Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Minder dan vijf jaar ervaring

Beginnend predikanten, kerkelijk werkers of geestelijk verzorgers worden in het eerste jaar van hun (gemeente)werk begeleid door een mentor. Na dat jaar volgt een nascholingsprogramma, de primaire nascholing. Voor predikanten wordt dat verzorgd door de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Voor kerkelijk werkers wordt dat verzorgd door de hogescholen CHE en Windesheim.

Het mentoraat en de primaire nascholing zijn bestemd voor: 

  • beginnend predikanten/kerkelijk werkers in gemeenten
  • predikanten in algemene dienst of predikanten/kerkelijk werkers met een bijzondere opdracht
  • met een aanstelling van minimaal een jaar
  • en voor minimaal een derde van de werktijd.

Kosten
Voor de reiskosten van beginnende predikanten in verband met het mentoraat en de primaire nascholing verwijzen we naar de arbeidsvoorwaarden predikanten. Kerkelijk werker kunnen de reiskosten bij de gemeente declareren als zijnde kosten die gemaakt moeten worden in de uitoefening van het ambt/de bediening.

Mentoraat

Als beginnend predikant, kerkelijk werker of geestelijk verzorger sta je soms nog onwennig in je eerste gemeente of in de instelling. Met name allerlei aspecten op het terrein van vaardigheden en houding vragen om aandacht.

Te denken valt bijvoorbeeld aan:

  • het bewaken en plannen van je tijd;
  • omgaan met verscheidenheid in de gemeente;
  • je eigen verwachting en die van de gemeente/instelling.

Daarom ontvangt de beginnend predikant en kerkelijk werker in het eerste jaar van de eerste periode - doorgaans de eerste gemeente of instelling - begeleiding van een mentor.

Mentoren zijn ervaren predikanten of kerkelijk werkers uit dezelfde regio, die daartoe een speciale training hebben gevolgd. Zo krijgt de beginner de gelegenheid om stil te staan bij het eigen functioneren en daarmee te groeien in het ambt of de bediening. Op die manier wordt er niet alleen gewerkt aan persoonlijke groei, maar ook aan het beoefenen van collegialiteit. Het mentoraat omvat 10-12 sessies over de periode van een jaar.

Neem voor meer informatie contact op via mentoraat@protestantsekerk.nl

Primaire nascholing

Na het mentoraat volgt de primaire nascholing. In deze nascholing ontmoeten beginnende predikanten/kerkelijk werkers, verbonden aan hun eerste gemeente of instelling, elkaar voor een uitwisseling van en reflectie op hun werkervaringen.

De bedoeling van deze reflectie is dat de predikanten en kerkelijk werkers komen tot een (verdere) integratie van persoon, ambt/bediening en professie binnen de context van de gemeente of instelling, van de kerk en van de samenleving; het is een vorm van leren leren in de praktijk (reflective ministry).

In deze nascholing voor predikanten komt de volledige breedte van het predikantschap aan de orde in een onderwijsprogramma dat uitgaat van zelfsturing. Dat wil zeggen dat de deelnemende predikanten binnen de aangeboden structuur zelf verantwoordelijk zijn voor wat ze aan leerinhoud en begeleiding nodig hebben.

In de nascholing voor kerkelijk werkers staat praktijkgerichte en ervaringsgestuurde nascholing centraal met het oog op het beroep van kerkelijk werker in de volle breedte (generalistisch) en inbedding van de beginnende kerkelijk werker in de breedte van de kerk en in de kring van collega's.

Meer informatie

Predikanten
De primaire nascholing van predikanten wordt verzorgd door het Theologisch Seminarium van de PThU. Op de website van de PThU vindt u meer informatie en o.a. de Gids primaire nascholing predikanten.

Kerkelijk werkers
De primaire nascholing van kerkelijk werkers wordt gezamenlijk verzorgd door de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en Hogeschool Windesheim in Zwolle. In het register ingeschreven kerkelijk werkers ontvangen persoonlijk een uitnodiging voor de primaire nascholing. Wanneer je meent in aanmerking te komen, maar je ontvangt geen uitnodiging, dan kun je contact opnemen met Sija van de Minkelis via SJ.vande.Minkelis@windesheim.nl.

Zie ook: Gids primaire nascholing kerkelijk werker 2019

Kerkelijk werkers die in de eerste periode van vijf jaar starten met een opleiding tot gemeentepredikant aan de PThU hoeven deze primaire nascholing niet te volgen. Zij volgen na voltooiing van de opleiding de primaire nascholing voor predikanten. Wel blijft het mentoraat verplicht.

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Lees meer over

Het thema Permanente educatie