Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Generale Synode 26 april 2013: Liedboek vrijgegeven voor beproeving

Generale Synode gaf op 26 april 2013 het Liedboek vrij voor beproeving door de gemeenten.

“Wanneer is hier voor het laatst een kind gedoopt? Wanneer is hier voor het laatst een huwelijk bevestigd? Dat is natuurlijk een strikvraag, maar het betekent dat de beproeving van het liedboek niet hier moet gebeuren, maar in de gemeente waar samen gevierd, gezongen en geleefd wordt.’ Met deze zinnen gaf ds. Overeem van de dienstenorganisatie aan dat de vraag of de vrijgave van het liedboek voor beproeving in gemeenten niet zozeer een inhoudelijke dan wel een procedurele zou moeten zijn.

De generale synode kon het nieuwe liedboek ook niet inhoudelijk toetsen, omdat de exacte inhoud van het nieuwe liedboek nog niet bekend was. De synode kon zich wel over het bestuurlijk proces buigen dat bij de samenstelling van het liedboek gevolgd is.

In 2007 stemde de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland in met de aanpak voor het samenstellen van een nieuw liedboek, als vervanger van het Liedboek voor de Kerken, dat dateert van 1973. De synode formuleerde daarbij enkele eisen aan (de totstandkoming van) het nieuwe liedboek:

  • Een nieuw liedboek behoort uitdrukking te zijn van de identiteit van de Protestantse Kerk en daarbij rekening te houden met de diverse taalvelden en muziekcultuur binnen de kerk.
  • Bij de totstandkoming van een liedboek is grote zorgvuldigheid vereist; ook is een groot draagvlak belangrijk.
  • Gelijktijdig met het verschijnen van de (papieren) bundel dienen een digitale versie en begeleidingsbundels beschikbaar te zijn. 
  • Bij de samenstelling van het liedboek dient de kerk actief mee te werken aan de door de supervisoren te vormen klankbordgroepen, samen te stellen vanuit de breedte van de kerk.

Ds. Holwerda, secretaris van het bestuur van de ISK (Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied) gaf een uitgebreide inleiding op het proces van het ontstaan van het liedboek. Veel deelnemers uit de kerken hebben meegewerkt aan het ontstaan van het liedboek. Hij gaf ook aan dat in het nieuwe liedboek veel vertrouwd èn veel nieuw materiaal aanwezig is. Hij omschreef het als een feest van herkennen en een feest van ontdekken. Daarnaast is ‘eenheid in verscheidenheid’ typerend voor het nieuwe liedboek; het moet mogelijkheden bieden voor veelkleurig en verbindend vieren.

In het synoderapport ‘Nieuw liedboek’ dat ten grondslag lag aan de synodebespreking, wordt beschreven hoe de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK) met deze eisen van de synode in de afgelopen jaren omgegaan is en hoe het proces van de totstandkoming van het nieuwe liedboek verlopen is. Onder andere wordt ingegaan op de begeleiding van de totstandkoming door supervisoren en klankbordgroepen.

Het rapport vermeldt dat er onder supervisoren een brede overeenstemming is dat de Protestantse Kerk met het nieuwe liedboek een waardevol liedboek in handen krijgt, ook al is de samenwerking tussen supervisoren en klankbordgroepen enerzijds en de redactie van het nieuwe liedboek anderzijds niet altijd goed verlopen. Het nieuwe liedboek sluit volgens supervisoren aan de ene kant aan bij het bekende (de Psalmen, liederen overgenomen uit het Liedboek voor de kerken en andere veelgebruikte bundels) en bevat daarnaast een grote schat aan nieuwe of gewijzigde liederen; het nieuwe liedboek heeft een veel groter bereik aan lied- en muziekculturen dan het huidige liedboek, het geeft mogelijkheden voor uiteenlopende vormen van begeleiding (piano, orgel, bands), en is daardoor ook rijker en omvangrijker (ruim duizend liederen, 1400 “items”) dan het Liedboek voor de kerken uit 1973.

De commissie van rapport was van mening dat de synode het liedboek niet vrij zou kunnen geven zonder het te kennen. Zij stelde daarom voor pas in de volgende synodevergadering de inhoud van het liedboek te bespreken en het dus nog niet ter beproeving vrij te geven.

Sommige synodeleden steunden dit standpunt, maar de meeste sprekers van de synodeleden bleken hier niets voor te voelen. Zij gaven aan dat dit een verkeerd signaal zou zijn en riepen de synode op het liedboek met enthousiasme voor de beproeving vrij te geven.

Scriba Plaisier vond dat er op grond van de signalen van supervisoren en op grond van de toetsing van het bestuurlijk proces voldoende reden was het lied boek voor beproeving vrij te geven. Door de uitleg van het ISK en de scriba trok de commissie van rapport alsnog het tegenvoorstel in.

De synode stemde in met het besluitvoorstel zoals het moderamen dat had voorbereid en gaf het liedboek ter beproeving vrij. De gemeenten zullen te zijner tijd informatie ontvangen met het oog op de beproeving.

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)