Pastoraat aan slachtoffers van oorlog of geweld

Het Oecumenisch Pastoraat aan Oorlogs- en Geweldsgetroffenen (OPOG) ondersteunt pastores en geestelijk verzorgers die pastorale begeleiding bieden aan oorlogs- en geweldsgetroffenen (en hun relaties), op het gebied van kennisoverdracht, advisering en feedback.

De werkgroep Oecumenisch Pastoraat aan Oorlogs- en Geweldsgetroffenen is al zo'n dertig jaar actief. Op verschillende manieren werd aandacht gevraagd voor de overlevenden van de tweede wereldoorlog en hun kinderen en soms kleinkinderen . Er zijn studiedagen georganiseerd, brochures uitgegeven, pastores begeleid. Er is voorlichting gegeven aan pastores en geestelijk verzorgers en pastoraat geboden aan getroffenen.

De laatste jaren breidt het werkterrein zich steeds meer uit naar mensen die op andere manieren te maken krijgen met geweld. Vaak is er op allerlei plaatsen wel aandacht voor deze problematiek, maar is er geen oog voor de religieuze of levensbeschouwelijke dimensie.

Zo kunnen veteranen geloofsvragen over hun ervaringen tijdens uitzending, stellen aan de geestelijk verzorger van de krijgsmacht. Ook kunnen politiemensen in enkele delen van het land steun vragen bij geestelijk verzorgers van de politie.

Maar er zijn ook groepen die met hun vragen eigenlijk nergens terecht kunnen, zoals ambulancepersoneel dat te maken krijgt met geweld, maar ook migranten die kampen met hun oorlog- of geweldservaringen in het land waaruit zij zijn gevlucht.

Juist mensen die te maken hebben gehad met geweld, zouden ruimte en aandacht moeten vinden in hun eigen kerkelijke gemeente. Wie als predikant of pastoraal werker weinig ervaring heeft met geweld en slachtoffers van geweld, zal echter niet altijd de signalen op kunnen vangen, en dus niet zijn toegerust om adequate pastorale zorg te bieden.

Zij kunnen zich daarin scholen, maar zij kunnen ook terecht bij leden van de werkgroep Pastoraat aan oorlogs- en geweldsgetroffenen. Daar zijn mensen die hen kunnen adviseren op grond van ervaringsdeskundigheid en relevante ervaring als hulpverlener.