Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Preekconsent theologiestudenten naar twee jaar

Het preekconsent dat studenten theologie per keer kunnen krijgen is verlengd naar twee jaar. Dat besloot de generale synode op 14 november tijdens haar vergadering in Lunteren. Tot nog toe duurde een consentperiode één jaar, met mogelijkheid van verlenging.

Het besluit is nodig omdat studenten van de Protestants Theologische Universiteit het praktijkgedeelte van hun studie eerder afronden dan vroeger. De benodigde vakken worden vroeger in de studie aangeboden en dus wordt het consent ook eerder aangevraagd. Gevolg is dat er ook vaker verlenging wordt gevraagd, wat vooral een administratieve druk geeft.

Volgens de synode is het van belang dat studenten over het preekconsent kunnen beschikken, zolang zij zich voorbereiden op het ambt van predikant. Het voorgaan in kerkdienst is immers een belangrijke taak van de predikant, aldus het generale college voor de kerkorde. Op een vraag van diaken P. Scheltens antwoordde dr. T. Bos van het college voor de kerkorde, dat studenten die hun studie afbreken ook hun preekconsent kwijtraken.

Met haar voorstel om de betreffende generale regeling (art. 4) te wijzigen, kreeg de unanieme instemming van de synode. 

Adviseur classicale vergaderingen blijft

 

De generale synode besloot voorts in te stemmen met het voorstel (in eerste lezing) dat de functie van regionaal adviseur van de classicale vergaderingen (RACV) nog ten minste vijf jaar blijft bestaan. De overgangsregeling, waarin vlak na de kerkvereniging in 2004 de benoemingsmogelijkheid van deze functionarissen werd vastgelegd, beperkt de benoemingsperiode tot 1 mei 2014. Die is nu verlengd naar 1 mei 2019.

De functie van regionaal adviseur van classicale vergaderingen was oorspronkelijk tijdelijk bedoeld. Maar in de loop der jaren kreeg de RACV een stevige positie in het regionale werk.

In vele werkprocessen in de kerk wordt een structurele rol aan deze functionaris toegedacht. Momenteel zijn 6 functionarissen in 5,8 fte actief in 9 regio’s. Het generale college van advies adviseerde om binnen vijf jaar de overgangsbepaling overbodig te maken, want een overgangsbepaling is naar haar aard eindig. ‘Als de functie zo’n succes is, waarom besluiten we nu dan niet om de RACV gewoon in de vaste structuur op te nemen?, zo vroeg een synodelid. Synodescriba dr. Arjan Plaisier pleitte ervoor het nog vijf jaar aan te zien. “Is de functie zo verankerd in onze kerk, dat je er een vaste ambtelijke functie van moet maken? Geef ons nog vijf jaar om te kijken wat de beste vorm van ondersteuning van de classicale vergaderingen is.” Het voorstel zal ter consideratie naar alle wijkkerkenraden worden gestuurd. In april 2014 neemt de synode een definitief besluit.

Lees meer over

Het thema Synode