Kerkbeheer - Kerkgebouwen

Een passend 'huis' is van groot belang voor de eredienst en de pastorale, missionaire en diaconale taken. Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken.

CCBB

Het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken ziet toe op de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van gemeenten, diaconieën, en classes. Daarnaast adviseert en ondersteunt het College de colleges van kerkrentmeesters en diakenen.

Advies en ondersteuning

Ook de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) ondersteunt gemeenten van de Protestantse Kerk op het gebied van kerkbeheer.

Een protestantse visie op het kerkgebouw

Met de nota Een protestantse visie op het kerkgebouw (2009) beoogt de Protestantse Kerk in Nederland een theologische doordenking te geven over het kerkgebouw. Wat zijn de contouren van een protestantse visie op het kerkgebouw? De nota biedt de plaatselijke gemeenten een leidraad bij de doordenking van de vraag hoe zij als gemeenschap in haar kerkgebouw wil wonen.

Beheer van kerkgebouwen in tijden van krimp

"Beheer van kerkgebouwen in tijden van krimp - een staalkaart van mogelijkheden " is een boekje (36 pagina's ) voor kerkrentmeesters en kerkenraadsleden die moeten nadenken over de toekomst van hun kerkgebouw. Het biedt een waaier van mogelijkheden aan om keuzes te maken. Het boekje bevat een uitvoerig overzicht per regio van organisaties en personen waarom men om advies en steun kan aankloppen.