Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Synode 12 t/m 14 november 2009: Voorstellen commissie evaluatie kerkorde overgenomen

Het generale college voor de kerkorde moet in de komende tijd voorstellen uitwerken bij de aanbevelingen die de commissie evaluatie kerkorde in haar rapport ‘De kerkorde bij de tijd’ gedaan heeft. Dat is het resultaat van de bespreking door de generale synode, die hiertoe unaniem besloot.

Voorgeschiedenis

De evaluatie van de kerkorde was al in 2003 door de gezamenlijke vergaderingen van de synoden van de toenmalige Samen-op-weg-kerken afgesproken. Vijf jaar na de invoering van de nieuwe kerkorde zouden bepaalde onderdelen van de ordinanties worden onderzocht op hun uitwerking. Toen dacht men vooral aan regelgeving voor de classicale structuur, het toezien op het beheer van plaatselijke gemeenten, de omvang van de synode en de structuur van de dienstenorganisatie. Later kwamen daar andere onderwerpen bij zoals de visitatie en de kerkelijke rechtspraak. Ook was men benieuwd of de hervormde gemeenten, de gereformeerde kerken en de evangelisch-lutherse gemeenten hun eigen identiteit voldoende tot uitdrukking konden brengen.

Omvang synode verminderen

De commissie evaluatie kerkorde ging op zoek naar verbeteringen die de kwaliteit van het gemeente-zijn bevorderen, de overbelasting verminderen, de regels vereenvoudigen, de flexibliteit bevorderen en/of de kosten besparen. De commissie concludeerde dat er op korte termijn aanpassingen van de regelgeving nodig zijn die tegemoet komen aan de verminderde beschikbaarheid van vrijwilligerskader. Zij stelde onder meer voor de omvang van de classicale vergaderingen en de generale synode te verminderen. Ook zouden de ambtelijke vergaderingen tevens een grotere vrijheid moeten krijgen om hun ambtelijke samenstelling zelf te bepalen.

Kritiek

Een ander voorstel was om afvaardiging van oud-ambtsdragers naar meerdere vergaderingen mogelijk te maken. Op dit laatste punt kwamen vanuit de generale synode een aantal kritische opmerkingen. Men vreesde dat oud-ambtsdragers mogelijk niet meer voldoende betrokken zouden kunnen zijn op de plaatselijke kerkenraad of de afvaardigende vergadering. Het college voor de kerkorde wordt gewezen op de opmerkingen die tijdens de vergadering hierover gemaakt zijn.

Zittingstermijn verruimen

Om de kwaliteit van het leidinggeven binnen gemeente en kerk te waarborgen vond de commissie het verder raadzaam om de zittingstermijnen van de leden van ambtelijke vergaderingen en colleges te verruimen. Ook werd voorgesteld dat ambtelijke vergaderingen meer dan nu moeten kunnen besluiten om taken te laten uitvoeren door een breed moderamen of in samenwerking met andere ambtelijke vergaderingen.

Knelpunten

Daarnaast werd ook nog aandacht gevraagd voor oplossing van specifieke knelpunten in de regelgeving die gevoelig blijken te liggen zoals de zogenoemde perforatieregeling en de behandeling van conflicten rond predikanten. Na een uitgebreide discussie besloot de generale synode het rapport door te sturen naar het generaal college voor de kerkorde met het verzoek één en ander uit te werken. Het college komt te zijner tijd met concrete voorstellen bij de synode terug.

 

Lees meer over

Het thema Synode