Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Vacature in uw gemeente?

Stappenplan 'Vacature in uw gemeente?'
Klik op dit stappenplan om het te downloaden als pdf

 

Uw gemeente is op zoek naar een predikant, kerkelijk werker of jeugdwerker. De dienstenorganisatie helpt u graag bij het vinden van de juiste persoon voor uw gemeente. 

Structureel of tijdelijk

Zoekt u structureel iemand voor uw gemeente? Het mobiliteitsbureau kan u adviseren bij het beroepen van een predikant of het aanstellen van een kerkelijk werker. Of heeft u tijdelijk iemand nodig? De mobiliteitspool biedt u de mogelijkheid om tijdelijk een predikant, kerkelijk werker of jeugdwerker in uw gemeente werkzaam te laten zijn. Hij of zij komt in dienst van de mobiliteitspool en is werkzaam in uw gemeente.

Vijf mogelijkheden:

Er zijn de volgende mogelijkheden voor uw gemeente:

  1. beroepen van een predikant
  2. aanstellen van een kerkelijk werker
  3. aanstellen tijdelijk een beginnend predikant, kerkelijk werker of jeugdwerker
  4. inzetten van een interim-predikant
  5. inzetten van een ambulant predikant

Als mobiliteitsbureau en mobiliteitspool werken we nauw samen om u als gemeente van dienst te zijn. In gesprek proberen we met u na te gaan wat de beste optie is voor uw gemeente. Een predikant beroepen, of toch een kerkelijk werker aanstellen? Vast of tijdelijk? Een kerkelijk werker voor het pastoraat of een jeugdwerker? En wat doen we in de tussentijd? Hebben wij behoefte aan een ambulant predikant of vraagt de situatie om een interim-predikant?

1. Beroepen van een predikant

Een kerkenraad die op zoek gaat naar een predikant kan voor ondersteuning bij het beroepingswerk terecht bij het mobiliteitsbureau. De adviseur beroepingswerk, ds. Klaas Dijkstra, kan naar aanleiding van de vraag van de gemeente advies geven en beschikt over de namen van beschikbare predikanten.

De ervaring leert dat het zinvol is om als kerkenraad of beroepingscommissie toegerust te worden op het terrein van het beroepingswerk. De dienstenorganisatie biedt op dit terrein een aantal trainingen aan. Deze trainingen kunnen als maatwerk in uw gemeente gegeven worden.

Er is ook een groot aantal documenten beschikbaar voor het beroepingswerk; de belangrijkste informatie vindt u in de 'Gids voor het Beroepingswerk'.

2. Het aanstellen van een kerkelijk werker

Een kerkenraad die op zoek gaat naar een kerkelijk werker kan voor ondersteuning terecht bij het Mobiliteit van de dienstenorganisatie. De consulenten van de mobiliteitspool kunnen naar aanleiding van de vraag van de gemeente advies geven en beschikken over de namen van met kerkelijk werkers die geregistreerd zijn en in het kerkelijk register ingeschreven.

Daarnaast is er een gids voor werving en aanstelling van een kerkelijk werker beschikbaar. Hierin vindt u alle informatie en praktische aanwijzingen die u nodig heeft om te komen tot de aanstelling van een kerkelijk werker in uw gemeente.

3. Tijdelijke predikant, kerkelijk werker of jeugdwerker voor uw gemeente

A. Via de mobiliteitspool een beginnend predikant voor bepaalde tijd
Voor een groeiend aantal gemeenten wordt het door financiële omstandigheden lastiger om een predikant (voltijds) te beroepen. Maar er zijn ook andere redenen waarom een gemeente graag tijdelijk een predikant zou willen hebben. Via de mobiliteitspool kunnen proponenten (beginnende predikanten) tijdelijk aan een gemeente worden verbonden. Deze predikanten worden beroepen door de synode maar werken als zijnde predikant van de gemeente.

Voor wie is de mobiliteitspool bedoeld?
De mobiliteitspool is er voor (gedeeltelijk) vacante gemeenten die

  • geen (voltijds) predikant meer kunnen bekostigen voor onbepaalde tijd;
  • tijdelijk een extra predikant nodig hebben;
  • zich in een overgangssituatie bevinden waardoor een beroep voor onbepaalde tijd (nog) niet mogelijk of wenselijk is.

Hoe werkt de mobiliteitspool?
Een gemeente die belangstelling heeft voor een beginnend predikant via de mobiliteitspool kan contact opnemen of zich direct via dit inschrijfformulier aanmelden. In een gesprek met een consulent van de mobiliteitspool wordt gekeken of de vraag van de gemeente aansluit bij de mogelijkheden die de pool biedt.

De consulent bekijkt of er binnen de pool passende kandidaten beschikbaar zijn of dat het nodig is een advertentie te plaatsen. Na een selectieprocedure worden, zo mogelijk, twee of drie proponenten aan de gemeente voorgesteld. De gemeente maakt daaruit een keuze.

De proponent treedt dan als kerkelijk medewerker in dienst van de dienstenorganisatie en wordt door de generale synode beroepen tot predikant in algemene dienst. De bevestiging tot predikant in algemene dienst vindt plaats in de gemeente waar hij of zij gaat werken.

Arbeidsvoorwaarden en kosten mobiliteitspool
De proponent krijgt een arbeidscontract bij de dienstenorganisatie voor de duur die met de gemeente is overeengekomen. Gedurende de periode dat de predikant in de gemeente werkzaam is, zijn er verschillende evaluatiemomenten. Net zoals elke beginnende predikant participeren de predikanten uit de mobiliteitspool in de verplichte nascholing (mentoraat, Nieuw Hydepark). Daarnaast is er personele begeleiding vanuit de mobiliteitspool. De kosten voor de gemeente bedragen op fulltimebasis (36 uur per week) ca. €84.660,- (prijspeil 2020), excl. reiskosten. Eventuele beschikbare woonruimte dient de gemeente zelf in overleg met de proponent te regelen.

B. Een kerkelijk werker via de mobiliteitspool
Het is mogelijk een kerkelijk werker via de mobiliteitspool aan te stellen op tijdelijke basis. Bijvoorbeeld een diaconaal werker. Het kan ook zijn dat uw gemeente behoefte heeft aan een pastoraal of missionair werker. De kerkelijk werker komt tijdelijk in dienst van de dienstenorganisatie en werkt bij u in de gemeente. De mobiliteitspool zorgt voor de werving, een (voor)selectie, regelingen rond arbeidsvoorwaarden, salarisadministratie en personele begeleiding.

C. Het aanstellen van een Jong Protestant jeugdwerker (of HGJB) via de mobiliteitspool 
Een gemeente kan ervoor kiezen om zelf een jeugdwerker aan te stellen, voor bepaalde of onbepaalde tijd. Het is ook mogelijk via de mobiliteitspool een Jong Protestant jeugdwerker aan te stellen op tijdelijke basis. De Jong Protestant jeugdwerker richt zich samen met vrijwilligers, jongeren, kinderen en hun ouders in de gemeente op het jeugdwerk.

De mobiliteitspool regelt alles rondom de aanstelling van een Jong Protestant jeugdwerker. Dit doet zij in nauwe samenwerking met ervaren jeugdwerkspecialisten van de dienstenorganisatie. De mobiliteitspool zorgt voor de werving, een (voor)selectie, regelingen rond arbeidsvoorwaarden, salarisadministratie en personele begeleiding. Voor de gemeente betekent dit 'ontzorgen'. 
Meer informatie over het aanstellen van een Jong Protestant jeugdwerker via de mobiliteitspool van de Protestantse Kerk vindt u op de website van Jong Protestant. Hier vindt u ook de brochure Jong Protestant jeugdwerker. Op dezelfde wijze is het mogelijk een HGJB-jeugdwerker via de mobiliteitspool aan te stellen.

4. Een interim-predikant wanneer het nodig is

Een interim-predikant kan voor een bepaalde tijd worden ingezet in een gemeente die zich in een tussentijd bevindt. Vaak is dat een vacaturetijd waarin er geen eigen predikant in de gemeente werkzaam is. Belangrijk kenmerk van de tussentijd is verder dat er ‘huiswerk’ te doen moet zijn. Dat kan een bezinningsproces zijn op de toekomst van de gemeente of de transitie naar een nieuwe wijze van kerk-zijn, het omgaan met een crisissituatie of het verwerken van rouw of verlies.

Een gemeente die een predikantsvacature heeft en vooral gebaat is bij continuïteit in crisispastoraat en catechese kan beter een beroep doen op een kerkelijk werker of een predikant of proponent die hulpdiensten verricht. Het dienstenorganisatie kan uw gemeente daarbij ook van dienst zijn.

De gemeente die met een interim-predikant in zee wil gaan, formuleert samen met de interim-predikant een opdracht en spreekt een bepaalde termijn af waarin de opdracht afgerond zal kunnen zijn. Tussentijds is er ruimte voor evaluaties. De interim-predikant wil dienstbaar zijn aan het proces van de concrete gemeente als een ‘kritische vriend’.

Essentieel daarbij is dat de interim-predikant ter plaatse geen eigen belang heeft. Hij of zij is een betrokken buitenstaander die aan het einde van de afgesproken termijn ook weer vertrekt. Belangrijk is verder dat het om een ambtsdrager gaat, die vertrouwd is met de werkelijkheid van de plaatselijke gemeente.

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk heeft elf interim-predikanten in dienst. Zij zijn verbonden aan de dienstenorganisatie van waaruit zij voor bepaalde tijd kunnen worden uitgeleend aan gemeenten. Deze predikanten verrichten hun werk in de volle breedte van de Protestantse Kerk.

De interim-predikant heeft ruime ervaring als gemeentepredikant en daarnaast een specialisatie tot interim-predikant gevolgd.

Meer weten? Wilt u een intakegesprek of nadere informatie over de mogelijkheid om een interim-predikant in te lenen en de kosten hiervan, neemt u dan contact op met een medewerker van de mobiliteitspool, tel. 030 880 1505 of arbeidsbemiddeling@protestantsekerk.nl.


5. Inzet van een ambulant predikant

Een ambulant predikant is een predikant die tijdelijk in uw gemeente werkzaam is voor vervangingswerk, maximaal voor twee jaar. Denk daarbij aan vacaturetijd, langdurige ziekte of zwangerschapsverlof. Zij doen in uw gemeente het reguliere predikantswerk voor maximaal 0,5 fte.

De generale synode besloot hiertoe in het kader van bevordering van mobiliteit van predikanten en tegelijkertijd het ontzorgen van gemeenten bij het vinden en aanstellen van een predikant voor invalwerkzaamheden.

Ambulant predikanten hebben ervaring in het gemeentewerk, zijn flexibel en weten snel thuis te raken in een gemeente.

De dienstenorganisatie zal op termijn een groeiend aantal ambulant predikanten (parttime)in dienst hebben. Zij worden beroepen door de generale synode.

Gemeenten die behoefte hebben aan een ambulant predikant kunnen contact opnemen met de mobiliteitspool. In overleg wordt gekeken naar een geschikte en beschikbare ambulant predikant voor uw gemeente.

Lees meer over

Het thema Vacature in uw gemeente?