Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Training

Tweejarige missionaire specialisatie voor predikanten en kerkelijk werkers

Pijl naar links Alle trainingen

Wat levert de opleiding op?

Versterking van je missionair predikantschap/leiderschap.

  • U bent in staat om inspirerend en adequaat leiding te geven aan een missionaire veranderingsproces binnen de context van uw werk, inclusief het mogelijk vormen van een pioniersplek (een nieuwe en experimentele vorm van gemeente-zijn, zie ook Missionair pionieren)
  • U bent in staat om uw eigen geloofstraditie te communiceren en uit te dragen aan wie het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn
  • U hebt het vermogen om op een open en uitnodigende, ondernemende en proactieve wijze aanwezig zijn in de samenleving, ook in een cross-culturele context

Inhoud en opzet

De aandacht voor de missionaire roeping van de gemeente is de laatste jaren binnen de Protestantse Kerk toegenomen. De beide synoderapporten ‘Leren leven van de verwondering’ en ‘De hartslag van het leven’ vragen aandacht voor de opdracht die de kerk in de wereld heeft: het Evangelie delen met hen die de boodschap ervan niet kennen of daarvan vervreemd zijn. Wat betekent dit voor u als predikant of kerkelijk werker? Wat betekent dit voor je leiderschap?

‘De predikant is voortrekker als het gaat om het missionaire werk in de gemeente.‘ luidde een stelling tijdens de eerste missionaire ronde. Bent u als predikant in staat om deze rol op u te nemen? Bovendien vraagt onze cultuur en context om het gaan van nieuwe wegen, die niet zomaar gevonden worden.

Deze missionaire specialisatie ondersteunt u in uw missionaire roeping en taak. Daarbij verwerft u niet alleen kennis, maar u ontwikkelt ook vaardigheden en groei in uw eigen houding en spiritualiteit en geloof. Uw eigen werksituatie in de gemeente wordt bij de opleiding betrokken en is uw oefenruimte. Dat veronderstelt dat uw kerkenraad van harte achter uw deelname aan deze specialisatie staat. Van (een deel van) de kerkenraad wordt betrokkenheid en inzet verwacht, o.a. door het volgen van een aantal trainingsdagen.

Aan de orde komen

In de specialisatie worden verschillende onderwijsactiviteiten ingezet: studiedagen, een studiereis naar Engeland, intervisie, filmbespreking, werkplekbezoeken en retraite momenten. Verder worden er practicumopdrachten gegeven waaronder een literatuurstudie, het schrijven van een column/essay, het voeren van 360 graden feedback gesprekken, het voeren van een start- midden en eindreflectie en het verzorgen van een eindpresentatie over je eigen missionaire ontwikkeling en contextualisatie.

Onderwerpen die in de specialisatie aan de orde komen zijn o.m. de relatie kerk/geloof en de wereld, zendingsgeschiedenis, missionaire stromingen in de theologie, ecclesiologie, pionieren in een nieuwe context, Fresh Expressions of Church, discipelschap, missionair bijbellezen, bekering, geestelijke begeleiding, missional imagination, out of the box denken, contextanalyse en hermeneutiek van de context, post-christendom, doelgroepen (‘mentality milieus’) en doelgroepenbeleid, cultuur en kunst, secularisatie en nieuwe religiositeit, leiding geven aan veranderingsprocessen, apologetiek: waarde en beperkingen/ bezwaren, missionair preken, communicatie en presentatie, migrantenkerken, interreligieuze dialoog en taal/interculturele communicatie.

Tarieven trainingen en opleidingen voor professionals

De tarieven voor trainingen en opleidingen voor professionals hebben elk een eigen tarief. Deze is te vinden bij de betreffende training of opleiding.

Inschrijving is gesloten

Annuleringsvoorwaarden 

Mocht u na inschrijving de training moeten annuleren dan is dat mogelijk. Hier leest u de voorwaarden. 
 
Aan u wordt in rekening gebracht: 
 
Tot 1 maand voor aanvang 25% van de cursuskosten
1 maand voor aanvang of minder 40% van de cursuskosten
14 dagen voor aanvang of minder 50% van de cursuskosten
7 dagen voor aanvang of minder 80% van de cursuskosten

Bij ziekte wordt de mogelijkheid geboden om de training op een later moment in te halen. 
Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht als de deelnemer zich aantoonbaar door iemand anders laat vervangen.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl

Bekijk ook

Gerelateerde trainingen