Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Voorstellen aanpassing kerkorde gaan nu naar classes

De generale synode heeft donderdag 16 september in Lunteren gesproken over voorstellen tot aanpassing van de kerkorde. Centraal stond het rapport ‘Aanpassingen kerkorde’ van het generale college voor de kerkorde. Belangrijkste voorstellen tot wijziging betreffen de halvering van de afvaardiging naar de generale synode, het opheffen van de Algemene Classicale Vergaderingen (ACV’s) en verlenging van de ambtstermijn van kerkenraadsleden. De synode besloot deze voorstellen tot wijziging in eerste lezing, met enkele veranderingen, aan te nemen. Deze worden nu ter consideratie aan de classes voorgelegd.

Ordening

Ds. B. Wallet, voorzitter van het generale college voor de kerkorde, trapte de bespreking af door te stellen dat de kerkorde waarschijnlijk niet bij iedereen direct warme gevoelens losmaakt. Wallet: “Voor sommigen klinkt het misschien zelfs wat saai en dor. Toch weet ieder ook hoe elke vorm van samenleven om een zekere ordening vraagt. En ook waar wij mogen geloven dat er in de kerk iets van Godswege gebeurt, blijft de vraag staan hoe dat met orde kan geschieden.”

Voorstellen

In het rapport dat tijdens de synodevergadering werd besproken zijn de ordinanties 1 t/m 5 in behandeling genomen. De ordinanties 6 t/m 10 worden later besproken. Alleen ordinanties en generale regelingen worden in deze revisie van de kerkorde meegenomen. De ‘Romeinse artikelen’, de grondleggende artikelen van de kerkorde, worden in principe niet meegenomen. Eén van de synodeleden noemde de voorgestelde aanpassingen “reparatiewetgeving met weinig visie”, waarop ds. Wallet aangaf dat de voorgestelde aanpassingen ook niet bedoeld zijn om vernieuwend te zijn, maar wel om de kerkorde in de praktijk van het kerkelijke leven soepeler te laten worden. Er werden door de aanwezige synodeleden tientallen amendementen, moties en tegenvoorstellen ingediend ter verandering van en aanvulling op de voorstellen. Deze betroffen met name kleinere wijzigingen op de voorgestelde aanpassingen. Een aantal van de amendementen werd door het generale college voor de kerkorde verwerkt in de teksten, een aantal werden na stemming aangenomen, maar over het algemeen volgde de synode de oorspronkelijke voorstellen van het college.

Halvering synode

Een van de aangenomen voorstellen is halvering van de afvaardiging van de classes naar de generale synode. De 75 classes vaardigen in de toekomst dan nog maar één lid af in plaats van de huidige twee. Andere afgevaardigden komen van de evangelisch-lutherse synode (5), de Evangelisch-altreformierte Kirche in Nedersaksen (2), de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten (1) en de Gereja Kristen Indonesia Nederland (1). De wijziging houdt ook in de zittingstermijn van synodeleden van vier naar vijf jaar te verlengen.

Daarnaast is bepaald het aantal leden van het moderamen (het dagelijkse bestuur van de Protestantse Kerk) op vijf vast te stellen. Voor de moderamenleden die eerder voor één jaar werden gekozen, is een zittingstermijn van twee jaar vastgesteld, waarna herbenoeming mogelijk is.

Opheffen Algemene Classicale Vergaderingen

De synode stemde in met het voorstel betreffende het opheffen van de Algemene Classicale Vergadering (ACV). Een voorstel om in plaats van een ACV een regionaal overlegorgaan van de moderamina van de classicale vergaderingen in te voeren werd op voorstel van ouderling Van Dijk (classis Rotterdam) verworpen. In één van de komende vergaderingen zal de generale synode besluiten nemen met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor de besteding van regionale fondsen die tot nu toe bij de ACV lag.

Verlenging ambtstermijn

Een ander aangenomen voorstel is die van het verhogen van de ambtstermijn van kerkenraadsleden van maximaal acht naar maximaal twaalf jaar. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan signalen dat vacatures in de kerkenraad niet meer zo eenvoudig te vervullen zijn. Verder is de mogelijkheid ingebouwd dat ambtsdragers na vier jaar  herbenoemd of herkozen kunnen worden voor twee, drie of vier jaar en dus niet per definitie voor vier jaar.

Vervolgtraject

De aangenomen voorstellen tot wijziging van de kerkorde (eerste lezing) worden de komende tijd ter consideratie voorgelegd aan de classicale vergaderingen. Het generale college voor de kerkorde komt vervolgens met een herzien voorstel (tweede lezing) bij de generale synode, waarbij wordt toegelicht welke op- en aanmerkingen van de classes worden overgenomen en welke niet. De generale synode maakt vervolgens een definitief besluit over de voorgestelde wijzigingen. De planning is om de hele revisie van de kerkorde tijdens de aprilsynode van 2012 af te ronden.

Voorgeschiedenis

In 2009 is op diverse niveaus de kerkorde uitgebreid geëvalueerd. Het ging daarbij vooral om de vraag waar en hoe de uitvoeringsbepalingen verbeterd of vereenvoudigd kunnen worden. De commissie Evaluatie Kerkorde bracht eerder verslag uit in het rapport ‘De kerkorde bij de tijd’. In het nu besproken document ‘Aanpassingen kerkorde’ reageert het Generale College voor de Kerkorde op dat rapport en de door de generale synode gedane aanbevelingen. Bij de aanvaarding van de kerkorde in 2004 is al afgesproken na enige jaren praktijkervaring te bekijken hoe door aanpassingen het functioneren van de kerkorde zou kunnen verbeteren.