waar het gaat om fysieke ontmoetingen zoals vergaderingen is het mogelijk die in het kerkgebouw te houden, omdat daar de maatregelen genoemd in het gebruiksplan rond hygiëne gelden. Als het om vormen van groepswerk gaat, kan het kerkgebouw ook daarvoor ingezet worden. Daarnaast is het mogelijk dit soort activiteiten in de buitenruimte te organiseren, bijvoorbeeld in (kerk)tuinen.

Voor alle huurders van het kerkgebouw geldt het gebruiksplan. 

Specifieke aanwijzingen voor bijeenkomsten anders dan kerkdiensten, zoals

 • De verkiezing van predikanten en de voorbereiding van deze verkiezing
 • De verkiezing van ouderlingen en diakenen en de voorbereiding van deze verkiezing
 • De dagelijkse voortgang van het gemeentewerk door de kerkenraad (indien mogelijk door moderamen of kleine kerkenraad)
 • Jeugdwerk
  Voor jeugd tot 18 jaar hoeft onderling geen 1,5 m afstand te houden. De leiding dient wel 1,5 m afstand te houden. Zie ook protocol jeugdwerk op jongprotestant.nl.
 • De bemiddeling in conflicten (door bijvoorbeeld visitatie en/of classispredikant)
 • Kerkelijke rechtspraak

Al deze activiteiten kunnen met inachtneming van bovenstaande basisregels weer plaatsvinden.

N.B. Voor al het bovenstaande geldt: leg het vast in het gebruiksplan

Slotbepaling

Dit protocol is in opdracht van het moderamen opgesteld door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en ter informatie voorgelegd aan het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO).

Voor vragen kunt u contact opnemen met dienstenorganisatie, via (030) 880 18 80 of een mail naar info@protestantsekerk.nl. Voor actuele informatie en praktische toepassingen kunt u de website van de Protestantse Kerk raadplegen: protestantsekerk.nl/corona.

Foto: Heiko Bertram

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)