Structuur Protestantse Kerk

De Protestantse Kerk is van onderaf georganiseerd. Lokale kerken bepalen hun eigen beleid, maar wel binnen de regels van de kerkorde.

Landelijk bestuur

Vanuit de plaatselijke kerken worden 75 mensen afgevaardigd naar de landelijke kerkvergadering (generale synode). De generale synode bestaat uit 75 vrijwillige bestuursleden die ambtsdrager (predikant, diaken of ouderling) zijn in hun lokale kerk. Twee keer per jaar vergaderen zij meerdere dagen over het beleid van de Protestantse Kerk.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de landelijke kerk (moderamen) bestaat uit vijf leden. De belangrijkste functie in het moderamen is de algemeen secretaris (scriba).

Algemeen secretaris

De scriba geeft inhoudelijk leiding aan de Protestantse Kerk in Nederland. Hij denkt vanuit theologisch perspectief na over de koers van de Protestantse Kerk. De taken van de algemeen secretaris zijn vooral inspirerend en beleidsvoorbereidend. Daarnaast representeert de scriba de Protestantse Kerk in kerkelijke en maatschappelijke verbanden. Het ambt van scriba wordt altijd vervuld door een predikant. Hij/zij wordt voor een periode van vijf jaar benoemd door generale synode.

Downloads