Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Vereenvoudiging PE

De voortgezette nascholing voor predikanten en kerkelijk werkers wordt vereenvoudigd. Dat heeft de generale synode besloten.

De voortgezette nascholing zal voortaan bestaan uit twee delen, te weten aangestuurde nascholing en studieverlof onder eigen regie. Op dit moment bestaat de voortgezette nascholing voor predikanten uit drie delen (aangestuurd, open erkend en vrij studieverlof). Ook wordt de administratieve last verlaagd door afschaffing van de accreditatie en de registratie.

Evaluatie

De generale synode evalueerde de permanente educatie die vier jaar geleden is ingevoerd. In 2012 besloot de generale synode tot invoering van permanente educatie voor predikanten en kerkelijk werkers. De synode gaf ook aan dat deze permanente educatie te zijner tijd geëvalueerd zou moeten worden. Deze evaluatie is in het afgelopen jaar uitgevoerd.

De evaluatie van de voortgezette nascholing binnen de permanente educatie is gebaseerd op onderzoeken onder predikanten, kerkelijk werkers, kerkenraden en enkele classicale vergaderingen. Met name de grote respons van predikanten (50%) maakt dat op basis van het onderzoek uitspraken gedaan mogen worden over de deelname aan en de waardering voor de voortgezette nascholing.

Waardering

Vrijwel alle predikanten (96%) doen mee aan de nascholing. Driekwart van de predikanten ronden hun studielast binnen de tijd af. De deelname van kerkelijk werkers komt hiermee overeen.

Over de inhoud van de cursussen (aangestuurd en open erkend) is men over het algemeen tevreden (met gemiddelde rapportcijfers variërend van 7,2 tot 7,4). Wel is er sprake van een zekere spreiding in de waarderingscijfers, met uitschieters naar boven en naar beneden. Het cijfer voor de voortgezette nascholing als geheel is echter beduidend lager en kan eigenlijk geen voldoende genoemd worden (gemiddeld een 5,6). De reden hiervoor ligt voornamelijk bij de opzet van de permanente educatie. Genoemd worden o.a. planningsproblemen, versnippering en de ingewikkeldheid en extra tijd die accreditatie en registratie met zich meebrengen. Een belangrijke factor is ook dat zowel predikanten als kerkelijk werkers aangeven dat het aangestuurde aanbod onvoldoende aansluit bij hun wensen.

Vereenvoudiging

Naar aanleiding van deze resultaten lag er bij de generale synode het volgende voorstel op tafel: een vereenvoudiging van de voortgezette nascholing voor predikanten van drie naar twee delen; verlagen van de administratieve last door afschaffing van accreditatie en registratie en invoering van meer zelfsturing.

Na enige discussie – sommige predikanten willen liever helemaal af van het huidige systeem – heeft de generale synode dit voorstel aanvaard.

Wat gaat er precies veranderen?

Het aangestuurde deel van de nascholing van predikanten behoudt de omvang van ongeveer 200 uur per 5 jaar. Kerkelijk werkers gaan eveneens deelnemen aan het aangestuurde aanbod van de PThU.

Het aangestuurde deel bestaat voortaan uit de volgende twee onderdelen:
a) een begeleidingstraject van supervisie, coaching of geestelijke begeleiding of begeleide intervisie (gericht op reflectie op het eigen werk);
b) het volgen van één tot drie (afhankelijk van de arbeidsomvang) cursussen uit het aangestuurde aanbod.

In het aangestuurde deel komt de nadruk te liggen op een update van de laatste ontwikkelingen op de bestaande drie onderzoeksvelden (Bijbelse theologie, systematische theologie en praktische theologie) met inachtneming van speerpunten in kerkelijk beleid.

Studieverlof onder eigen regie

De overige (werktijdafhankelijke) studietijd wordt een studieverlof onder eigen regie. Voor dit studieverlof zendt de predikant en kerkelijk werker een studieplan in aan de kerkenraad en aan de classispredikant. Daarnaast gaan predikanten en kerkelijk werkers voortaan een persoonlijk portfolio bijhouden van gevolgde activiteiten. De bespreking van de voortgang van de studie is een verplicht onderdeel van het jaargesprek van de predikant en het functioneringsgesprek van de kerkelijk werker.

Aanbod cursussen

Ook is er afgesproken dat vertegenwoordigers van de beroepsgroepen meer bij de samenstelling van het cursusaanbod worden betrokken. Daarnaast is toegezegd dat de cursussen in de regel in clusters worden aangeboden, wat studeren binnen een langere aaneengesloten periode (meer) mogelijk maakt.

De cursussen worden in principe op Nieuw Hydepark aangeboden. De cursussen binnen het aangestuurde deel blijven ondergebracht bij de PThU, als het (na)scholingsinstituut van de kerk; waarbij meer samenwerking met andere opleidingsinstituten wordt nagestreefd, waaronder de hbo-opleidingen theologie aan de CHE en Windesheim.

>Bekijk hier de bijbehorende synodestukken

Lees meer over

Het thema Kerkelijk werker