Dialoog met pinksterkerken

De generale synode stelt een handreiking beschikbaar om gemeenten te helpen bij het opzetten van een dialoog met pinkstergemeenten in hun omgeving.

Het rapport, met als titel 'Twee overzijden die elkaar vroeger schenen te vermijden, worden weer buren’, is een eindverslag van een jarenlange dialoog tussen de Protestantse Kerk in Nederland en het Landelijk Platform van de Pinksterbeweging.

Aanbevelingen

De dialoogcommissie, onder leiding van ds. Arjan Plaisier en drs. Huib Zegwaart, doet in haar verslag de volgende aanbevelingen:

  • Stimuleren van ontmoeting op plaatselijk en regionaal niveau.
  • Samenwerken op plaatselijk, regionaal en landelijk vlak.
  • Organiseren van gezamenlijke diensten.
  • Theologische dialoog tussen voorgangers.
  • Waardering van elkaars ambten en bedieningen.
  • Waardering van de waarde van elkaars genadegaven.

De samenwerking kan bijvoorbeeld gestalte krijgen door gezamenlijk een pioniersproject op te zetten. Verder stelt de dialoogcommissie voor dat werkgemeenschappen van predikanten een initiërende rol kunnen spelen als het gaat om de theologische dialoog tussen voorgangers van de verschillende kerkgenootschappen.

Gesprekshandreiking

Naast de gespreksverslagen bevatten de synodestukken over dit onderwerp een gesprekshandreiking die gemeenten kunnen gebruiken de dialoog op plaatselijk niveau vorm te geven. Bij het materiaal is een filmpje beschikbaar waarin de vrienden Gert Hak en Frans Petersen worden geportretteerd. Gert Hak is lid van de hervormde gemeente Delfshaven (Pelgrimsvaderkerk). Frans Petersen is lid van de Pinkstergemeente Morgenstond in Gouda. Wat vinden ze mooi aan elkaars tradities? En waar hebben ze vragen bij?

> Download de handreiking Dialoog Protestantse Kerk en Pinksterkerken