Subsidie aanvragen voor een regulier project

Organisaties en kerken kunnen subsidie aanvragen bij Stichting Kerk en Wereld voor projecten rondom de vier thema's van Kerk en Wereld.

Wanneer maakt een subsidieaanvraag wel of niet kans?

Allereerst wordt de subsidieaanvraag beoordeeld op basis van onderstaande (bindende) voorwaarden (A t/m D). Alléén als de aanvraag aan alle onderstaande voorwaarden voldoet, beoordeelt het bestuur de aanvraag inhoudelijk.

Inhoud

 • Het project is een activiteit of project op het grensvlak van kerk en samenleving; én
 • past inhoudelijk bij één van de vier thema’s van Kerk en Wereld:
 1. Bevorderen van recht en inclusiviteit, gerechtigheid en gelijkwaardigheid
 2. Actualisering van christelijk geïnspireerd leven
 3. Ontmoeting tussen levensbeschouwingen
 4. Samenredzaam
 • Elk project moet een religieuze of levensbeschouwelijke component hebben. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door de organisaties die het project uitvoeren, de thematiek die aan de orde komt, of de personen die meedoen.

Lees de inhoudelijke toelichting op de thema’s zorgvuldig.

Doelgroep
Het project richt zich op mensen in Nederland en vindt plaats in Nederland.

Aanvrager
U dient de aanvraag in als rechtspersoon, stichting, vereniging, kerkelijke instelling of bedrijf.

Omvang en looptijd

 1. Het bedrag waarvoor u subsidie aanvraagt is maximaal € 15.000
 2. De totale begroting van het project is maximaal € 150.000
 3. Het project heeft een begrensde looptijd, d.w.z. een duidelijk vastgesteld begin en eind.

Geen subsidie voor de volgende projecten

Kerk en Wereld heeft duidelijke richtlijnen voor de goedkeuring voor een subsidieaanvraag. Om te voorkomen dat u een aanvraag instuurt die geen kans maakt, wijzen we u op het volgende. Uw project komt in ieder geval NIET in aanmerking in één van de volgende situaties:

 1. Het project valt inhoudelijk buiten de thema’s van Kerk en Wereld (zie boven)
 2. U vraagt subsidie aan voor het opstarten van een organisatie, reis- of verblijfkosten van een project (zowel binnen als buiten Nederland), de (ver)bouw van een (religieus) gebouw, promotieonderzoek; ontwikkelingsprojecten buiten Nederland.
 3. De doelgroep van het project of het project zelf, waarvoor subsidie wordt aangevraagd ligt buiten Nederland.
 4. De begroting van het totale project is € 150.000 of hoger.
 5. De aangevraagde subsidie is € 15.000 of hoger. 
 6. De indiener van de subsidie is geen rechtspersoon, eigen bedrijf, kerkelijke instelling, stichting of vereniging.

Overige procedures subsidieaanvraag

 1. Alle aanvragen dienen te worden ingediend via het Kerk en Wereld-aanvraagformulier.
 2. Voor aanvragen van minder dan € 5.000 geldt dat drie bestuursleden hierover een besluit nemen. De aanvraag dient minstens zes weken voorafgaand aan de activiteit ingediend te zijn.
 3. Aanvragen van meer dan € 5.000 dienen minimaal drie maanden voor de start van de activiteit ingediend te zijn. Hierover besluit het gehele bestuur.
 4. Voor projecten met een looptijd langer dan een jaar kan het bestuur vragen om een tussentijdse evaluatie waarin duidelijk wordt hoe het staat met de voortgang van het project.
 5. Binnen drie maanden na afloop van het project dient de eindevaluatie te worden ingediend, met een financieel en een inhoudelijk verslag. Ook dient hierin vermeld te worden waar en hoe de naam en het logo van Kerk en Wereld binnen dit project genoemd zijn.

>Meer informatie en vragen: kerkenwereld@protestantsekerk.nl