Samenwerken - een introductie

Steeds meer gemeenten verkennen op welke gebieden ze met buurgemeenten kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld omdat ze kleiner worden, of omdat ze aan de slag willen met de kernwoorden eenvoud, transparantie en ruimte (Kerk 2025).

In het menu hierboven vindt u een lijst met thema’s die aan de orde kunnen worden gesteld in gesprekken. Een verkennend gesprek met een verbindend specialist van de afdeling Ondersteuning Gemeenten is een van de mogelijke startmomenten. In het gesprek verkent u de mogelijkheden voor samenwerking tussen kerkenraden, het vereenvoudigen van uw bestuursstructuur, het inschakelen van vrijwilligers of het instellen van een werkgroep. Ook teamvorming van pastores in uw gemeenten kan een thema zijn.

Kiest u voor samenwerking, dan kunt u hiervoor financiële ondersteuning krijgen via de landelijke kerk. Een aanvraag kunt u richten aan steunverlening@protestantsekerk.nl.

In deze samenwerkingsprocessen kunt u zich laten begeleiden door een van de professionele gemeentebegeleiders. Zij kunnen u ook helpen deze subsidie aan te vragen.

Wat is het project 'Samenwerking gemeenten'?

Het project ‘Samenwerking gemeenten’ gaat uit van drie of meer gemeenten (tot ongeveer acht) die op een of andere manier met elkaar samenwerken. Het doel van de samenwerking is de vitaliteit van elke afzonderlijke gemeente te behouden of te vergroten, en de werklast te verdelen.

Samenwerking kan op verschillende manieren plaatsvinden: per situatie is maatwerk en creativiteit nodig om tot de beste vorm te komen. Het doel is dat alle betrokken gemeenten baat hebben bij de samenwerking. Daarom kiezen de gemeenten zelf het terrein, de duur en de intensiteit van de samenwerking.

Bij samenwerking gaat het niet om een proces richting fusie of federatie. Gemeenten kiezen zelf voor het onderdeel waarop zij willen samenwerken.

De gemeenten die betrokken zijn bij de samenwerking zijn zelfstandig, maar maken gebruik van elkaars kennis, kunde en kwaliteiten. Vreugden en zorgen worden gedeeld. Niet iedereen hoeft meer alles te doen en te kunnen.

Meer lezen over de dorpskerkenbeweging? Ga dan naar www.dorpskerken.nl.