Beleid maken in de gemeente

Het beleidsplan van de gemeente maakt duidelijk waar de gemeente voor staat, wat zij de komende vier jaar van plan is en hoe zij dat wil bereiken. Het beleidsplan helpt de gemeente om keuzes te maken en knopen door te hakken.

Beleid maken

De gemeente kan ook op allerlei deelterreinen plannen maken, zoals met het oog op vrijwilligers, jeugd, diaconaat, beheer, kerkmuziek, samenwerking met andere geloofsgemeenschappen en godsdiensten, publiciteit, gebouwenkeuze enzovoort. Deze plannen kunnen dan deel uitmaken van het totale beleidsplan van de gemeente. Nu gaat het er in de gemeente niet allereerst om een beleidsplan te hebben, maar om beleid te maken! Met het oog op de praktische waarde van het beleidsplan komt de vraag aan de orde hoe je de beleidsvoornemens enigszins geordend op kunt schrijven. En dan liefst zodanig dat dit uitnodigt om ermee aan de slag te gaan. Het is uiteraard van belang dat er ook een financiële dekking is voor alle plannen van de gemeente.

  • Welke betekenis heeft de gemeente voor mensen in hun concrete levenssituatie?

  • Op welke groepen wil de gemeente zich in het bijzonder richten?

  • Welke rol kunnen vrijwilligers en beroepskrachten spelen?

  • Welk soort leiderschap is er nodig?

  • Hoe kunnen middelen als gebouwen en geld het beste worden ingezet?

  • Hoe houd je het vol, als de betrokkenheid van gemeenteleden afneemt?

  • Hoe moet je omgaan met processen van afbraak en afstoting?