Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Dienstenorganisatie Protestantse Kerk zoekt een

Lid voor de Auditcommissie van de dienstenorganisatie (Uren in overleg)

Het bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland zoekt een lid voor de Auditcommissie van de dienstenorganisatie.

Context
Het bestuur van de dienstenorganisatie heeft als taak (ordinantie 4-28-5 van de kerkorde) het besturen van de dienstenorganisatie met inachtneming van het door de generale synode vast te stellen beleid, het doen uitvoeren van dit beleid, het beheer van de financiën van de kerk en het vertegenwoordigen van de kerk ter zake van het werkgeverschap. De dagelijkse leiding is opgedragen aan de algemeen directeur. Het bestuur legt verantwoording af aan de synode en wordt door haar benoemd. De Auditcommissie ondersteunt het bestuur van de dienstenorganisatie bij het uitvoeren van de taken en verantwoordelijkheden. In deze commissie participeren drie externe deskundigen naast twee bestuursleden. De externe leden worden benoemd door de synode.

Werkzaamheden
De dienstenorganisatie is volop in beweging en ontwikkelt zich verder in haar dienstverlenende opdracht. Zij wil dit doen door aandachtig te luisteren naar wat leeft in de kerk en de maatschappij, actief mee te denken over de aanpak en invulling van de agenda van de kerk en het op professionele wijze uitvoeren van de aan haar toevertrouwde taken. Om aan deze opdracht gestalte te kunnen geven, is het nodig om een krachtig en deskundig bestuur te hebben, op deelterreinen ondersteund door de inzichten van de Auditcommissie . Het gaat hierbij om:

 • de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van gedragscodes;
 • de financiële informatieverschaffing door de Kerk (keuze van grondslagen, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de behandeling van ‘schattingsposten’ in de jaarrekening, prognoses, werk van controlling en externe accountants terzake, etc.);
 • de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van externe accountants;
 • het beleid van de Kerk met betrekking tot belastingen;
 • de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid, de bezoldiging en eventuele niet-controlewerkzaamheden voor de Kerk;
 • de financiering van de Kerk;
 • de toepassingen van de informatie- en communicatietechnologie (ICT).

De Auditcommissie komt in beginsel twee keer per jaar bijeen, In de voorjaarsvergadering staat de evaluatie van de afgelopen jaarcyclus centraal en adviseert de Auditcommissie het bestuur over de voorliggende concept jaarstukken en geeft daarbij haar waarnemingen en adviezen. In de najaarsvergadering staat de (meerjaren) ontwikkeling, planvorming en begroting voor het komende jaar centraal. De Auditcommissie adviseert het bestuur over de voorliggende begroting en geeft daarbij haar waarnemingen en adviezen voor zowel korte als middellange termijn.

Wat wij vragen

Afhankelijk van de samenstelling van de Auditcommissie wordt gezocht naar specifieke ervaring en deskundigheid.

Voor de huidige vacature zijn de volgende eigenschappen en competenties van belang:

 • belijdend lid van de Protestantse Kerk in Nederland;
 • kennis van / affiniteit met structuren en culturen in de breedte van de Protestantse Kerk in Nederland;
 • ruime ervaring met het (bedrijfsmatig) aansturen van grote en complexe, bij voorkeur dienstverlenende, organisaties;
 • inzicht en overzicht in bedrijfsvoering, risicomanagement, planning, control en verantwoording
 • vernieuwende visie op het palet van dienstverlening in het licht van de veranderende vraag vanuit kerk en maatschappij en de ambitie deze te vertalen naar het functioneren van kerk en dienstenorganisatie.

Bij gelijke geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan een vrouw. Vrouwen worden dan ook nadrukkelijk uitgenodigd te reageren.

De Auditcommissie vergadert in beginsel twee keer per jaar in Utrecht

Wat wij bieden
Een uitdagende, onbezoldigde rol die van groot belang is voor de - dienstenorganisatie van de - Protestantse Kerk in Nederland. Onkosten die worden gemaakt in verband met het uitvoeren van deze taak worden vergoed. Onderdeel van de procedure is het aanleveren van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het tekenen van een gedragscode. Een digitale aanvraag voor een VOG zal aan het eind van de procedure worden gestart.

Informatie
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met ing. G.J. de Groot (algemeen directeur). Hij is bereikbaar via tel. nummer van het directie- en bestuurssecretariaat: 030-880 1405.

Reageren
U kunt uw schriftelijke reactie met CV sturen t.a.v. de heer De Groot, tot en met 1 oktober 2019 onder vermelding van vacaturenummer 2019-045, per e-mail naar vacatures@protestantsekerk.nl.

Andere vacatures

als overig