Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Commentaar bij de tijd: Oecumene in Nederland

Oecumene zit de Protestantse Kerk in het bloed. De Protestantse Kerk is zelf resultaat van een kerkvereniging. Waar mogelijk willen we de oecumene in binnen- en buitenland stimuleren. Oecumene is spannend, omdat het om de eenheid gaat, waar Jezus Christus

Van ouds is de Protestantse Kerk van harte verbonden met de Raad van Kerken. Anders dan onlangs gesuggereerd in dagblad Trouw is volgens ons een alternatief voor de Raad van Kerken niet nodig. Het werk van de Raad van Kerken richt zich vooral op de zogenaamde institutionele oecumene. Kerken spreken met elkaar over wat hen bindt en scheidt en zoeken de weg naar gemeenschappelijke acties en zo mogelijk kerkvereniging.

Kerken maken in de Raad ook bindende afspraken. Zo is onlangs op initiatief van de Raad door diverse kerken een verklaring ondertekend dat ze de doop erkennen die in een andere kerk is bediend. Dat kan alleen doordat deze kerken een jarenlange oecumenische geschiedenis hebben. Institutionele oecumene is ook een zaak van lange adem.

Daarnaast laten de kerken vaak via en door de Raad van Kerken hun licht schijnen over maatschappelijke vraagstukken. Dat is belangrijk werk, waar ik me als lid van het moderamen van de Raad ook persoonlijk voor inzet.

Zoals gezegd: oecumene is altijd in beweging. Recentelijk is het initiatief genomen tot de oprichting van een Nederlands Christelijk Forum. Dat is een afgeleide van het Global Christian Forum. In dit Nederlands Christelijk Forum zullen, zoals het er nu naar uitziet eerder genomen initiatieven Wij Kiezen voor Eenheid en Nationale Synode instromen. Zo ontstaat er geen chaos, maar is er wel ruimte voor nieuw leven.

Wat wil het Nederlands Christelijk Forum? Het wil een open ruimte scheppen waarin christenen van een zeer breed scala van kerken en interkerkelijke organisaties met elkaar hun geloof delen, elkaar leren te respecteren en samen gemeenschappelijke uitdagingen verkennen en beantwoorden. In openheid voor wat de Geest van God ons te zeggen heeft. Dat is een mond vol, maar hopelijk maakt dit toch duidelijk waar Nederlands Christelijk Forum voor  staat. Je zou deze oecumene een vorm van ‘spirituele oecumene’ kunnen noemen, ook wel de oecumene van het hart. Dat is meer dan een beetje roeren in elkaars ziel. Het is de oecumene, waarin we ons naar elkaar uitspreken wat geloof betekent en welke weg we met Christus gaan. Maar waarin we elkaar ook durven te bevragen op ons commitment om de eenheid in Christus te zoeken.

Tegelijk mag dit niet in een christelijk onderonsje ontaarden. Vandaar het zinnetje: ‘In openheid voor wat de Geest van God ons te zeggen heeft’. Dat slaat vooral op de vraag hoe we missionair kerk kunnen zijn. Kerk naar buiten dus.

In het Nederlands Christelijk Forum zullen ook kerken meedoen, die (tot nu toe) niet bij de Raad van Kerken zitten. Het zijn ‘nieuwere’ kerken als Pinksterkerken en migrantenkerken. Daarbij wil het Nederlands Christelijk Forum laagdrempelig zijn en een simpele organisatievorm nastreven. In openheid voorde Geest zal stap voor stap ontdekt moeten worden, waaraan dit nieuwe forum dienstbaar wil zijn.

Voor de goede orde: deze oecumenische beweging is niet alleen bedoeld voor ‘kerkleiders’ maar moet bevorderen dat christenen over de grenzen van kerken en christelijke groeperingen heen met elkaar in gesprek gaan.

Het mooie is, dat de Raad van Kerken positief ten opzichte van het Nederlands Christelijk Forum staat, en er ook verantwoordelijkheid voor wil dragen, samen met de Evangelische Alliantie. Want ook de Raad vindt ‘spirituele oecumene’ belangrijk.

Ik wil me persoonlijk inzetten voor het Nederlands Christelijk Forum. Ik verwacht er veel van. Oecumene blijft spannend. Steeds ontstaat er weer nieuw leven, soms uit onverwachte hoek. Laat de Geest zijn werk maar doen.

27 juni 2012 – dr. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland

In dit Commentaar bij de tijd werpen bestuurders en functionarissen van de Protestantse Kerk elke veertien dagen hun licht op actualiteiten in kerk en samenleving.

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)